Rapport från Bengt Westerberg

Det pågår en smygavveckling av personlig assistans. Det säger Bengt Westerberg i rapporten Personlig assistans - hotad frihetsreform?

I rapporten som gjorts i samarbete med Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna beskriver Bengt Westerberg flera orsaker till att kostnaderna ökat för personlig assistans. Fler barn fått assistans, sedan 2001 får man behålla sin assistans efter 65 års ålder, assistans används för övervakning av personer som riskerar skada sig själva och assistansberättigade upptäcker möjligheter att göra mer i livet.

Smygavvecklingen av assistansen sker bland annat genom att schablonbeloppet efter ett regeringsbeslut bara räknas upp med 1,4 % per år vilket är mindre än assistenternas löneökningar. Dessutom införs i oktober efterskottsbetalning av assistansersättning vilket innebär att anordnarna måste betala ut extra månads assistentlöner. Detta leder till att anordnare nu riskerar att lägga ner och valfriheten minskar.

Istället måste Sverige nu leva upp till sina åtaganden i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Bengt Westerberg som vill att bland annat följande reformer genomförs:

  • Minska integritetskränkande tidtagning, genom att mer ansvar förs från kommuner till Försäkringskassan
  • Fler bör få välja personlig assistans om de vill, inte bara när man har grundläggande behov
  • Assistans vid medicinsk problematik bör tillåtas. (rätten togs bort juni 2015 vid en dom i HFD om det femte grundläggande behovet)
  • 65+ are bör få rätt till fler timmar
  • Ökat genomslag för principen om gynnande besluts negativa rättskraft dvs ett beslut ska bara kunna ändras om behoven förändras

Läs rapporten: Bengt Westerberg - personlig assistans - hotad frihetsreform?


Skicka sidan till: