ENIL - European Network on Independent Living

ENIL logotyp - vit sol mot blå med ENIL text på ENIL grundades 1989, när funktionshindrade från hela Europa samlades i Strasbourg. De enades då om att skapa en politisk organisation för funktionshindrades rättigheter.

Adolf Ratzka, ordförande i stiftelsen Independent Living Institute (ILI), som var med när det skedde sade följande:

Eftersom vi ofta anses vara sjuka blir många av oss avställda på sjukhus och sjukhusliknande institutioner. Där, hävdas det, kan vi bli bättre "omhändertagna". Med detta argument sätts vi in på specialdagis, specialskolor, specialverkstäder, särskilda boenden, specialtransporter. De enda platserna som fortfarande inte är segregerade är kyrkogårdarna! Vi måste stänga dessa speciella, dehumaniserande och förnedrande apartheidlösningar och tvinga oss in i samhällets huvudfåra”.

Strasbourg-resolutionen (1989) (Vad ENIL verkar för)

  • Avinstitutionalisering: Frigörande av funktionshindrade från vårdhem och långtidssjukhus.
  • Personlig assistans: som ett en-till-en-stöd, under ledning och kontroll av den funktionshindrade och utifrån dennes behov.
  • Frihet från den medicinska modellen för funktionshinder, baserad på idén om vård, ofta resulterande i förtryck.
  • Etablera den sociala modellen för funktionshinder, lära oss att funktionshinder inte skapas av personens funktionsnedsättning utan av samhällets begränsningar.
  • Kämpa för funktionshindrade människors deltagande i alla aspekter av livet såsom hem, arbete, skola, fritid,resor och det politiska livet.

Medlemmar från 44 länder

Idag är ENIL ett användarstyrt nätverk med medlemmar från 23 EU-medlemsstater och 21 länder utanför EU. Medlemmar är organisationer för funktionshindrade, från Sverige är STIL, JAG, GIL och ILI medlemmar.

Personlig assistans – ett huvudmål

Att främja personlig assistans som ett verktyg som möjliggör ett självständigt liv, är ett centralt mål. ENILs definition av personlig assistans utgår från den allmänna kommentaren nr 5.

Proposal for the European Commission Guidance on Independent Living

ENIL genomför nu en lobbykampanj för en vägledning från EU-kommissionen till medlemsstaterna om Independent Living, säger Florian Sanden, Policy Coordinator på ENIL.
– ENIL har ett Proposal for the European Commission Guidance on Independent Living där förbättrad tillgång till personlig assistans i alla länder är ett centralt mål. Under ett evenemang i Europaparlamentet den 4 maj lyssnade och kommenterade högt uppsatta företrädare för Europeiska kommissionen på vårt förslag.

Lobbyarbete pågår

ENILs förslag gavs till EU-kommissionens företrädare, parlamentsledamöter och nationella regeringar, som kommer att ha den avgörande rösten i vad som ska inkluderas i vägledningen, fortsätter Florian Sanden.
– Det avgörande är att vi etablerade kontakt med den spanska regeringen som innehar ordförandeskapet för EU:s råd sedan den 1 juli. En ledamot av Europaparlamentet, José Gusmão från Portugal, reagerade positivt på vårt förslag och träffade vår policysamordnare för att diskutera möjliga steg för att säkra parlamentets stöd för ett ambitiöst kommissionsdokument.

Kontakt med CRPD-kommittén

ENIL har kontakt med flera medlemmar i CRPD-kommittén och dess sekretariat i FN. Innan General comment No. 5 (2017) on living independently and being included in the community skapades gjorde ENIL en rapport om Independent Living till CRPD-kommittén, säger Florian Sanden.
– ENIL deltar i diskussioner om artikel 19 och ger förslag på text och ändringar till den allmänna kommentaren 5.
Vilka ändringar har ni arbetat för?
– Bland annat införandet av tydliga definitioner, vilket vi hade framgång med. Sammantaget inkluderades ENILs förslag i den allmänna kommentaren, som är ett mycket användbart dokument för att främja genomförandet av artikel 19 i CRPD.

Protester mot institutioner

ENIL är kritiskt till the European care strategy som antogs av Europeiska Kommissionen i september 2022, säger Florian Sanden.
– Den gör det möjligt för medlemsstaterna att bygga nya institutioner. Vi publicerade och distribuerade ett positionsdokument till flera hundra kontakter inom EU:s institutioner, civilsamhället och media, såväl som flera artiklar och skickade brev och ändringsförslag till medlemsländernas regeringar.
Hade ni framgång i det arbetet?
– Tyvärr lyckades vi inte få nationella regeringar att göra ändringar i rådets rekommendation om långtidsvård. En viktig del av anledningen är att det tjeckiska rådets ordförandeskap lyckades få rekommendationen antagen inom en månad efter publiceringen. Ett par veckor efter att kommissionen hade lagt fram sitt förslag berättade medlemsländernas beskickningar till EU att våra ändringsförslag inte kunde antas eftersom texten redan hade enats. Som civilsamhälle har vi rätt att bli hörda. Att ha ett så snabbt förfarande gjorde det omöjligt att uttrycka sin åsikt. Detta är bevis för det demokratiska underskottet i EU:s politik.

Medlem i Disability Platform

ENIL är medlem i Disability Platform, som inrättats av Europeiska kommissionen för att övervaka genomförandet av Handikapprättsstrategin 2021 - 2030. Disability Platform är ett forum för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas myndigheter och icke-statliga organisationer för att träffas och diskutera, säger Florian Sanden.

Florian Sanden intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-20

Länkar

ENIL - European Network on Independent Living


Skicka sidan till: