Eva Olofsson, Vänsterpartiet, ställer skriftlig fråga om arbetspendling och assistans till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson

Eva OlofssonI en skriftlig fråga kräver Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, svar om regeringen kommer att vidta åtgärder för att assistansberättigade ska kunna arbeta på annan ort än där de bor. Eva Olofsson nämner en man bosatt i Göteborg som tvingades tacka nej till ett arbete i Stockholm eftersom assistansersättningen inte täckte assistenternas reseomkostnader och uppehälle på arbetsorten. Assistanskoll kommer att följa upp svaret från Maria Larsson.

Nedan texten i Eva Olofssons skriftliga fråga:

Arbetspendling och personlig assistans

Till statsrådet Maria Larsson (KD)

Samhället bör göra allt för att alla ska ha lika stora möjligheter att arbeta. Ett av de mest angelägna områdena på det handikappolitiska området är att undanröja hinder för delaktighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr kvarstår väldigt många hinder.

Ett konkret fall, som kommit till min kännedom, gäller en man som bor i Göteborg. Han fick ett erbjudande om arbete i Stockholm. Precis som många andra ville han behålla sin anknytning till sin bostadsort och veckopendla. Detta visade sig vara mycket svårt eftersom assistansersättningen inte täcker assistans i samband med de resor han skulle behöva göra och assistentens uppehälle på arbetsorten. Valmöjligheterna han då ställdes inför var att tacka nej till jobbet, flytta eller betala assistanskostnaderna ur egen ficka. Detta är en situation som en person utan omfattande funktionsnedsättning inte skulle sättas i. Han tvingades slutligen tacka nej till jobbet.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson:

Avser statsrådet vidta åtgärder för att utöka möjligheterna för assistansberättigade att arbeta på annan ort än bostadsorten?

………………………………………

Eva Olofsson (V)


Skicka sidan till: