Ny lagstiftning 1 januari 2023

lagens klubbaTvå nya grundläggande behov, schablonavdrag för föräldraansvar. Lagändringarna som infördes 1 januari 2023 beräknas ge assistans till 2000 fler personer, främst barn och personer med psykisk funktionsnedsättning.

Propositionerna är gjorda utifrån utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" av Fredrik Malmberg.

Nedan beskrivs lagändringarna i de båda propositionerna..


Lagändringar utrån: Propositionen "Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård"

Nytt grundläggande behov införs i 9 a § i LSS

Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. (Löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd)

Det nya grundläggande behovet ska beviljas vid tex risk för skador i samband med epilepsianfall, eller att det kan uppstå en situation där den enskilde behöver akut vård, hjälpen ska avhjälpa en direkt och konkret risk för den enskildes liv eller hälsa. Med löpande under större delen av dygnet avses en period utan avbrott om mer än 12 timmar. Det nya grundläggande behovet är assistansgrundande i sin helhet oavsett hjälpens karaktär, det delas alltså inte upp i integritetsnära delar. Det ska heller inte göras avdrag för föräldraansvar.

Egenvårdslag införs

Dagens egenvårdsförskrifter ersätts av Lagen om egenvård (2022:1250)

Ny paragraf i Hälso o sjukvårdslagen

En bestämmelse införs i Hälso och sjukvårdslagen 5 kap 9§ om att ta särskild hänsyn när vård ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.
När hälso- och sjukvård enligt denna lag ges till personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska det särskilt övervägas om vården kan ges på ett sätt som bidrar till att den enskilde får möjlighet att delta i samhällslivet och kan leva som andra.HSL 5 kap 9§

Vidare läsning

Proposition om grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn(2021/22:214)
samt Beslut om denna i riksdagen den 21 juni 2022

Assistanskoll: Lena Hallengren, socialminister – ”Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistans­ersättning”

Information från Socialstyrelsen om lagändringarna

Hejaolika: Jättelyft för personlig assistans från januari 2023
Heja olika: Ansöka om personlig assistans 2023


Lagändringar utifrån: Propositionen "Grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn"

Nytt grundläggande behov införs i 9 a § i LSS

Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. (Förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning)

Ersätter det stöd som tidigare kallades för aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det kan handla om hjälp för att skapa begriplighet och förutsägbarhet i tillvaron, eller för att minska oro eller upplevelser av vanmakt hos den enskilde. Stödet kan också handla om att ingripa på ett personligt utformat sätt för att minska risken för skada när en farlig situation väl har uppstått, till exempel genom ett anpassat bemötande för att ”varva ner” den enskilde, för att förebygga, stoppa eller minska utåtagerande beteende i tid. Det nya grundläggande behovet är assistansgrundande i sin helhet oavsett hjälpens karaktär, det ska alltså inte delas upp i integritetsnära delar, det finns heller inget rav på ingående kunskaper.

Det tidigare grundläggande behovet Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om person med funktionsnedsättning tas bort ur 9 a § i LSS.

Kvalificerande aktiverings- och motiveringsinsatser görs grundläggande i 9 a § i LSS

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som behövs för att tillgodose de grundläggande behoven Måltider, Personlig hygien, Av-påklädning och Kommunikation med andra, ska räknas som en del av dessa grundläggande behov. Hjälpen ska handla om mer än vägledning, påminnelser och instruktioner. Det kan tex vara att hjälpa någon att på egen hand klä på sig eller duscha. Det finns inget krav på att hjälpen ska vara av särskild karaktär eller krav på ingående kunskaper om den enskilde. Tiden ska alltså inte delas upp i integritetsnära delar.

Schablonavdrag(föräldraavdrag) införs i 9 f § i LSS

Nu dras ett schabloniserat föräldraavdrag av från barnets behov av hjälp med grundläggande och andra personliga behov. Tidsavdraget utgår från barnets ålder istället för att, som tidigare bedömas individuellt. Föräldraavdraget görs inte alls vid de grundläggande behoven Andning, Löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd och Måltider i form av sondmatning. Storleken på föräldraavdraget sätts i 4 a § i Förordningen för assistansersättning. (se nedan)

Barnets ålder Föräldraavdrag grundläggande behov (tim/dygn) Föräldraavdrag andra personliga behov (tim/dygn) Totalt timmar per dygn Totalt timmar per vecka
0–1 år 12 0 12 84
1–6 år 2,5 0,5 3 21
7–11 år 1 1 2 14
12–17 år 0 1 1 7
18– år Inget avdrag alls från 18 års ålder.

Regeringen bedömer att 400 fler barn 0–11 år kommer att få assistans. 460 barn beräknas beviljas assistans i kommunerna. De 4000 barn som idag har personlig assistans kommer att kunna beviljas fler timmar. Syftet är att föräldrarnas ansvar för barn med funktionsnedsättning ska bli mycket mindre omfattande än det är idag, så att fler barn med mycket stora stödbehov kan bo kvar och växa upp hemma. Läs mer: Så blir det nya föräldraavdraget

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Proposition personlig assistans vid behov av egenvård(2021/22:244)
samt Beslut om denna i riksdagen 21 juni 2022

Assistanskoll: Regeringen föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag

Information från Socialstyrelsen om lagändringarna

Hejaolika: Jättelyft för personlig assistans från januari 2023
Heja olika: Ansöka om personlig assistans 2023
Hejaolika: Bästa tipsen om att ansöka om personlig assistans för barn 2023


Skicka sidan till: