Brittmarie Fagerlund, Socialstyrelsens tillsynsavdelning, - "Kvaliteten på anhörigassistans kommer att granskas särskilt noga"

Tillsynen av assistansanordnare ska komma igång under 2012 och vara fullt utbyggd 2013. Enligt Brittmarie Fagerlund är prioriterade frågor assistenters kompetensutveckling och kvaliteten på anhörigassistans. Hon är samtidigt kritisk till att kommunerna inte behöver gå igenom samma tillståndsprövning.

Tar tid innan tillsynen är fullt utvecklad

Socialstyrelsens organisation som ska leda tillsynen av assistansanordnare leds av LSS-inspektörer i de sex regionala tillsynsenheterna Nord, Mitt, Öst, Sydväst, Sydöst och Syd. Det finns runt fem inspektörer i varje region som arbetar med LSS-insatser berättar Brittmarie Fagerlund som nyligen blivit ansvarig på enheten för nationell samordning på Tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. Hon vill dock ha mer resurser.
- Jag kommer att äska pengar till förstärkning av ytterligare en inspektör i varje region.
Under första halvåret 2012 kommer regionerna att börja gå ut aktivt och utöva tillsyn, hittills tittar man bara på anmälningar som kommer in säger Brittmarie Fagerlund som har ett stort arbete framför sig sedan över 1100 anordnare sökt tillstånd.
- Vi vet inte hur stort det blir ännu, men det kommer att ta tid innan tillsynen är fullt utbyggd. Jag ska arbeta här i två år, fram till dess ska det vara igång i full skala, alltså i slutet av 2013. Under första halvåret 2012 bör vi kunna börja inspektera verksamheter.

Kommunerna borde också ha prövats

Utöver privata anordnare har tillsynsavdelningen även 290 kommuners assistans att utöva tillsyn över. Brittmarie Fagerlund är kritisk till att det inte ställs samma krav på kommunerna som på privata anordnare.
- Där har vi inte insyn på samma sätt, eftersom kommunerna inte behöver visa upp något i en tillståndsprövning.
Borde kommunerna ha fått lämna in samma uppgifter som anordnarna?
- Ja det tycker jag, då hade vi haft ett lättare arbete när vi får in anmälningar. Det blir även svårare att göra ett urval av kommuner vid eventuella inspektioner.
Hur ska ni välja?
- Om vi ser att det finns mycket missnöje hos en kommun tar vi den först.

Hembesök hos assistansanvändare kan aldrig göras utan medgivande

Socialstyrelsen har även rätt att utöva tillsyn av assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter utan att ha ett bolag. De har dock inte lämnat uppgifter om sin verksamhet i tillståndsprövningen utan enbart anmält sin verksamhet till Socialstyrelsen. Det är också oklart hur tillsyn skulle kunna ske enligt Brittmarie Fagerlund eftersom hembesök av integritetsskäl aldrig kan göras hos assistansanvändare enligt § 26 d i LSS.
- Vi kommer inte att kunna utöva tillsyn på samma sätt mot egna arbetsgivare som så att säga sköter sin assistans på sitt personnummer. Vi får se hur vi kommer att göra om det kommer in anmälningar. Om vi blir inbjudna är det förstås ok att gå dit.
Kan ni aldrig inspektera en bostad om den boende inte vill släppa in er?
- Nej.
Hur fungerar det om en ägare till en assistansanordnare har kontoret i sin bostad?
- Om det är en assistansanordnare ska kontoret isåfall vara klassat som ett arbetsrum inom bostaden, där har vi rätt att utöva tillsyn.

Tillsyn enbart av assistansens kvalitet

Missförhållanden enligt Lex Sarah och barns behov av skydd enligt Socialtjänstlagen 14:1 eller registerkontroll av personal som arbetar med barn ingår i tillsynen säger Brittmarie Fagerlund. Förutom barns behov av skydd är målet för tillsynen enbart att assistansanvändaren får den kvalitet på insatsen han/hon har rätt till.
- Om det exempelvis förekommer fusk med pengar i företaget är det Försäkringskassans bord.
Och om fusket påverkar assistansen?
- Då blir det vårt bord, samma sak gäller för arbetsmiljön som är Arbetsmiljöverkets bord såvida inte kvaliteten på assistansen påverkas.
Om någon ser att det pågår olagliga handlingar och kontaktar er, exempelvis att det stjäls hos en assistansanvändare, vad gör ni då?
- Vi utreder aldrig brott, det gör bara polisen, då hänvisar vi dit. Men om det leder till att brukaren inte får kvalitet i assistansen kan vi titta på följderna.
Ingår brott mot tystnadsplikt i tillsynen?
- Även det är straffbart, det är polisens sak.
Kan man anmäla till er om man tycker att ett avtal mellan anordnare och assistansanvändare är oskäligt vad gäller uppsägningstid eller annat?
- Nej, ett avtal mellan brukaren och anordnaren kan inte vi lägga oss i. Frågan har varit uppe hos våra jurister, har man skrivit på det så får man ta det. Det går dock att vända sig till Konsumentverket.
Kan ett års uppsägningstid vara tillåtet?
- Ja har man skrivit på det så kan vi inte göra något. Någon borde förstås påpeka från början att redan tre månaders uppsägningstid kan vara för mycket.
Och om en anordnare anklagas för oseriös marknadsföring?
- Då är det också Konsumentverket man ska vända sig till.
Se intervju med Konsumentverket om oskäliga avtalsvillkor

Åtta Lex-Sarah och nitton övriga anmälningar utreds just nu

Om Socialstyrelsens inspektörer ser missförhållanden ges ett föreläggande om att åtgärda detta, eventuellt tillsammans med vite. Om missförhållandet är allvarligt eller inte åtgärdas har inspektörerna rätt att återkalla tillståndet för verksamheten enligt § 26 e-h i LSS. Just nu finns det åtta Lex Sarahanmälningar och 19 ärenden med anmälningar av assistansanordnare på tillsynsenheterna berättar Brittmarie Fagerlund.
- Lex Sarahanmälningarna kan gälla hygien som sår, eller dåligt bemötande där man raljerat över någons funktionsnedsättning.
Vad kan de öppna anmälningarna gälla?
- Det kan vara klagomål på LSS-handläggarnas bemötande eller att handläggningen tar för lång tid. Hos anordnare kan det röra arbetsledning, brister i utförandet eller i dokumentation.
Hur många anmälningar riktar sig mot kommuner?
- Jag kan inte svar på hur stor andel av anmälningarna som riktar sig mot kommunen, men det ser ut att vara lika många som mot privata anordnare.

Sekretess mellan myndigheter är under utredning

Idag gäller en stark sekretess i kontakten mellan Socialstyrelsen och andra myndigheter berättar Brittmarie Fagerlund. Om en LSS-inspektör ser att assistansanordnaren verkar fuska med pengar, är det inte klart att han/hon får meddela Försäkringskassan om det är så att brukaren kan "lida men" enligt Offentlighets- och sekretesslagens 7 kap.
- Frågan om hur vi ska kunna göra i sådana situationer utreds just nu av Susanne Billum i utredningen "Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen", vi har kontinuerlig kontakt med henne.
Kan det komma nya förslag från den utredningen?
- Det kan det göra.

Assistenters kompetensutveckling ska prioriteras

Hittills är större delen av tillsynen så kallad skrivbordstillsyn där inspektörerna exempelvis begär ut handlingar från anordnarna berättar Brittmarie Fagerlund.
- Vi kommer dock snart att gå ut och göra besök på anordnarnas kontor, gå igenom dokumentation, handlingsplaner osv. En prioriterad fråga kommer att vara om assistenterna får kompetensutveckling.
Vad anser ni saknas där?
- Det kan vara brister i kunskap om lagen eller i bemötande, etik och moral. Det ska finnas utbildning i lagar, bemötande och etik, yrkesrollen behöver utvecklas. Att det finns utbildning runt den enskilde brukarens behov ser jag som självklart.
Bör assistansanvändarna utbildas i att vara arbetsledare?
- Om brukaren har förmågan att göra det är det bra, men det finns en stor grupp brukare som inte kan det, där vill vi särskilt granska utbildningen hos personalen.

Anhörigassistenter ska granskas noga

En annan fråga som kommer att granskas särskilt noga är enligt Brittmarie Fagerlund kvaliteten på assistansen när familjemedlemmar är assistenter till barn och anhöriga.
- Det går inte att förbjuda men här kommer vi att granska kvaliteten i assistansen.
Anser ni att det finns brister?
- Ja, hur går det exempelvis med barnens frigörelse om hela släkten arbetar som assistenter. Jag säger inte att anhörigassistans alltid är dåligt men vi får exempelvis in anmälningar från korttidsvistelser om att anhörigassistenter hindrar barnen att lära sig svenska.

Om att assistansberättigade som har sin assistans i eget bolag tillståndsprövas

Det har varit kritik mot att de som anordnar sin egen assistans i ett bolag har samma krav som större företag, Brittmarie Fagerlund tycker dock att kravet är bra.
- Det är bra att de kraven ställs, varför skulle små anordnare ha lägre krav, de kan ju växa och bli stora.
Om det inte bestäms att de bara får ha en kund..
- Nej, man har dock skapat ett bolag, och det går att vara egen arbetsgivare.
Kravet på länstillstånd togs bort, kommer ni att ställa särskilda krav om det är ett långt avstånd mellan kund och anordnare?
- Det bör finnas någon form av kontakt men jag kan inte säga mer just nu, vi kommer att titta på detta.

Ej avgjort om anställning av assistenter i andra länder

Frågan om ett assistansföretag ska kunna anställa assistenter i andra länder ligger nu hos Socialstyrelsens chefsjurist berättar Brittmarie Fagerlund.
- Det är en svår fråga, om du åker på semester i fyra månader och anställer folk lokalt, är frågan vem som kontrollerar kvaliteten.
Man kanske har släktingar i sitt hemland som kan vara assistenter?
- Ja, men hur ska vi kontrollera kvaliteten i exempelvis Somalia?
Det kan också vara i Norge….
- Det kan vara över hela världen, vi avvaktar nu vad vår chefsjurist kommer fram till.

Vill se tydligare definition av egenvård

Det finns en arbetsgrupp med olika experter som ska titta på de olika frågor som kan komma upp efter hand som tillsynen kommer igång enligt Brittmarie Fagerlund. En fråga som kommer att bli aktuell är egenvård där assistenterna delegeras olika hälso och sjukvårdsuppgifter.
- Där vill jag se tydligare riktlinjer, vad assistenterna behöver för utbildning, vem som ansvarar för att assistenten kan detta och hur man agerar om brukaren kräver att en viss assistent ska arbeta trots att han/hon saknar utbildning.
Det är väl arbetsgivarens ansvar?
- Ja men trots att det är arbetsgivarens ansvar finns det fall där assistenten saknat utbildning.
Handlar detta om att lägga om sår och dela medicin?
- Nej, det handlar mer om att sköta en respirator eller sug.
Vill ni lägga över mer på hemsjukvården?
- Det återstår att se, en nackdel med mer hemsjukvård är att det blir fler personer runt brukaren, säger Brittmarie Fagerlund.

Brittmarie Fagerlund intervjuades av Kenneth Westberg 2011-10-17

Vidare läsning

Socialstyrelsen publicerar lista på assistansanordnare som sökt tillstånd

Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"


Skicka sidan till: