Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”

Mathias BlombergMathias Blomberg sågar Försäkringskassans ståndpunkt att HFD-domen 682–17 inte tar ställning till om sondmatning och egenvård kan vara av integritetskänslig natur. Han anser att HFD:s dom innebär att Kammarrättens dom gäller.
– Kammarrättsdomen säger tydligt att aktiva delar av sondmatning är av integritetskänslig natur, säger Mathias Blomberg.

Försäkringskassans ståndpunkt

Nyligen kom domen 682–17 från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, som säger att sondmatning och egenvårdsinsatser kan vara grundläggande behov. Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan sade i en intervju på Assistanskoll att själva näringstillförseln i sondmatning och andra egenvårdsinsatser nu kan räknas som grundläggande behov, men att sondmatning/egenvård kanske ändå inte berättigar till personlig assistans. Detta eftersom hon menar att HFD inte tagit ställning till om/när sondmatning/egenvård är av integritetskänslig natur.

Kammarrätten talade ett tydligt språk

Mathias Blomberg börjar med att säga att kammarrättsdomen tydligt sagt att aktiva delar av sondmatningen är av integritetskänslig natur.

Domen 3208–16 i Kammarrätten i Göteborg säger på sid 6: Kammarrätten anser att alla aktiva moment vid sondmatningen är av sådan privat karaktär att de utgör grundläggande behov som är hänförliga till måltiden. Hit hör på– och avkoppling samt matning med manuell sondspruta.

HFD sade att Kammarrättsdomen står fast

Mathias Blomberg fortsätter med att hänvisa till HFDs dom 682–17 om sondmatning, sid 5.När en prejudikatfråga har prövats kan Högsta förvaltningsdomstolen, om utgången leder till att ytterligare prövning krävs, meddela prövningstillstånd i målet i övrigt. Krävs inte någon ytterligare prövning behöver prövningstillstånd inte meddelas i målet i övrigt, vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast

När HFD begränsat prövningstillståndet till sondmatning har HFD enligt Mathias Blomberg bedömt att saknas anledning att pröva övriga delar av Kammarrättsdomen.
– HFD avvaktade med att ta ställning till om andra delar av målet (tex om hjälpen i sig är tillräckligt integritetskänsligt) skulle beviljas prövningstillstånd tills dess att frågan om sondmatning prövats. När HFD avgjort frågan om sondmatning ansåg HFD att det inte krävdes någon ytterligare prövning. Det betyder att Kammarrättsdomen gäller.

”Som att säga att HFD är inkompetent”

Om HFD ansett att det fanns anledning att göra en annan bedömning än kammarrätten ifråga om vilka åtgärder som är integritetskänsliga vid sondmatning hade de givetvis tagit upp det i målet fortsätter Mathias Blomberg.
– Den enda rimliga slutsatsen man kan dra är att HFD anser att den bedömning kammarrätten gjort i övrigt om vad som innebär integritetskänsliga delar i sondmatning är välbalanserad och ett uttryck för innehållet i gällande rätt. Att påstå något annat innebär ett underkännande av HFDs kompetens.

Kommer upp i domstol igen

Om Försäkringskassan fortsätter att hävda den hållning som Eva Nordqvist förespråkar, kommer det att leda till att frågan kommer upp i domstol tror Mathias Blomberg.
– Enskilda kommer att få driva detta till domstol för att få rätt. Jag tror att domstolarna kommer att gå på vad HFD skriver här.

Kassans ståndpunkt svår att förstå

Försäkringskassans ståndpunkt är svår att förstå menar Matias Blomberg. Han förstår inte hur en sondmatning skulle se ut som inte är av integritetskänslig karaktär.
– Men det kanske Försäkringskassan kan hitta om de anstränger sig, vilket de verkar vara bra på att göra.
Är det så att de till varje pris vill behålla de hårda bedömningarna?
– Det lyser igenom att Försäkringskassan inte riktigt vill rätta in sig efter detta. I Sverige har vi ingen absolut prejudikatsbundenhet, om Försäkringskassan vill obstruera kan de göra det. Det leder troligen till att ett motsvarande mål kommer upp i HFD igen.
Hur ser du i detta sammanhang på att Försäkringskassans genraldirektör Ann Marie Begler blev utbytt av regeringen?
– Det är självfallet något märkligt att generaldirektören byts ut efter att hon på ett framgångsrikt sätt gjort det som regeringen sagt till henne att göra. Det förefaller som om regeringen inte vill ta ansvar för sin egen styrning av Försäkringskassan.

En sorts aktivism

Mathias Blomberg beskriver Försäkringskassans agerande som en sorts aktivism grundat på en uppfattning om tolkningsföreträde.
– Försäkringskassan tycks läsa och tolka HFD:s avgöranden som att innehållet är jämförbart med lagtext, vilket är mindre bra. Försäkringskassan har därutöver satt i system att tolka HFD:s avgöranden på ett mycket restriktivt sätt vilket i sin tur leder till en tillämpning och intern normering hos Försäkringskassan som knappast överensstämmer med lagstiftningens grundläggande intentioner. Det sistnämnda bekräftas inte minst av utgången i sondmatningsdomen. Så här kan de inte hålla på, säger Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2018-04-25

Skicka sidan till: