Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar?

FörsäkringskassanUnder 2019 upphörde, för första gången någonsin, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade fortsätter minska på grund av hårdare rättspraxis och Försäkringskassans ställningstaganden om egenvård och personlig hygien. Det är några slutsatser i Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag.

Antal assistanstimmar per person har slutat öka

2019 hade en assistansberättigad i genomsnitt 128,9 tim/vecka, vilket var oförändrat jämfört med 2018. Antalet ansökningar om fler timmar har samtidigt mer än halverats sedan 2015.
Se: Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen

Orsaker enligt Försäkringskassan

  • Färre personer beviljas rätt till assistansersättning. Det har det varit vanligt att just nya mottagare ansöker om fler timmar.
  • Det kan ha börjat uppstå en viss mättnad i assistansersättningen, dvs att mottagarna redan beviljats så många timmar som de behöver eller kan styrka att de behöver.
  • Att tvåårsomprövningarna togs bort 1 april 2018. Dessa ledde ofta till en ansökan om fler timmar, vilket i sin tur ofta beviljades.

Antal assistansberättigade fortsätter minska

Under 2019 skedde en minskning med cirka 350 personer. Mellan 2015 och 2019 minskade antalet från drygt 16 000 till drygt 14 000.
Se: Analys av minskat antal mottagare av assistansersättning

Orsaker enligt Försäkringskassan

  • HFD-domen 2015 ref. 46 som innebar att bara personer med en psykisk funktionsnedsättning kan beviljas tid för det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.
  • Försäkringskassans förtydligande i maj 2016 att egenvård inte ska räknas som grundläggande behov.
  • Att det grundläggande behovet personlig hygien i ett rättsligt ställningstagande på Försäkringskassan i aug 2017 avgränsades till att hålla sig ren och liknande behov.
  • Åren innan tvåårsomprövningarna togs bort 1 april 2018 genomfördes fler tvåårsomprövningar än tidigare. Det kan ha bidragit till att rätten till assistansersättning under den tiden upphörde för fler personer än tidigare. Stoppet för tvåårsomprövningar har dock gjort att färre därefter förlorat sin assistansersättning.
  • En tredjedel av dem som fick avslag på sin ansökan om assistansersättning 2019 bedömdes inte tillhöra LSS personkrets. Eftersom inga förändringar har skett i personkretsens utformning tyder detta på att gruppen som söker assistansersättning förändrats.

Åtta av tio som ansöker om fler timmar beviljas fler timmar

Under 2018 beviljades åtta av tio som ansökte om fler timmar detta. De flesta fick dock inte all tid de ansökt, i genomsnitt söktes 57 extra tim/vecka varav 30 beviljades. Två av tio fick helt avslag på sin ansökan.


Vidare läsning

Rapport – Analys av minskat antal mottagare av assistansersättning, Försäkringskassan 202o (svar på regeringsuppdrag)

Rapport – Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen, Försäkringskassan 2020 (svar på regeringsuppdrag)

Skicka sidan till: