Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”

Karin FlycktFärre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland assistansanvändare över 65 år har så få som 0,1 % smittats av Coronaviruset, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

35 assistansvändare har avlidit

Fram till den 19 oktober hade 271 personer med personlig assistans eller assistansersättning smittats med covid–19, jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Det motsvarar 1,4 procent av samtliga assistansanvändare. Under samma period har 35 assistansanvändare avlidit i covid–19. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen, säger Karin Flyckt.
– Vi vet dock inte med säkerhet om alla dessa hade laboratoriebekräftad covid-19. Andelen män som avlidit i covid–19 är något högre än andelen kvinnor: 65 procent respektive 35 procent.
Vilka grupper av assistansvändare har drabbats mest?
– Vi kan inte säga något om specifika grupper av assistansanvändare, däremot ser vi att det geografiska mönstret överensstämmer med mönstret i stort, med flest smittade i Stockholms län och Region Västra Götaland.

Färre smittade inom personlig assistans

Andelen bekräftat smittade inom personlig assistans (1,4 %) är klart lägre än inom hemtjänst (26 procent), äldreboenden (35 procent) konstaterar Karin Flyckt.
– Andelen bekräftat smittade är även något lägre än i bostäder med särskild service enligt LSS (drygt 2 procent).
Vad kan det bero på att färre smittats inom personlig assistans?
– Den främsta anledningen är troligen att jämförelsevis få assistansanvändare är över 70 år, vilket är den främsta riskfaktorn. Samtidigt har många assistansanvändare underliggande sjukdomar som innebär riskfaktor vid insjuknande i covid–19 vilket ändå innebär att andelen smittade kunnat bli omfattande. En bidragande orsak till att andelen smittade ändå förblivit så pass låg är troligen att varje assistansanvändare träffar relativt få personliga assistenter, jämfört med exempelvis hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
Hans Winberg, Leading Health Care, tror att de nära relationerna mellan assistent och assistansanvändare, att man känner varandra väl och tar mer ansvar för varandra motverkar smittspridning, vad tror du om det?
– De mellanmänskliga relationerna mellan personlig assistenter och assistansanvändare bidrar såklart till många positiva aspekter. Att just detta skulle motverka smittspridning vill jag nog låta vara osagt.

0,1 % smittade över 65 år

Det tycks vara relativt få assistansanvändare över 65 år som har bekräftats smittade med covid-19, så lite som 0,1 procent, säger Karin Flyckt som beskriver bakgrunden till siffran.
Den senaste statistiken visar att 3 280 assistansanvändare var 65 år eller äldre. Samtidigt vet vi att 39 personer i denna åldersgrupp har konstaterats smittade med covid-19, vilket utgör 0,1 procent.
Kan man jämföra
assistansanvändare över 65 med personer över 65 år med hemtjänst eller äldreboende?
– Ja, i den bemärkelsen att samtliga som är 70 år eller äldre tillhör den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka vid covid-19 oavsett vilka insatser de har.

Problem att nå ut med information

Ett problem inom personlig assistans har enligt Karin Flyckt varit att få ut information till privata anordnare och egna arbetsgivare. Även om personlig assistans sedan tidigt i våras ingått i målgrupperna för myndighetens utbildningar och checklistor gällande covid-19, så har informationen inte alltid nått ut.
– Därför valde vi att göra direktutskick till assistansanordnare med information om personlig skyddsutrustning, smittskydd, utbildningar osv. Det finns tyvärr inga bra adressregister, vi har till viss del kunnat använda IVO:s tillståndsregister men vi vet att vi ändå inte nått alla.

Problem med skyddsutrustning för privata anordnare

Under våren fick Socialstyrelsen signaler om att många privata assistansanordnare hade svårt att få tag på personlig skyddsutrustning, säger Karin Flyckt. De har inte heller kunnat söka merkostnadsersättning för skyddsutrustning via Socialstyrelsen. Enligt förordningen kan statsbidraget bara ges till regionala och kommunala verksamheter som ger omsorg om äldre personer och stöd till personer med funktionsnedsättning.
– Privata assistansanordnare har inte kunnat söka statsbidraget eftersom förordningen inte omfattar dem, undantaget är när kommunen lagt ut sin egen assistans på entreprenad, säger Karin Flyckt.

Men nu vill regeringen ge bidrag även till privata..

Regeringen har precis meddelat att man från 1 december vill införa en ny statsbidragsförordning så att även privata assistansutförare kan få ersättning för skyddsutrustning, säger Karin Flyckt.
– Statsbidraget föreslås ges för kostnader under perioden 1 februari–30 november 2020. Bidraget får högst uppgå till 5 000 kronor för varje assistansanvändare och ska ges för skyddsutrustning för de personliga assistenterna.
Vad anser du om förslaget och vad bör ingå i det som privata anordnare kan få ersättning för?
Regeringens förslag är just nu ute på remiss och Socialstyrelsen har ännu inte tyckt till om det. Men på ett övergripande plan är det förstås positivt att de privata assistansanordnare som haft merkostnader till följd av covid-19 nu förhoppningsvis får möjlighet att söka ersättning, säger Karin Flyckt.

Karin Flyckt intervjuades av Kenneth Westberg 2020-10-23

Vidare läsning

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

Skicka sidan till: