Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten"

Valfriheten för den assistansberättigade minskar när kommunala assistansenheter försvinner. Det anser Sigmund Wiveson, utredare på Kommunal som även menar att kommunen förlorar kompetens som kan komma att behövas i framtiden.

Sigmund Wiveson om vad upphandling innebär för den assistansberättigade

Sigmund Wiveson är kritisk till den upphandling som nyligen genomfördes i Staffanstorps kommun.
- Genom att upphandla sin kommunala assistansenhet har Staffanstorp tagit bort möjligheten att välja ett kommunalt alternativ. Det är en begränsning av valfriheten, när det annars talas så mycket om att öka valfriheten.
Motivet till att göra detta menar Sigmund Wiveson är ideologiskt, och han tycker att man ska fråga sig varifrån kravet på upphandling kommer.
- Jag har svårt att tänka mig att brukarna drivit att assistansen ska konkurrensutsättas, jag menar att det kommer uppifrån. Staffanstorps kommun har konkurrensutsatt allt från teknik, skola, vård och omsorg.

Sigmund Wiveson om förlorad kompetens och konsolidering av marknaden

Eftersom det redan finns en konkurrens och en valmöjlighet för den assistansberättigade anser Sigmund Wiveson att det är svårt att se nyttan av att upphandla kommunal assistans.
- Individen kan redan välja assistansanordnare, detta leder istället till att den kommunala kompetensen och handlingsfriheten tunnas ut.
Att det blir svårare att återta verksamheten?
- Ja, om du helt avhänder dig en verksamhet minskar möjligheten att återta den i egen regi. Det kommer att saknas kompetens för att i framtiden göra bra bedömningar och erbjuda en bra kvalitet.
Sigmund Wiveson tror också att upphandling av kommunal assistans kommer att leda till att ett fåtal assistansföretag växer sig allt större eftersom volymerna och omsättningen på marknaden ökar. Större företag kan växa dels genom att vinna upphandlingar och dels genom att köpa upp mindre assistansföretag.
- I en marknadsekonomi "äter" ofta den större den mindre så det är väl ingen omöjlig tanke att de stora företagen kommer att bli ännu större. På andra kommunala områden med konkurrensutsättning har det skett en kraftig företagskoncentration, exempelvis i måltidsverksamhet, äldreomsorg och skola.

Sigmund Wiveson om förändrade löne- och anställningsvillor för assistenterna

I Staffanstorp tar Assistansia AB över alla befintliga anställda, under första året har personalen oförändrade löne- och anställningsvillkor enligt villkoren i LAS, Lagen om Anställningsskydd. Sigmund Wiveson är dock inte kritisk till det företag som vunnit upphandlingen i Staffanstorp.
- Jag har inga synpunkter på Assistansia AB, de har inte gjort något fel utan har vunnit en upphandling i vanlig ordning. Jag förutsätter att de har en bra personalpolitik och håller en hög kvalitet i sin verksamhet.
Sigmund Wiveson menar att det finns ett samband mellan bra villkor för personalen och en bra kvalitet i verksamheten.
- Personalen är viktig eftersom de ger kunden kvalitet, och kvalitet är i det här sammanhanget är bland annat att få ha de assistenter man vill ha.
I Visby har det varit protester från brukare som är rädda för att förlora sina assistenter.
- Ja, eftersom det är naturligt att sträva efter bra anställningsvillkor. Att gå från en tillsvidareanställning till en mer otrygg anställning får stora konsekvenser för individen. Trygga, fasta anställningar är en kärnfråga för oss och kommunerna har ofta varit bättre på att erbjuda detta.

Sigmund Wiveson om vilka krav som bör ställas vid upphandlingen

Kraven i förfrågningsunderlaget är mycket viktiga enligt Sigmund Wiveson. Förutom administrativa föreskrifter och ekonomiska villkor är kvalitetsvillkoren centrala.
- Kvalitetskraven ska vara utvecklade alltifrån de medicinska krav som kan finnas till sociala krav med respekt för individens självbestämmande och lyhördhet för dennes behov och önskningar.
Kommunen måste också följa upp så att företaget följer kraven, vilket bör vara väl formulerat redan i förfrågningsunderlaget.
- Ja, kontrollssystemet måste fungera, så att företaget följer de krav som ställts. Där kan det också finnas kommunegna krav, jag tycker kommunerna ska ha en hög ambitionsnivå.
Förutom krav på oförändrade löne- och anställningsvillkor för assistenterna bör det finnas krav på att personalen har meddelarfrihet, och inte minst, anser Sigmund Wiveson, att företaget som tar över ska ha kollektivavtal för sina anställda, det är grundläggande, menar han.

Sigmund Wiveson om ekonomiska motiv från kommunernas sida

Sigmund Wiveson har svårt att se att upphandlingar av assistans ger några besparingar eftersom lika mycket pengar betalas ut till alla via assistansersättningen.
- För kommunen borde det inte spela någon roll förutsatt att brukarna får samma kvalitet och stöd efter en upphandling. Det skulle kunna bli en besparing om stödet förändras, men det blir då på bekostnad av kvaliteten. Då gör kommunen ett val att sänka kvaliteten.
Vissa kommuner har väl lagt ner mer pengar än vad som täcks av schablonbeloppet på 237 kr/assistanstimme?
- Jo, men om kommunerna har en ambition att ha verksamhet av hög kvalitet då jämför vi äpplen och päron. Det kan vara så att kommunen sitter kvar med de brukare som är mest kostnadskrävande och då kan det vara lockande att göra en upphandling, men frågan är då hur kvaliteten kommer att se ut för dessa brukare efteråt, säger Sigmund Wiveson.

Sigmund Wiveson intervjuades av Kenneth Westberg 2008-06-05


Skicka sidan till: