Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar”

Bild på FörsäkringskassanFör och efterarbete vid sondmatning kommer dock att beviljas som andra personliga behov, säger Anna Viberg. I skola och barnomsorg kan en situation uppstå där barnet har två personer som ger stöd, en assistent för andning/sondmatning och annan personal för tex toalettbesök.

Andning och sondmatning räknas nu i sin helhet

De grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning ska enligt ett riksdagsbeslut från 1 juli i sin helhet ge rätt till personlig assistans, oavsett hjälpens karaktär. Anna Viberg, områdeschef på Försäkringskassan berättar att förändringarna nu arbetats in i den nya vägledningen för assistansersättning (sid 92–109 om grundläggande behov).
– Det finns inte längre något krav på att hjälpen ska vara av integritetsnära karaktär när det gäller andning eller sondmatning. För att andning ska vara grundläggande behov gäller fortfarande att det ska finnas en nedsättning av andningsfunktioner samt kan finnas en risk för den enskildes hälsa eller liv om hjälpen inte ges.

Tid för förberedelse och efterarbete inte grundläggande

Anna Viberg vill förtydliga att även om samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning nu kan ge rätt till assistans, kommer alla moment inte att räknas som grundläggande behov.
– Tiden för förberedelse och efterarbete vid sondmatning kan ge rätt till assistans, men då som ”andra personliga behov”, som kan beviljas när man bedömts ha mer än 20 timmar grundläggande behov/vecka.
Samma sak gäller för så kallade direkt nödvändiga åtgärder där det finns ett omedelbart samband mellan hjälpåtgärden och de grundläggande behoven andning och sondmatning.
– Det kan exempelvis vara iordningställande och skötsel av hjälpmedel eller apparatur som ska användas under själva hjälpinsatsen. Däremot betraktas inte inköp av medicintekniska produkter och kontakter med hälso- och sjukvården som direkt nödvändiga åtgärder som kan beviljas som andra personliga behov.

Beviljas även när ett barn är i skola eller barnomsorg

Från 1 juli beviljas assistansersättning för andning och sondmatning även när ett barn deltar i barnomsorg eller skola (men inte daglig verksamhet), säger Anna Viberg.
– Detta gäller även åtgärder som är direkt nödvändiga dels för att hjälp med andning ska kunna ges, dels för förberedelse och efterarbete i samband med sondmatning. Undantaget gäller enbart sondmatning och andning och inte andra behov barnet har under skola och barnomsorg.
Innebär det att den personliga assistenten är med i skolan och ger stöd för andning och sondmatning, medan annan personal i skolan ska hjälpa till med tex stöd för toalettbesök eller andra typer av måltider än sondmatning?
– Ja så kan det bli.

Ingen tid dras av för föräldraansvar

Assistanstid för andning och sondmatning ska även beviljas för moment som normalt ingår i föräldraansvar säger Anna Viberg.
Skillnaden blir att från 1 juli 2020 ska föräldraansvaret inte vägas in vid bedömningen av ett barns behov av hjälp med andning och sondmatning som grundläggande behov för rätten till assistansersättning. Detta gäller även åtgärder som är direkt nödvändiga dels för att hjälp med andning ska kunna ges, dels för förberedelse och efterarbete i samband med sondmatning.
Vilka konsekvenser får detta?
– Att barn med behov av hjälp med andning eller sondmatning kan beviljas fler timmar än tidigare eftersom Försäkringskassan inte ska ta hänsyn till föräldraansvaret för dessa behov.
Får det några konsekvenser på andra områden än andning och sondmatning, att begreppet ”föräldraansvar” nu skrivs in i LSS lagtext?
– Nej. Bestämmelsen om föräldraansvaret finns redan i 51 kap 6 § SFB.

Sjukvårdande insatser ska bekostas och skötas av Regionen

En förutsättning för att assistans ska beviljas överhuvudtaget för andning och sondmatning är att det inte är fråga om en sjukvårdsinsats enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Assistansersättning kan inte beviljas för sjukvårdande insatser enligt HSL (51 kap. 5 § SFB). Assistansersättning kan däremot beviljas för egenvård, säger Anna Viberg.
– En sjukvårdande insats som utförs som egenvård sker inte med stöd av HSL, då kan assistansersättning i vissa fall beviljas för detta hjälpbehov.
Vilka hjälpbehov vid andning och sondmatning är sjukvårdsinsatser och vilka är egenvård?
– Det går inte generellt att säga vilka åtgärder som utgör egenvård, det måste bedömas i varje enskilt fall av behandlande legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Hen ska då tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6).
Om det är en sjukvårdsinsats, ska då aktuell Region ansvara för stöd?
– Ja, regionen har det finansiella ansvaret för sjukvårdande insatser.

Troligen får fler än 60 nu assistansersättning

Lagändringarna gäller från 1 juli 2020, men inte retroaktivt. De äldre bestämmelserna gäller för tid före 1 juli, säger Anna Viberg. Det är svårt att uppskatta hur många personer som kommer att ansöka om och beviljas assistansersättning med anledning av lagändringen, säger Anna Viberg.
– Lagstiftaren har bedömt att det rör sig om cirka 60 personer. Försäkringskassan har i sitt remissvar angett att detta troligen är en underskattning, säger Anna Viberg.

Anna Viberg intervjuades av Kenneth Westberg 2020-06-26


Vidare läsning

Försäkringskassans vägledning för assistansersättning (sid 92–109 om bedömning av grundläggande behov).


Skicka sidan till: