Genomförd upphandling i Staffanstorp - "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB"

I Staffanstorps kommun i Skåne är Assistansia AB från den 1 september 2008 kommunens alternativ som assistansutförare. Detta efter att den första upphandlingen av detta slag genomförts i Sverige. Socialnämndens moderate Ordförande Stefan Möller anser att det främjar det fria valet, oppositionen i kommunen är dock kritisk.

Annika Nerd, chef för humanistisk service, om hur upphandlingen gått till

Avtalet med Assistansia AB gäller från den 1 september 2008 och tre år framåt med möjlighet till förlängning två plus två år. Upphandlingen berör fem assistansberättigade enligt LASS och fyra som fått assistans i kommunala LSS beslut med totalt ca 25 assistenter. I avtalet ingår även 40 personer med ledsagning enligt LSS. Totalt finns runt trettio assistansberättigade i Staffanstorp där de övriga sedan tidigare valt privata alternativ.
I avtalet framgår det att kommunen betalar 237 kr/assistanstimme till Assistansia AB och att ersättningen kontinuerligt ska följa storleken på den statliga assistansersättningen, kvalitetsuppföljning ska ske två gånger per år. Annika Nerd är chef för Humanistisk service i Staffanstorps kommun och har ansvar för LSS-verksamheten. Hon berättar att upphandlingsenheten gjorde en förenklad upphandling där alla anbud togs emot och granskades, anbud från fem leverantörer deltog.
- Förutom Assistansia AB deltog Nimbus assistansbolag AB, Poolarna AB, Carema Orkidé och Attendo Care i upphandlingen av assistansen, av dessa fem hade de övriga fyra bristfälliga beskrivningar gällande målgrupp och verksamhet.
Varför deltog inte fler i upphandlingen tror du?
- Jag vet faktiskt inte, uppdragets omfattning var kanske inte tillräckligt stort.
Vad avgjorde att Assistansia AB fick uppdraget?
- Dels kvalitén med deras kunskap och kompetens om funktionshinder och dels priset. Ett annat företag ville dessutom ha en engångssumma och ytterligare ett annat lade sig lite lägre än 237 kr/assistanstimme, men det godkände vi inte utifrån kvalitetsaspekterna.
I avtalet sägs det att personalen tas över med samma lön och anställningsvillkor under ett års tid enligt reglerna i verksamhetsövergång i LAS, Lagen om anställningsskydd.
- Det stora flertalet av våra tillsvidareanställda har i dagsläget tackat ja till verksamhetsövergång. Efter ett år har Assistansia AB rätt att omförhandla löner och anställningsvillkor enligt det kollektivavtal de har med Kommunal.
Assistansia AB är nu kommunens alternativ när den assistansberättigade väljer kommunen. Annika Nerd berättar hur LSS-handläggaren nu bör förhålla sig när han/hon informerar den assistansberättigade.
- Om någon vill ha kommunen så hänvisar vi till Assistansia AB. Det faller dock mycket ansvar på LSS-handläggaren att ge objektiv information om de assistansanordnare som finns i Staffanstorp, det är inte självklart att det ska bli Assistansia AB.

Stefan Möller, Moderaterna, om varför personlig assistans upphandlats

Staffanstorps kommun upphandlade även sina LSS-boenden där Carema Orkidé tar över driften samt den dagliga verksamheten enligt LSS där Nimbus RC AB tar över. Stefan Möller är moderat Ordförande i Socialnämnden i Staffanstorp.
- Vi tror på det fria valet och många assistansberättigade i Staffanstorp har även tidigare valt privata assistansföretag.
Blir det billigare för kommunen när Assistansia AB tar över?
- Nej det blir samma kostnad, men om vi behållit personlig assistans i kommunal regi hade den enheten på sikt blivit mycket liten och därigenom riskerat att bli dyr i drift.
Vad hade Assistansia AB som gjorde att de vann upphandlingen?
- De uppfyllde våra kvalitetskriterier och lade de det billigaste anbudet. Jag ser det som ett oerhört kompetent företag. Jag är glad att det blev Assistansia AB.
Vilket ansvar har kommunen nu?
- Socialnämnden har enligt LSS alltid det yttersta ansvaret. Fungerar det inte med Assistansia AB så måste vi ta vårt ansvar.
Vad säger du till en assistansberättigad som hade velat ha den kommunala enheten kvar?
- Att den inte finns som alternativ längre, personen har rätt till att få insatsen personlig assistans men vem som står som huvudman i kommunen borde vara egalt, det viktiga är att hitta det bästa alternativet för den enskilde.
Varför fick inte kommunens egna enheter delta i upphandlingen?
- Det är en generell policy utifrån ett beslut i kommunalfullmäktige, kommunala enheter kan inte konkurrera med externa aktörer eftersom de inte har samma grund. Ett privat företag måste se till att det går runt ekonomiskt vilket en kommunal enhet inte behöver göra, säger Stefan Möller.

Solveig Ohlsson, Socialdemokraterna, om varför upphandlingen inte är bra

Solveig Ohlsson är socialdemokratisk andre vice Ordförande i Socialnämnden och är mycket kritisk till att personlig assistans upphandlats och lagts ut på entreprenad.
- Jag är inte emot all upphandling men när det gäller människor som har det som allra svårast tycker jag det ska drivas i kommunal regi.
Vilka nackdelar ser du?
- Att kommunen inte längre kommer att ha kontroll över verksamheten, det kommer att ta längre tid om vi behöver åtgärda saker, och vi förlorar den kommunala kompetensen som finns idag. Dessutom finns det redan idag en möjlighet att välja ett privat alternativ, inklusive det företag som vann upphandlingen.
Solveig Ohlsson är nöjd med att personalen tas över med samma anställnings- och lönevillkor men tror ändå att det kommer att medföra problem för vissa av brukarna.
- Alla assistenter kommer kanske inte att vilja följa med till det nya företaget, vilket drabbar de brukare som inte får med sin assistent.
Kommer oppositionen att försöka ändra beslutet?
- Det kan jag inte svara på nu, vi kommer att se över detta om vi får makten, allt kommer troligen inte att kunna återtas i kommunal regi.
Solveig Ohlsson har inga synpunkter på hur upphandlingen genomförts men förväntar sig nu täta kontroller och kvalitetsuppföljningar av hur assistansen sköts.
- Där har socialnämnden ett stort ansvar, så att detta sköts på ett korrekt sätt.
Vad anser du är motivet till upphandlingen?
- Det är helt ideologiskt betingat, Staffanstorps kommun är den kommun i Sverige som just nu privatiserar så mycket som det går, det är synd att Staffanstorp ska vara en experimentkommun på det här sättet, säger Solveig Ohlsson.

Annika Nerd, Stefan Möller och Solveig Ohlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2008-06-05

Länk: Avtal mellan Staffanstorps kommun och Assistansia AB (PDF)

Länk: Allmänna förutsättningar för upphandling av LSS i Staffanstorps kommun (PDF)

Länk: Objektspecifikationer för upphandling av LSS i Staffanstorps kommun (PDF)


Skicka sidan till: