Sophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”

Sophie KarlssonExpertmetodens gissningar av kriminalitetens omfattning har fått för stort fokus och hindrat positiva reformer av personlig assistans. Det säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

Försäkringskassan tog nyligen avstånd från att använda Expertmetoden ”Expert elicitation” för att bedöma omfattningen av fusk/kriminalitet i assistansersättning. Det välkomnas av Sophie Karlsson, på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.
– Det är bra att Försäkringskassan tar avstånd från något som de ser inte har bäring i realiteten och som gör att den personliga assistansen far illa. Det finns ingen säkerhet i de siffror som Expertmetoden ger. Osäkra siffror i ett detta sammanhang riskerar stora negativa konsekvenser.

Positiva förändringar har stoppats

Expertmetoden ”Expert elicitation” har använts genom att experter som arbetar på området gör (i brist på fakta) egna bedömningar av hur stor omfattning de tror att fusket/kriminaliteten har. Bedömningar med Expertmetoden har gjorts av tex FUT–Delegationen 2007 och Ekonomistyrningsverket 2011. Dessa sade att runt 11 % av all utbetald assistansersättning var felaktig. En statlig utredning av Susanne Billum 2012 bedömde omfattningen till 9–15 %. Dessa bedömningar har skadat personlig assistans och hindrat positiva reformer, säger Sophie Karlsson.
– Vi hade kunnat ha en mycket bättre insats idag om vi sluppit striden om hur mycket eller lite felaktigheter det finns. Det har lett till ett felaktigt fokus. All kriminalitet ska beivras, men det stora fokuset ska vara på betydelsen av personlig assistans, som en livsnödvändig insats som bör utvecklas.
Vilken effekt har siffrorna utifrån Expertmetoden haft?
– Det har skapat en uppfattning att det förekommer mycket kriminalitet kopplat till personlig assistans och att den viktigaste åtgärden för personlig assistans skulle vara att stoppa kriminalitet.

Expertmetoden används fortfarande

Statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson menar att Expertmetoden är olämplig för att bedöma fusk i socialförsäkringssystem. Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, Brå som sagt att bedömningarna kan påverkas av tidsandan. Trots kritiken användes Expertmetoden i den nya utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Sophie Karlsson välkomnar dock att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skrivit särskilda yttranden till utredningen Sid 263 ff där de kritiserar användandet av Expertmetoden.
– Yttrandena stärker inställningen att det är bättre att analysera vilka felaktigheter som förekommer och vilka åtgärder som behöver sättas in för att förebygga och förhindra felaktigheterna, snarare än att gissa hur mycket som blir fel.

Analysera kriminaliteten och vidta åtgärder

Hur mycket eller lite kriminalitet som finns kopplad till assistansersättningen lär vi antagligen aldrig få svar på, säger Sophie Karlsson. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns de som missbrukar systemet säger hon.
– Vi ska inte vara naiva och tro att ingen skulle våga ge sig på att missbruka systemet, utan se till att förhindra det så gott vi kan.
Hur stor tror du omfattningen är?
– IfA har ingen uppfattning om omfattningen. Vi arbetar för en god normbildning för den personliga assistansen, med korrekt och seriös användning. Genom det ska vi förebygga missbruk och skapa en ännu bättre personlig assistans, och inte behöva ha mer kontroller än vad som är nödvändigt.
Hur bör man agera för att hitta och åtgärda fusk/kriminalitet?
– Genom att analysera de kriminella fall som förekommer och vidta åtgärder mot detta, så att kriminaliteten minimeras. Vi behöver också verka för en god normbildning. ISF publicerade just en rapport om kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen och att den inställning människor har till reglerna påverkar vilken kontrollnivå som behövs.

Kritisk till nedlagd utredning

Nyligen lades en utredning i Örebro lades ner för att åklagaren inte tyckte det var värt kostnaden att åtala två personer som misstänktes för brott med assistansersättning. IfA anser att åklagaren borde ha väckt åtal.
– Alla brott mot den personliga assistansen ska beivras, annars sänds signaler om att det är ett system som kan missbrukas utan att det medför någon risk för negativa konsekvenser för det som begår de kriminella handlingarna.

Skifta fokus från kriminalitet till utveckling

Sophie Karlsson vill avsluta med en uppmaning att skifta fokus från kriminalitet och fusk till de åtgärder som behövs för att utveckla personlig assistans som insats.
– Det är viktigt för alla som har behov av personlig assistans att känna förtroende kring insatsen och för beslutsfattande myndigheter och ansvariga politiker. Det ska vara en självklarhet att kunna leva sitt liv som vilken annan medborgare som helst, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2020–02-03

Skicka sidan till: