Fredrik Malmberg, fd statlig utredare – ”Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar”

Fredrik Malmberg
Fredrik Malmberg, Foto: Elliot Elliot

Tanken i utredningen Stärkt rätt till assistans var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte, säger Fredrik Malmberg. Han oroas av kritik om att Försäkringskassan nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar.
Stämmer den kritiken så tillämpas inte reformen på det sätt som utredningen föreslog.

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov de anser inte beror på funktionsnedsättningen. Därefter drar de av det schabloniserade föräldraavdrag som infördes 1 jan 2023. Cecilia Blanck, JAG anser i en intervju på Assistanskoll att detta innebär att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar och att barn nu beviljas färre assistanstimmar än innan föräldraavdraget infördes. Fredrik Malmberg som ledde ”Stärkt rätt till assistans” säger att utredningen inte föreslog dubbla avdrag.
– De signaler som nu kommer som kan tyda på att man gör dubbla avdrag måste tas på allvar och följas upp. Stämmer den kritiken så tillämpas inte reformen på det sätt som utredningen föreslog.

Tanken var att fler barn skulle beviljas assistans

Fredrik Malmberg som idag är direktör för Institutet för mänskliga rättigheter, säger att tanken med utredningens förslag om föräldraavdraget var att ersätta det godtyckliga och rättsosäkra förfarandet med individuella bedömningar av det så kallade föräldraansvaret. Tanken var att fler skulle beviljas assistans.
– Utredningens bedömning var att införandet av föräldraavdraget skulle leda till att fler barn, inte färre, skulle kunna få personlig assistans.

”Dubbla avdrag var inte syftet”

Fredrik Malmberg säger att utredningens förslag var att ett schabloniserat föräldraavdrag skulle göras från barnets totala behov av hjälp med grundläggande behov och eventuella andra personliga behov.
– Det vill säga utan att man först gjort något annat tidsmässigt avdrag från barnets hjälpbehov. Syftet var uttalat att ersätta den tidigare ordningen, inte att dubbla avdrag skulle göras.

Barnets totala hjälpbehov är barnets alla behov

Assistanskoll frågar Fredrik Malmberg om tanken i utredningen var att schablonavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte. Fredrik Malmberg svarar att så var fallet.
– Ja, utredningens förslag var att man först ska bedöma hur mycket hjälp som barnet behöver med grundläggande respektive andra personliga behov, oavsett om hjälpbehovet grundar sig i funktionsnedsättningen eller inte, och att schablonen därefter ska dras av.
Så i begreppet "barnets totala hjälpbehov", ingår alla behov barnet har, även de som inte beror på en funktionsnedsättning?
– Ja, och det hjälpbehov som återstår efter att avdraget gjorts skulle då anses gå utöver vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder, det vill säga anses bero på funktionsnedsättningen. Det hjälpbehov som återstår efter avdraget skulle således i sin helhet läggas till grund för bedömningen av rätten till personlig assistans. Vi beskrev detta närmare i kapitel 11.5.2 i utredningens betänkande.

Vad var föräldraansvaret?

Fredrik Malmberg säger att den reglering för föräldraansvar som gällde vid tidpunkten för utredningen var att när behovet av personlig assistans bedömdes för ett barn – skulle det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.
– Utöver att vissa särskilt angivna behov av hjälp var tydligt undantagna, exempelvis andning, var det inte närmare reglerat hur omfattningen av det så kallade föräldraansvaret skulle bedömas eller beräknas.

Föräldraansvaret skulle smalnas av

Fredrik Malmberg säger att den dåvarande ordningen gav dåliga förutsättningar för en rättssäker tillämpning och att barn med funktionsnedsättning riskerade att få mindre assistans än vad som motsvarade deras behov.
– Vi bedömde att det behövdes en förändring för att ge förutsättningar för en tillämpning som är förutsägbar, enhetlig, transparent och rimlig. Vi lämnade förslag om hur föräldraansvaret skulle kunna förtydligas och smalnas av, säger Fredrik Malmberg.

Fredrik Malmberg intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-14


Vidare läsning

Utredningen Stärkt rätt till Assistans

Skicka sidan till: