"Risk för professionalisering och medikalisering"

Mari Siilsalu
Mari Siilsalu

"Artikel 19 som verktyg" beskriver i en artikel risker för att assistansen professionaliseras och medikaliseras om förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans" genomförs. Utgångspunkt är remissvaret från Independent Living Institute.

Mari Siilsalu, jurist i Artikel 19 som verktyg, säger att på det hela taget är hon mycket positiv till utredningens förslag om att föräldraansvaret smalnas av och rätten till personlig assistans stärks på en rad områden. Hon pekar dock på flera risker:

  • Att personlig assistans medikaliseras och förknippas mer med vård- och omsorg när behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kunna beviljas som personlig assistans.
  • Att assistansen mister sin individstyrda struktur, tex när assistans föreslås kunna beviljas för sjukvårdande insatser efter en överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmannen och anordnaren där assistansanvändaren inte ska vara part i överenskommelsen.

Läs mer i artikeln Baksidor av utredningen Stärkt rätt till personlig assistans

Artikel 19 som verktyg

"Artikel 19 som verktyg" är ett projekt på Independent Living Institute som vill stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 4 dec 2008. Artikel 19 i FN-konventionen handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället, rätten att välja var och med vem man vill leva, rätt till samhällsservice och personlig assistans.

Vidare läsning

Remissvaret till "Stärkt rätt till personlig assistans" från Independent Living Institute


Skicka sidan till: