Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”

Eva NordqvistFörsäkringskassan står fast vid att Högsta Förvaltningsdomstolens, HFD:s dom 682-17 enbart tar ställning till om sondmatning som ges i form av egenvård kan vara grundläggande behov. Domen tar inte ställning till om den hjälp som behövdes för att tillgodose behovet i det enskilda fallet var integritetskänslig, enligt Eva Nordqvist.
– HFD prövade alltså inte kammarrättens ställningstagande i den delen.

Kritik från Advokat Mathias Blomberg

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå, har i en intervju på Assistanskoll kritiserat Försäkringskassans tolkning att HFD-domen 682-17 inte tagit ställning i om sondmatning är integritetskänsligt. Mathias Blomberg anser när HFD inte tar upp frågan till prövning utan säger att Kammarrättsdomen ligger fast innebär det att HFD säger att det som står i Kammarrättsdomen gäller.

Försäkringskassan står fast

Eva Nordqvist står dock fast vid att HFD-domen 682-17 inte prövade om sondmatningen i det enskilda fallet, helt eller delvis, var av sådan integritetskänslig karaktär att den gav rätt till assistansersättning.
– HFD hade beviljat ett så kallat partiellt prövningstillstånd i målet och tog alltså inte ställning i den delen. Det som HFD prövade var den principiella frågan om egenvård i form av sondmatning kan berättiga till personlig assistans/ assistansersättning.

Hänvisar till HFD:s Pressmeddelande

Eva Nordqvist hänvisar till HFD:s pressmeddelande som publicerades i samband med domen. I detta säger HFD:

”I vilken utsträckning hjälp med ett grundläggande behov, i detta fall sondmatning, berättigar till insatsen personlig assistans beror på om hjälpen– helt eller delvis – är av tillräckligt kvalificerat slag, dvs. om den är av tillräckligt privat karaktär. Detta måste avgöras efter en individuell bedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Någon sådan prövning har Högsta förvaltningsdomstolen inte gjort i målet, eftersom prövningstillstånd endast givits för den principiella fråga som är av vikt för ledning av rättstillämpningen. Domstolen har därför stannat vid att förklara att sondmatning – oberoende av om den utförs som egenvård – utgör ett grundläggande behov.”

Håller inte med Mathias Blomberg

Mathias Blomberg anser att när HFD säger på sid 5 i domenKrävs inte någon ytterligare prövning behöver prövningstillstånd inte meddelas i målet i övrigt, vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast” innebär det att HFD säger att det som står i kammarrättsdomen gäller.
Vad anser du om det?
– Det stämmer att det gäller i det aktuella ärendet men eftersom HFD inte prövade kammarrättens dom i den delen ger det ingen vägledning för andra ärenden. Som framgår av domen, och även tydligt i HFD:s pressmeddelande, har HFD inte gjort någon fullständig prövning i målet eftersom prövningstillstånd endast hade lämnats för den principiella frågan om egenvård i form av sondmatning kan berättiga till assistansersättning.
Vad innebär det enligt dig att HFD inte tar upp något mer till prövning och säger att Kammarrättsdomen ligger fast?
– Högsta förvaltningsdomstolen meddelade partiellt prövningstillstånd avseende en specifik fråga i det här målet, frågan om egenvård i form av sondmatning kan ge rätt till personlig assistans respektive assistansersättning. Målet i övrigt – det vill säga bedömningen av om den hjälp som behövdes med det grundläggande behovet var av tillräckligt integritetskänslig karaktär och av sådan omfattning att den berättigade till assistansersättning – förklarades vilande. HFD säger avslutningsvis i domen: ”AAs sondmatning utgör således ett grundläggande behov. En bedömning av i vilken mån hennes sondmatning berättigar till assistansersättning krävs inte för att avgöra prejudikatfrågan. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar därför inte prövningstillstånd i målet i övrigt.”

(Assistanskoll vill här tillägga att red. försökt ställa frågor till HFD vad som gäller exakt här men de har inte velat svara på frågor)

”HFD tar inte ställning till det Kammarrätten sagt om integritetskänslighet”

Kammarrättsdomen 3208-16 i Göteborg säger att aktiva delar av sondmatning i sig är att betrakta som integritetskänsligt. Eva Nordqvist ifrågasätter inte att Kammarrätten säger detta men anser att HFD inte tagit ställning till om kammarrätten gjort rätt bedömning i den delen.
– HFD säger i domen att i vilken utsträckning hjälp med ett grundläggande behov berättigar till insatsen personlig assistans enligt LSS beror på om hjälpen, i sin helhet eller delvis, är av tillräckligt kvalificerat slag, det vill säga om den är av tillräckligt privat karaktär (RÅ 2009 ref. 57 och prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 f.).

Vad krävs då för att sondmatning är integritetskänsligt"

Det behöver alltså inte vara så att all hjälp med ett grundläggande behov är av denna integritetskänsliga karaktär säger Eva Nordqvist.
– Bedömningen av om hjälpen – helt, delvis eller inte alls – är av sådan natur att den bör beaktas får avgöras efter en individuell bedömning av förhållandena i det enskilda fallet.
Assistanskoll frågar slutligen Eva Nordqvist vad det krävs för att Försäkringskassan ska bevilja aktiva moment som näringstillförsel vid sondmatning som integritetskänsligt.
– Eftersom det är en individuell prövning så ligger det i sakens natur att handläggarna måste göra sina egna bedömningar utifrån det tänk som HFD har i domen och som beskrivits ovan. Det går i nuläget inte att ge någon ytterligare vägledning utöver den som redan ges i vägledningen utifrån uttalandena i RÅ 2009 ref. 57 och prop. 1992/93:159, säger Eva Nordqvist.

Eva Nordqvist intervjuades av Kenneth Westberg 2018-05-11

Vidare läsning

HFD-domen 682-17

HFD:s pressmeddelande angående domen 682-17

Kammarrättsdomen 3208-16 i Göteborg


Skicka sidan till: