Socialdemokraterna, Karin Sundin – ”Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap”

Karin Sundin
Karin Sundin, Socialutskottet

Karin Sundin kan ännu inte säga något om gränsen för att beviljas personlig assistans eller om kvalitet i assistans ska förtydligas i lag utifrån assistansanvändares självbestämmande.
– Just nu avslutas remissrundan. Vi kommer ta ställning till enskilda förslag framöver.

Den 23 maj sade Socialdemokraterna att de vill införa ett statligt huvudmannaskap. Det finns två huvudanledningar till detta, säger Karin Sundin, S-talesperson för funktionshinderfrågor.
– Dels att säkerställa att den som har rätt till personlig assistans får det. Dels att minska möjligheterna för välfärdskriminella att tjäna pengar på assistansen.
Vill ni genomföra utredningens förslag i sin helhet eller är det vissa förslag?
I nuläget har vi tagit ställning till huvudfrågan, ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Resterande delar har vi ännu inte tagit ställning till.

Försäkringskassan bättre på välfärdskriminalitet

Ett statligt huvudmannaskap möjliggör ett mer effektivt arbete mot välfärdskriminalitet, säger Karin Sundin.
– För en mindre kommun kan det vara svårt att se systematiken i hur kriminella aktörer arbetar med detta. Vi får inte underskatta dessa krafter, de har tjänat miljoner på assistansersättningen och vill gärna fortsätta med det. Försäkringskassan har bättre förutsättningar att möta detta i kraft av sin storlek och erfarenhet.

Klara oväntade ökningar av behov och kostnader

På presskonferensen sade det även att ett statligt huvudmannaskap kan klara situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat. Det handlar framförallt om att små kommuner kan ha svårt att möta snabbt eller oväntat ökade kostnader, säger Karin Sundin.
Detta för att säkerställa att alla som ansöker om assistans blir korrekt och likvärdigt bedömda och hanterade, oavsett var i landet de bor.

Inte tagit ställning till gränsen för att beviljas assistans

Lars Lööws utredning föreslog två olika modeller för hur kvalifikationen till personlig assistans ska ske i ett statligt huvudmannaskap. Huvudförslaget var att Försäkringskassan ska fortsätta bedöma som man gjort i kommunerna utan en fast gräns. Ett annat förslag hade en gräns på tre timmar grundläggande behov/ vecka och 20 timmar assistansbehov totalt.
Vilken kvalifikation föredrar ni?
Det har vi ännu inte tagit ställning till. Just nu avslutas remissrundan. Vi kommer ta ställning till enskilda förslag framöver. Vårt viktiga besked nu är att vi vill se statligt huvudmannaskap och att regeringen måste agera för att detta, säger Karin Sundin.

Lag om självbestämmande

Utredningen föreslog även att kvalitet i personlig assistans ska förtydligas i lag utifrån självbestämmande med utgångspunkt i assistansanvändares möjlighet att påverka vad assistansen ska användas till och var, när, hur och av vem den utförs.
Är detta något ni vill genomföra?
Det har vi inte heller tagit ställning till ännu, säger Karin Sundin.

Behovsbedömningarna fråga för Försäkringskassan

Många i funktionsrättsrörelsen har krävt att behovsbedömningarna i assistans förändras i samband med eller efter att ett statligt huvudmannaskap införs, tex genom att grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet. Assistanskoll frågar Karin Sundin om hon anser detta.
Frågan om behovsbedömningarna handlar som jag ser det i grunden om hur Försäkringskassan arbetar. Här måste jag säga att myndigheten har en del att leva upp till. Försäkringskassan måste visa att man klarar att hantera den här målgruppen på ett bättre sätt än idag.
Behövs det lagändringar om Försäkringskassan inte klarar det?
Det har ju visat sig vara svårt att få alla lagändringar att verkligen få avsedd effekt. Här handlar det också om hur regeringen styr myndigheten. Men ytterst är det lagstiftning vi har att använda.
Anser ni att tvåårsomprövningar bör återinföras efter att ett statligt huvudmannaskap är infört?

– Tvåårsomprövningarna, så som de tillämpades tidigare, vill vi inte ha tillbaka. Men vi har ännu inte tagit ställning till hur omprövningsbestämmelserna bör utformas.

Kritisk till regeringen

Karin Sundin anser att regeringspartierna och ansvarig minister hittills inte gjort just någonting vad gäller personlig assistans. Före valet hade L, KD och SD ett mycket högt tonläge säger hon.
– Nu skyller man på varandra och i vaga termer på finansdepartementet för den uteblivna höjningen av schablonbeloppet. Vi ser nu att mindre, ofta familjedrivna, assistansföretag får allt svårare att klara ökade lönekostnader. Samtidigt kan stora koncerner fortfarande göra god ekonomisk vinst.
Vill Socialdemokraterna höja schablonbeloppet mer än regeringen, eller göra någon annan åtgärd vad gäller schablonen?
I årets budget hade vi inga sådana förslag. Vi menar dock att det finns behov av att se över finansieringen ur ett mer långsiktigt perspektiv. Detta får vi återkomma till.

Fel knyta rätt till assistans till svenskt medborgarskap

I Tidöavtalet sägs det att det ska utredas om rätt till assistansersättning kan knytas till svenskt medborgarskap. Detta är Karin Sundin mycket negativ till.
Det skulle innebära att många människor skulle bli helt beroende av sina anhöriga eller bli utlämnade till välgörenhet för att klara att leva sina liv. Det är inte en samhällsutveckling vi socialdemokrater vill se, säger Karin Sundin.

Karin Sundin intervjuades av Kenneth Westberg 2023-05-25


Skicka sidan till: