Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Lika villkor för alla assistenter värnar assistansreformen"

Arbetsgivarorganisationerna väljer olika väg i villkoren för anhörigassistenter. Hos Vårdföretagarna gäller inte arbetstidslagen för anhöriga som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade. Arbetsgivarföreningen KFO betonar i stället vikten av att inte ha olika regler för arbetstagarna.

Omfattning av anhörigassistans

Björn JidéusLSS-kommitten uppskattade i sitt slutbetänkande (sid 22) att en fjärdedel av alla assistenter är anhöriga till den assistansberättigade. Enligt Försäkringskassans enkät Statlig assistans 2011 där 63 % av alla assistansberättigade svarade, sade sig 20 procent ha enbart anhöriga som assistenter och 63,5 procent anhöriga ibland.

Anhöriga kan arbeta mer hos Vårdföretagarna

I Vårdföretagarnas kollektivavtal som började gälla 1 januari 2011 sägs det att arbetstidslagen inte gäller för en anhörig som arbetar som assistent och som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade. Anhöriga kan då arbeta utan egentliga arbetstidsbegränsningar och exempelvis inte ha dygns- eller veckovila.

KFO gör inte skillnad på arbetstagare

KFO har 480 assistansanordnare och egna arbetsgivare som medlemmar. Nyligen fastslog KFOs styrelse vikten av att arbetsrättsliga regler gäller lika för alla och att detta är av betydelse för att ha god kvalitet i personlig assistans och att värna assistansreformen. Enligt Björn Jidéus är detta ett led i hur KFO sedan länge arbetat för att värna om assistansreformens betydelse och vikten av bra villkor för arbetstagarna.
- Bra villkor för arbetstagarna innebär att alla arbetstagare ska omfattas av såväl kollektivavtal som gängse lagar på arbetsrättens område. Det är grundläggande för KFO att betona vikten av god kvalitet i assistansutförandet och därmed inte göra någon skillnad på t ex villkor som rör arbetstider eller lön för arbetstagare som har personliga relationer med den assistansberättigade och de som inte har det. Genom dessa ställningstaganden har vi bidragit till att ta fram god sed i branschen och värnat möjligheten för anhöriga att fortsätta arbeta som personliga assistenter.

Viktigt att assistansyrket betraktas som professionellt

Vårdföretagarnas avtal kan enligt KFO innebära att anhörigas status som assistenter riskerar att sänkas. Lika villkor behövs för att få en professionalism i yrket enligt Björn Jidéus.
- Innan LSS, sade man att om exempelvis hustrun anlitades som "anhörigvårdare" behövde hon inte ha lika mycket betalt som andra anställda. Synen riskerar att landa i att en anhörig inte gör något speciellt, inte är professionell. Om arbetet som en anhörig utför inte anses vara professionellt, blir det svårt att motivera för skattebetalarna varför assistansersättningen ska betalas med skattemedel i dessa delar. KFO:s tidiga ställningstaganden och arbete med att framhålla såväl assistansreformens betydelse liksom vikten av bra villkor för arbetstagarna ska ses i detta perspektiv.
Att särbehandla anhöriga riskerar också enligt Björn Jidéus att leda till att det liksom i Norge och Finland, kommer bli omöjligt för anhöriga att vara anställda som personliga assistenter.
- Inte minst mot bakgrund av de i media uppmärksammade fallen med missbruk av assistansersättning, rent fusk och kriminellt beteende, är det viktigt att man står upp för ett långsiktigt och hållbart synsätt där kvalitetsfrågor alltid är i fokus och där möjligheten för anhöriga att arbeta som personliga assistenter värnas.
Björn Jidéus undrar varför man som anhörig ska arbeta mycket mer än andra assistenter.
- Är anhörigassistenter så olika andra assistenter att de orkar arbeta hur mycket som helst, när som helst utan vila, med bibehållen fullgod kvalitet på den givna assistansen? Varför skulle det vara bra att inte ha dygns- och veckovila? På vilket sätt gynnar det assistansanvändaren? Jag menar att arbeta på detta sätt naturligtvis naggar kvaliteten i kanten. Det är uppenbart att de inblandade har något annat i fokus.
Men en assistansanvändare kan ju välja att anställa enbart anhöriga även inom KFO:s avtal?
- Ja, absolut, det är viktigt att anhöriga också kan vara personliga assistenter, men anställningsvillkoren och kraven på kvalitet i lämnad assistans ska vara desamma för alla arbetstagare.
Ska anhöriga inte kunna arbeta på andra jobb samtidigt?
- Vem orkar det i längden, egentligen, men det beror naturligtvis på omfattningen i det enskilda fallet. Den diskussionen får varje anordnare ha med sina assistansanvändare och anställda. Det gäller att säkerställa att assistansen håller god kvalitet och att assistenternas hälsa inte riskeras.

Fusket får inte leda till förbud mot anhörigassistenter

Björn Jidéus befarar att det kan komma förslag med regleringar för anhörigassistenter i utredningen Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen" som ska vara klar den 15 februari. Det framkommer att man har sett att anhöriga möjliggjort delar av fusket menar han.
- De som fejkar en funktionsnedsättning osv anställer av uppenbara skäl helst nära släktingar som assistenter, risken att bli upptäckt är större om man anlitar en utomstående. I en tid när vi uppfattar att beslutsfattare är djupt kritiska mot anhöriga som assistenter överhuvudtaget tycker vi att det är extra viktigt att vi ställer samma krav och villkor för alla assistenter oavsett om man är anhörig eller ej. Det vore tragiskt om nya förändringar i lag eller förordning gör så att anhöriga inte alls tillåts verka som personliga assistenter, säger Björn Jidéus.

Björn Jidéus intervjuades av Kenneth Westberg 2012-01-25


Skicka sidan till: