Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”

Tomas SundbergFörsäkringskassan backar från sin hållning att assistansersättning inte betalas ut om assistenter hos egna arbetsgivare arbetar mer än 40 tim/vecka. Om det finns kollektivavtal gäller villkoren i det, om kollektivavtal saknas godkänns nu viss övertid för assistenterna.
– Vi ändrar inte redan tagna beslut, men om man begär omprövning skulle de kunna ändras, säger Tomas Sundberg.

Sedan augusti har Försäkringskassan inte betalat ut assistansersättning för arbetstid som överstiger ett genomsnitt på 48 tim/vecka under en beräkningsperiod på upp till 12 månader. Detta har gällt assistenter som omfattas av kollektivavtal eller Arbetstidslagen.
För assistenter hos egna arbetsgivare som omfattas av Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete har det dock varit snävare. Här har maxtiden varit 40 tim/vecka fördelat i en fyraveckorsperiod, vilket lett till stark kritik av egna arbetsgivare och Arbetsgivar­föreningen KFO.

Kollektivavtal gäller före lagstiftning

Nu backar Försäkringskassan och meddelar att om en egen arbetsgivare har tecknat kollektivavtal gäller det för assistenterna. Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, medger att man inte sett tillräckligt noga på lagstiftningen för de assistenter som är anställda av brukaren själv.
– Vi konstaterade att vi bara kunde godta en arbetstid på 40 timmar, och att detta skulle gälla även om assistenterna omfattades av ett kollektivavtal. Detta har ifrågasatts och vi har sett att det går att göra en annan tolkning, som gör alla assistenter mer jämställda.
Varför kom ni inte fram till detta på en gång?
– Det är inte solklart att kollektivavtal ska gälla före Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete. Tidigare stödde vi oss på 1 § i lagen om arbetstid i husligt arbete där det står En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.
Vad fick er att ändra beslut?
– Vi hade ett möte med KFO som i sin tur stämde av med KFS, vilket är de arbetsgivarorganisationer vars kollektivavtal är aktuella för egna arbetsgivare. Vi lyssnade, diskuterade och kom fram till att vi behövde ändra tolkningen.

Hur många har kollektivavtal?

Arbetsgivarföreningen KFO är den enda arbetsgivarorganisationen där egna arbetsgivare kan vara medlemmar.
Vilka omfattas av KFS kollektivavtal?
– Vi har förstått att de egna arbetsgivare som köper tjänster av tex Särnmark Assistans eller andra företag i KFS omfattas av KFS kollektivavtal.
Vet du hur många som inte har något kollektivavtal?
– Det finns ca 400 som är egna arbetsgivare, enligt KFO och KFS omfattas ungefär 250 av kollektivavtal. Resten omfattas alltså inte av kollektivavtal.

Övertid tillåts när kollektivavtal saknas

För de som inte omfattas av kollektivavtal gäller bestämmelserna i Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete. Även här har Försäkringskassan backat från sin tidigare tolkning. Assistenterna kan nu arbeta viss övertid utöver den ordinarie arbetstiden på 40 timmar. Socialförsäkringsbalkens 51 kap, 16 § som styr reglerna för utbetalning av assistansersättning hänvisar till 2-4 § i lagen om arbetstid i husligt arbete. Tomas Sundberg säger att Försäkringskassan nu godkänner övertid utifrån de paragraferna.
– 3 § tolkar vi nu så att assistenten kan arbeta övertid upp till 12 tim/vecka vilket ger en maximal genomsnittlig veckoarbetstid på 52 timmar under en fyraveckorsperiod.
Hur tolkar ni de särskilda skäl för övertid som krävs i 3 §?
– Förarbetena till lagen är ganska generös till vad som kan vara skäl för övertid. Vi går inte in och värderar här utan vi beviljar generellt upp till 52 timmar/vecka. Men
samtidigt begränsas övertiden i 3 § till max 300 timmar/kalenderår. Om någon tar ut alla dessa 300 timmar ger det en genomsnittlig maximal veckoarbetstid på 45.77 tim/år.
Hur ska ni kontrollera detta?
– Det måste både brukaren och våra handläggare hålla reda på. Vi måste säga stopp när övertiden kommit upp i 300 timmar.
Kan arbetsgivaren avgöra när den fyra veckor långa beräkningsperioden som assistenterna fördelar sin arbetstid i börjar och slutar?
– Ja, det avgör arbetsgivaren dvs brukaren, perioden kan börja på vilken veckodag som helst.

Mer övertid vid nödfallssituationer

Det finns dessutom möjlighet för arbetsgivaren att beordra ytterligare övertid enligt 4 § i Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete fortsätter Tomas Sundberg.
– 4 § säger att övertid får tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver vid olyckshändelse eller akut sjukdomsfall eller annan sådan omständighet, som ej kunnat förutses.
Finns det ett maxtak här?
– Nej det gör det inte, det är nödfallsövertid.
Kommer ni att bedöma detta från fall till fall?
– Ja, förhoppningsvis blir det inte så många nödfallssituationer. Den här övertiden kan inte heller vara utsträckt i tid som övertiden i 3 § kan vara.
Och om någon försöker sätta i system att hänvisa till 4 §?
– Då måste vi be brukaren komma in med noggranna uppgifter som styrker orsaken.

Ytterligare en möjlighet till övertid?

I 2 § andra stycket i Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete finnsmöjlighet att ta ut ytterligare 12 timmar övertid i veckan vid tillsyn av barn eller annan hushållsmedlem, som icke kan taga vård om sig själv om den som har ansvar för tillsynsbehovet är ur stånd att utöva tillsynen till följd av förvärvsarbete utanför hemmet eller till följd av nedsatt arbetsförmåga. Detta kan bara godkännas under mycket speciella omständigheter, säger Tomas Sundberg.
– Skrivningen är från början avsedd för föräldrar som är sjuka eller arbetar utanför hemmet och som då låter ett hembiträde arbeta extra med barnet.
Hur kan man applicera detta i personlig assistans?
– För det första bör assistenten vara en person som inte är förälder. Det kan möjligen handla om att brukaren anställt en icke förälder som assistent och sedan går ut och arbetar, men vi har svårt att se att detta skulle gå att tillämpa, detta måste utredas närmare.
Är det inte märkligt att ni sitter och tolkar en så ålderdomlig lag?
– Ja, vi anser att den borde avskaffas och den åsikten delar vi med många brukare och anhöriga. Den är gammalmodig och egentligen inte skriven för personlig assistans. Arbetstidslagen eller kollektivavtal borde gälla för alla personliga assistenter.

Jourtid ingår i arbetstiden trots att det inte nämns i lagen

Det står inget om jour i lagen om arbetstid m.m i husligt arbete. Trots detta anser Försäkringskassan att jourtid, eller väntetid som är deras eget begrepp, ska ingå i arbetstiden.
Varför anser ni att väntetiden ska ingå i den totala
arbetstiden?
– Det stämmer att jourtid inte nämns i lagen om arbetstid i husligt arbete, men i förarbetena till LSS är tanken att personlig assistent är ett yrke som andra på arbetsmarknaden. Vi ser ingen anledning att ha en annan tillämpning här, isåfall skulle det vara en tillämpning för egna arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal och en annan för de som inte gör det, det är inte rimligt.
Är det rimligt att assistenter kanske inte kan få ut heltidslön när det finns mycket väntetid beviljat?
– Det kan bli en effekt, men det är inget vi medvetet strävat mot.
Ser ni det som ett problem?
– Det kan bli ett problem för assistenten, men vi kommer inte åt det.

Ändrar inte tagna beslut

De beslut om att inte betala ut assistansersättning för egna arbetsgivare som tagits sedan september fram till 12 december kommer dock inte att ändras trots att tolkningen nu ändrats meddelar Försäkringskassan på sin hemsida.
Varför ändrar ni inte besluten retroaktivt?
– Vi ser de inte som uppenbart felaktiga beslut, vilken är en lagtolkning vi gör.
Vad krävs för att ett beslut ska ses som uppenbart felaktigt?
– Att det är ett rent räknefel eller skrivfel som görs av tex slarv eller att det fattats på uppenbart felaktig rättstillämpning. Vi ser inte detta som en uppenbart felaktig rättstillämpning eftersom det handlar om tolkning av lagen. Däremot säger vi att den nya tolkningen gäller omedelbart efter att vi skickat ut metodstöd den 12 december.

Kan ändras vid omprövning eller överklagande

Tomas Sundberg säger däremot att om omprövning begärs på fattade beslut kan de komma att ändras. Samma sak gäller de som begärt omprövning men ännu inte fått besked.
– Vid en omprövning inom Försäkringskassan kommer det i ett annat läge, då skulle beslutet kunna ändras. Det kräver dock att tidsgränsen på två månader för en omprövning inte gått ut.
Kan man även överklaga beslutet till länsrätten?
– Ja, det ska isåfall också göras inom två månader efter omprövningsbeslutet.

Har kassan varit för fyrkantig?

Assistanskoll frågar Tomas Sundberg om han i efterhand kan tycka att Försäkringskassan varit för fyrkantig i den här frågan.
– Regler som kommer in på arbetsrätt är känsliga frågor som vi inte varit vana att arbeta med tidigare.Detta var en knepig lagändring där vi landade i en tolkning som inte visade sig hålla för alla.
Det har spekulerats om att ni vill att egna arbetsgivare som assistansform bör försvinna…
­– Det håller jag inte alls med om, det är en stor frihet att själv kunna anställa sina egna assistenter, eller att bilda ett eget bolag och anställa assistenter via det. Vi ser ingen anledning att vara emot detta. Att vara egen arbetsgivare var en grundtanke när LSS kom 1994.
Många egna arbetsgivare ser även ett problem i att alla oanvända medel ska återbetalas var sjätte månad, hur ser du på det?
– Vi är medvetna om det problemet, vi tror det vore bra med en 12 månader lång avräkningsperiod, då skulle brukaren också kunna disponera timmarna på ett friare sätt. Vi har fört upp de tankarna till regeringsnivå men inte fått gehör. Det krävs en lagändring för ändra detta, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2014-12-17

Vidare läsning

information från Försäkringskassan om att man ändrar regler utebatlning av assistansersättning till egna arbetagivare

Skicka sidan till: