Lena Hallengren – ”Tanken var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov”

Lena Hallengren
Lena Hallengren, fd Socialminister

Socialdemokraterna stödjer Centerns utskottsinitiativ om föräldraavdraget. Karin Sundin och fd Socialministern Lena Hallengren är eniga om att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov och att syftet var att fler barn skulle beviljas assistans.

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar de av föräldraavdraget. Enligt Cecilia Blanck, JAG, innebär detta att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar och barn nu beviljas färre assistanstimmar än innan föräldraavdraget infördes 1 jan 2023. Hon menar att tanken med lagändringen var att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala hjälpbehov. Hon får stöd av Karin Sundin, Socialdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor.
– Den uttolkning av lagstiftningen som Försäkringskassan nu gör är, så vitt vi kan bedöma, inte alls den som lagändringen syftade till. Regeringen behöver skyndsamt se över Försäkringskassans uppdrag så att lagens intentioner också blir det som Försäkringskassan arbetar utifrån.

Stödjer Centerns utskottsinitiativ

Centern har lagt ett utskottsinitiativ som vill att Socialutskottet tillkännage för regeringen att föräldraavdraget ska sättas ner till noll och verka för en lagändring i LSS om föräldraavdraget. Karin Sundin står bakom detta.
– Vi socialdemokrater stödjer det initiativ som tagits i den här frågan i socialutskottet.

Delar Fredrik Malmbergs oro

Karin Sundin
Karin Sundin

Fredrik Malmberg, som ledde utredningen stärkt Assistans säger i en intervju på Assistanskoll att tanken med utredningsförslaget som var grund för lagändringen var att fler barn skulle få assistans och fler timmar och att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte. Han oroas av kritiken att Försäkringskassan nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar. Karin Sundin delar den oron.
– Jag delar helt den oron. Regeringen behöver skyndsamt agera i den här frågan och vi socialdemokrater stödjer som sagt det initiativ som tagits i den här frågan i socialutskottet.

Skulle dras från barnets totala assistansbehov

Lena Hallengren var ansvarig Socialminister när propositionen som ligger till grund för lagstiftningen skrevs. Assistanskoll frågar henne om tanken med lagändringen var att barn ska beviljas fler assistanstimmar och att fler barn skulle få assistans.
– Ja. Enligt utredningen skulle fler barn få assistans med de lagändringar vi gjorde – sammantaget cirka 720 barn, varav 360 genom det förändrade föräldraavdraget. Det var vår ambition och nu måste den nuvarande regeringen gå till botten med varför det inte har blivit så, säger Lena Hallengren.
Var tanken med lagändringen att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov?
– Ja, det var tanken.

Intentionen vara att återställa rätten till assistans

Det var en förändrad skrivning i propositionen jämfört med Malmberg utredning: I utredningen Stärkt Assistans (sid 43) föreslogs lagtexten: Detta ska ske genom att det från barnets totala hjälpbehov görs ett schablonavdrag (föräldraavdrag), men i regeringens proposition (sid 63) blev det följande lagtext: Detta ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt 9 a § LSS.
Gjorde denna förändring att Försäkringskassan kunde tolka som de gör idag?
– Jag kan inte svara på exakt vad som ligger till grund för Försäkringskassans tillämpning. Jag kan bara svara för vad som var vår politiska intention, och det var att återställa rätten till assistans, säger Lena Hallengren.

Karin Sundin och Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2023-12-15

Skicka sidan till: