Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det är en tragedi för varenda ett av dessa barn”

Cecilia BlanckFörra året debatterades det om det verkligen förekommer att personlig assistans ersätts av barnboenden. Efter Socialstyrelsens besked borde det inte finnas någon tvekan, säger Cecilia Blanck som uppmanar regeringen att agera.
– Grundläggande behov måste räknas i sin helhet och timmar för föräldraansvar ska dras från den totala assistanstiden.

Karin Flyckt på Socialstyrelsen säger i en intervju på Assistanskoll att 29 % av alla barnboenden mellan jan 2016 och juni 2017 var nybeviljade och att 40 barn som beviljats barnboende haft personlig assistans året innan. Cecilia Blanck beskriver detta som ett misslyckande och en tragedi för varenda ett av dessa barn.
– Ett av den personliga assistansens viktigaste syften var att alla barn skulle få växa upp i en familj istället för i ett barnboende. Det kan såklart finnas situationer där personlig assistans inte räcker, men då måste kommunen kunna erbjuda ett smörgåsbord av kompletterande insatser, så att barn slipper växa upp i institutioner.

Senaste åren en skärseld

Cecilia Blanck säger att man i Föreningen JAG redan sett utvecklingen, och att man gjort allt man kan för att stötta de familjer vars barn fått indragen eller minskad assistans.
– De senaste åren har varit som en skärseld. Vi ser tydligt sambanden mellan indragen eller neddragen assistans, kommuners oförmåga eller ovilja att se de här familjernas behov och den ökade efterfrågan på andra insatser.
Vad beror utvecklingen på?
– Detta har pågått under ett tiotal år, den accelererade efter 2015 i samband med regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan och tillsättandet av LSS-utredningen med kraftiga besparingsdirektiv. Dagens rättspraxis är till största delen resultatet av att olika kommuner och Försäkringskassan drivit utvalda ärenden i domstol och att Försäkringskassan sedan gjort långtgående tolkningar av domarna.
Hur tror du situationen utvecklats efter juni 2017?
– Risken är stor att det blivit ännu värre.

Går emot FN–konventionen

Konsekvensen blir nu att barn tvingas växa upp på institutioner och förvägras rätten att växa upp i ett hem, säger Cecilia Blanck.
– Efter att den nya rättspraxisen om egenvård och sondmatning började tillämpas har det varit i princip omöjligt för barn under sex år att få personlig assistans. Det är helt emot både FNs barnkonvention och funktionshinderkonventionen.
Vad behövs för att vända utvecklingen?
– Barn med omfattande funktionsnedsättningar behöver kunna få personlig assistans igen. De behöver få det när de är små, så att de får växa upp med assistans.

Debatt om barnboenden borde vara avslutad nu

Förra året pågick en debatt om det verkligen fanns barn där personlig assistans ersattes av barnboenden. I debatten sades det att de nya barnboendena var en myt och flera kommuner tog tillbaka uppgifter om barnboenden. Cecilia Blanck anser att den debatten uppstod när kommunpolitiker gick ut och försvarade sig mot en granskning av SVT.
– Granskningen hade visat att allt fler kommuner bygger eller planerar nya barnboenden. Det var ingen tvekan om att detta pågick i kommunerna, vilket också två forskare kunde visa med hjälp av en enkätundersökning. Nu syns samma sak också i Socialstyrelsens siffror, så det borde inte vara någon tvekan om detta längre.

Föräldraansvaret har utökats sista tio åren

Ytterligare en bidragande orsak till att barn inte beviljas den assistans de behöver är enligt Cecilia Blanck att Försäkringskassan sedan ca tio år drar av timmar för så kallat föräldraansvar redan vid beräkningen av de grundläggande behoven. Tidigare bedömdes och tidsberäknades de grundläggande behoven först, därefter de övriga personliga behoven för att få fram ett totalt tidsbehov.
– Först därefter drogs timmar för föräldraansvar, förskola, skola eller daglig verksamhet bort. Numera dras den tid som tillgodoses på annat sätt (t ex genom föräldraansvar) bort redan från de grundläggande behoven.
För små barn är föräldraansvaret idag så stort att det blir mycket svårt att komma över 20-timmarsgränsen för att beviljas assistansersättning.
– Även om det finns enorma behov dygnet runt blir det omöjligt att kvala in.

Tvingas hitta andra lösningar

Enligt dagens rättspraxis är det praktiska föräldraansvaret obefintligt från tolv års ålder. I tillämpningen finns en skala mellan sex och tolv år, där det är mycket restriktivt idag, säger Cecilia Blanck.
– De här familjerna kan inte vänta med hjälpen tills barnet fyllt tolv år. De tvingas hitta andra lösningar, vilket vi nu ser resultatet av i form av barnboenden.

Agera i grundläggande behov och föräldraansvar

Cecilia Blanck vill att regeringen dels föreslår ett förtydligande i lagen om att de grundläggande behoven i sin helhet är av privat karaktär.
– Försäkringskassan måste sluta dela upp de grundläggande behoven i integritetsnära delar. När det gäller föräldraansvaret anser vi att det inte behövs en lagändring utan att det kan rättas till genom att regeringen gör ett förtydligande i förordningen för LSS.
Är det något du vill tillägga?
– Att det är mycket bråttom. De här barnen har inga marginaler. Många av dem kommer inte att överleva på institutionerna. Situationen är en skam för Sverige, och skulden vilar tungt på dem som är ansvariga för besluten, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2019–03–28

Skicka sidan till: