Självständighet hos barn med personlig assistans utreds

Påverkas barns självständighet av att ha personlig assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till den 15 januari 2014. Regeringen hänvisar till ärenden där föräldrar satt ekonomiska intressen före barnets intresse att utvecklas. Utredningen ska ske i samråd med Handisam, Barnombudsmannen och Handikapp- och brukarorganisationer.

Utredningen Uppdrag att bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de får ekonomisk ersättning för personlig assistans beskrivs enligt följande:

  1. Inhämta åsikter och synpunkter från barn som får ekonomisk ersättning för sin personliga assistans. Fokus i samtalen bör vara hur de ser på sina möjligheter till självständighet,delaktighet och utveckling.
  2. Syftet med underlaget är att identifiera de eventuella problem som kan följa av att ett barn beviljas assistansersättning, dvs. de problem som kan motverka barnets möjligheter till en god utveckling med jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Här hänvisar regeringen till Susanne Billums utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning där det anses att dessa problem finns.
  3. Socialstyrelsen bör i genomförande av uppdraget i denna del ta tillvara de kunskaper, erfarenheter och metoder som finns från tidigare arbete med att utveckla metoder tex projektet Egen växtkraft.

Vidare läsning

UtredningenUppdrag att bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de får ekonomisk ersättning för personlig assistans

Föräldrakraft: Socialstyrelsen utreder allvarliga problem inom assistans för barn

Föräldrakraft: RBU kritiserar regeringens syn på assistans för barn


Skicka sidan till: