Riksdagspartiernas loggor

Vad vill partierna med föräldraavdraget?

Alla partier är oroade över situationen. S, V, C, MP och SD vill se snabba åtgärder, redan under våren. L och KD vill se åtgärder av regeringen medan M vill avvakta Försäkringskassans utredning till 2 sep.

1 jan 2023 infördes ett schablonavdrag för föräldraansvar. Försäkringskassan säger att de vid bedömningar hos barn först drar av behov de anser inte beror på funktionsnedsättningen, därefter föräldraavdraget. Det innebär dubbla avdrag för föräldraansvar, enligt Cecilia Blanck, JAG.

M-KD-L-regeringen som stöds av SD har inte vidtagit åtgärder, men gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda effekterna av föräldraavdraget till 2 sep 2024. Socialutskottet kan kräva åtgärder från regeringen när föräldraavdraget tas upp där i mars/april.

Frågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

  1. Vad anser du om uppgifterna att assistanstimmar för föräldraansvar dras två gånger efter att det schabloniserade föräldraavdraget infördes 1 jan 2023? Är uppgifterna trovärdiga?
  2. ISF skriver i rapporten Förändringar inom assistansersättningen följande: Att Försäkringskassan inte gör schablonavdraget från barnets totala behov av hjälp utan från det assistansgrundande hjälpbehovet får till följd att avdraget blir stort i förhållande till det totala antalet timmar som barnet behöver hjälp.
    Hur ser du på detta?
  3. Anser du att intentionen med lagstiftningen med det schabloniserade föräldraavdraget är att fler barn ska beviljas assistansersättning?
  4. Anser du att intentionen med lagstiftningen är att det schabloniserade föräldraavdraget ska dras från barnets totala hjälpbehov, (alltså inklusive behov som inte beror på funktionsnedsättningen)?
  5. Vilka åtgärder vill du se kring det schabloniserade föräldraavdraget och när bör de genomföras?
  6. Bör regering/riksdag avvakta med åtgärder kring det schabloniserade föräldraavdraget tills Försäkringskassan svarat på regeringsuppdraget i regleringsbrevet till den 2 september 2024?
  7. Är det något du vill tillägga?

1. Vad anser du om uppgifterna att assistanstimmar för föräldraansvar dras två gånger efter att det schabloniserade föräldraavdraget infördes 1 jan 2023? Är uppgifterna trovärdiga?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna

Försäkringskassan har själva bekräftat att man beräknar föräldraavdraget på det sätt som kritikerna anför. Bland annat skriver man i sin ”Rapport – Uppföljning av reformen Stärkt rätt till personlig assistans” i oktober 2023 att det av ”lagtexten
framgår tydligt att avdragen ska göras utifrån hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning”. Det synsättet bekräftades också så sent som när Försäkringskassans generaldirektör besökte i Socialutskottet i mitten av februari
2024. Jag anser att det är djup beklagligt, då det inte var intentionen när reformen beslutades och genomfördes.
/Karin Sundin, Socialutskottet

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Tack vare Funktionsrättsorganisationer har det uppmärksammats att Försäkringskassan, efter den nya lagändringen, gör dubbla föräldraavdrag. Vänsterpartiet anser att regeringen bör åtgärda det omgående. Det är oacceptabelt att dubbla avdrag görs för barn som kan vara i stora behov av assistans.
/Nadja Awad, Socialutskottet

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Ja, jag tycker att uppgifterna verkar trovärdiga, även om sättet att beskriva vad som görs varierar. Vi tycker inte att detta är rimligt.
/Ulrika Westerlund, Socialutskottet

logga Liberalerna
Liberalerna

Tanken med det schabloniserade avdraget som infördes i och med beslutet om Stärkt rätt till assistans var att föräldraavdraget skulle bli mer likvärdigt och rättssäkert. Det var inte tanken att man skulle göra dubbla avdrag. Nu har det bland annat kommit kammarrättsbeslut som pekar på att dubbla avdrag inte bör göras vilket jag tycker är bra och klargörande.
/Malin Danielsson, Socialutskottet

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Ända sedan den nya lagen trädde i kraft har vi fått rapporter ifrån funktionsrättsrörelsen om att den inte tillämpats så som var tänkt utan att Försäkringskassan gjort en form av dubbla avdrag för föräldraskap. Denna bild bekräftades sedan i en rapport från Försäkringskassan den 23 oktober och i en rapport från ISF den 23 januari. Därmed så är det ingen tvekan om att det görs för stora avdrag för föräldraskap och att detta måste rättas till å det snaraste.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet

Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna

Det är bland annat på grund av dessa uppgifter som regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att följa upp införandet av föräldraavdraget inom personlig assistans. Jag noterar vidare att Kammarrätten i Sundsvall har uttalat att det är fel att göra dubbla föräldraavdrag. Det är allvarligt om detta stämmer eftersom det går emot förslagets inriktning om personlig assistans för barn.
/Malin Höglund, Socialutskottet

logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna

Försäkringskassan menar själva att det saknas tillräckligt med uppgifter för att man ska kunna veta vilken påverkan som förändringarna sedan 1/1-23 haft för barns rätt till assistansersättning. Samtidigt har vi också nåtts av de signaler som menar att förändringarna inte alls fått de effekter som avsetts.
Då det just finns dessa oklarheter kring vad som gäller, och många hört av sig om just denna fråga så är det viktigt med det regeringsuppdrag som nu getts för att se över frågan ytterligare. Regeringen har i december 2023 gett Försäkringskassan i uppdrag att följa upp och analysera hur regeländringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning. Uppdraget ska redovisas i september 2024.
Vi Kristdemokrater är inte nöjda, vi gör allt vi kan för att få till nya åtgärder så intentionen i lagen ska följas.
/Dan Hovskär, Socialutskottet

logga sd
Sverige-
demokraterna

Intentionen med lagändringen var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala assistansbehov och det är inte så det har landat tyvärr. Det är en orimlig ordning så som det blivit.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

2. ISF skriver i rapporten Förändringar inom assistansersättningen följande:
Att Försäkringskassan inte gör schablonavdraget från barnets totala behov av hjälp utan från det assistansgrundande hjälpbehovet får till följd att avdraget blir stort i förhållande till det totala antalet timmar som barnet behöver hjälp. Hur ser du på detta?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna
Det är bra att ISF är tydlig i sin sammanfattning av Försäkringskassans beräkningsmodell och i sin beskrivning av konsekvenserna av den. Rapporten bekräftar den bild som under det senaste året kommit från föräldrar till barn med behov av assistans och från olika intresseföreningar och media.
/Karin Sundin, Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Att avdraget inte görs från barnets totala hjälpbehov är ett grundläggande problem som drabbar barn i behov av assistans hårt, eftersom det innebär att färre barn beviljas assistansersättning. Därför vill Vänsterpartiet att en förändring sker snarast.
/Nadja Awad, Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
När ISF och Försäkringskassan besökte Socialutskottet nyligen var det tydligt att deras bild av situationen skiljer sig åt. Försäkringskassan hävdar att de gör rätt, ISF tycker inte det och föreslog att ett förtydligande måste göras. Att antalet timmar blir få med Försäkringskassans tillämpning av avdraget är tydligt och det var som jag förstår det exakt motsatsen till vad som var tänkt.
/Ulrika Westerlund, Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Jag delar ISFs bedömning att detta blir en konsekvens av den tolkning som försäkringskassan har gjort och jag anser att detta inte går i linje med intentionerna i lagen.
/Malin Danielsson, Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
ISF:s rapport bekräftar den bild som både funktionsrättsorganisationer och assistansanordnare har förmedlat under det gångna året. Därmed så ökar även trycket på regeringen att rätta till det här omgående istället för att tillsätta nya utredningar. Det är inte fler utredningar som behövs nu, utan handling.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Se svar på fråga 1. Personlig assistans är en viktig frihetsreform som vi vill värna och utveckla. Den ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det.
/Malin Höglund, Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna
Vi menar att intentionen i lagstiftningen är att fler personer ska kunna beviljas stöd, och Försäkringskassan har till uppdrag att tolka lagstiftningen. Om det är så att ett för stort avdrag görs, till följd av lagändringarna 1/1-23, kommer vi att se över frågan och ta upp den i regeringen.
/Dan Hovskär, Socialutskottet
logga sd
Sverige-
demokraterna
Syftet var att fler barn skulle kunna få mer stöd och det kommer jag fortsätta kämpa för.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

3. Anser du att intentionen med lagstiftningen med det schabloniserade föräldraavdraget är att fler barn ska beviljas assistansersättning?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna
Ja, det var helt klart intentionen från den dåvarande regeringens sida. Det står också tydligt beskrivet i propositionen som riksdagen fattade beslut om i juni 2022: ”Förslagen om det nya grundläggande behovet i kombination med regeringens förslag om föräldraavdrag i propositionen Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (prop. 2021/22:214) kommer att leda till att barn med stora och varaktiga funktionsnedsättningar i högre utsträckning får tillgång till personlig assistans.”
/Karin Sundin, Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, det framgår tydligt i lagens förarbeten och det förslag som riksdagen tog ställning till. Vänsterpartiet vill att barn får betydligt stärkt rätt till personlig assistans utifrån behov.
/Nadja Awad, Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja, så har jag absolut förstått det, att det var tänkt att stärka tillgången för de som är i behov.
/Ulrika Westerlund, Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, det framgår tydligt av utredningen och propositionen.
/Malin Danielsson, Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Syftet med lagförändringen i sin helhet handlade om att ge fler personer tillgång till personlig assistans. Själva namnet på betänkandet, ”Stärkt rätt till personlig assistans”, visar väldigt tydligt vad som var riksdagens intention. Den delen av lagförändringen som handlade om det schabloniserade föräldraavdraget handlade i första hand om att skapa en likvärdighet över hela landet och att tydliggöra att avdrag enbart ska göras för det som ingår i ett ”normalt föräldraskap”. Tanken var ju att all den hjälp som ett barn behöver utöver det normala föräldraskapet skulle vara assistansberättigande, men så har det tyvärr inte blivit när lagen tillämpats.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Ja. Det fanns emellertid många varningssignaler som beskrev att det lagda förslaget med den schabloniserade modellen av föräldraavdrag inte skulle få avsedd verkan och effekt. Trots detta valde den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen att gå fram med förslaget.
/Malin Höglund, Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna
Ja, enligt propositionen 2021/22:214 var syftet med förslagen att ge fler personer rätt till personlig assistans.
/Dan Hovskär, Socialutskottet
logga sd
Sverige-
demokraterna
Ja och att säkerställa att föräldraansvaret inte blir övermäktigt.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

4. Anser du att intentionen med lagstiftningen är att det schabloniserade föräldraavdraget ska dras från barnets totala hjälpbehov, (alltså inklusive behov som inte beror på funktionsnedsättningen)?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna
Ja.
/Karin Sundin, Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, föräldraavdraget ska dras från barnets totala hjälpbehov. Det ansåg även kammarrätten i Sundsvall i december, som framhöll att föräldraavdraget ska förstås så att all tid för grundläggande behov ska räknas med innan föräldraavdraget görs. Det innebär att dubbla avdrag inte ska göras.
/Nadja Awad, Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja, så har jag förstått det, att det skulle förenkla och minska risken för väldigt olika bedömningar, inte reducera antalet timmar.
/Ulrika Westerlund, Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, så har jag tolkat intentionen med lagstiftningen.
/Malin Danielsson, Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja, för mig är det väldigt tydligt att det var vad riksdagen menade när lagen stiftades. Detta framgår även av den bakomliggande utredningen och av betänkandet. Försäkringskassan har ju gjort en annan tolkning som de håller fast vid och som de hävdar är självklar. Denna tolkning ifrågasätts dock ifrån ISF, som menar att lagen är otydligt skriven vad gäller hur avdraget ska göras, och ifrån en kammarrättsdom i Sundsvall, som tvärtom menar att lagen är tydlig med att avdraget ska göras ifrån det totala hjälpbehovet. När Försäkringskassans generaldirektör var kallad till utskottet tisdag den 13 februari var han väldigt tydliga med att de inte tänker lyssna på vare sig ISF eller Kammarrätten i Sundsvall.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Det är frågor som denna som ska besvaras av den uppföljning som nu sker av det schabloniserade föräldraavdraget.
/Malin Höglund, Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna
Intentionen med lagstiftningen och de förändringar som trädde i kraft 1/1-23 var att fler personer ska kunna beviljas ersättning. Om det visar sig att så inte är fallet får vi i så fall anledning att fundera över utformningen av lagstiftningen. Det är Försäkringskassans uppdrag att tolka lagstiftningen och således fatta beslut om ersättningen, så att intentionen med lagstiftningen uppnås. Däremot kan vi inte säga hur Försäkringskassan ska göra detta.
/Dan Hovskär, Socialutskottet
logga sd
Sverige-
demokraterna
Intentionen var att förslaget om föräldraavdrag skulle leda till att fler barn skulle får personlig assistans i en lägre ålder än tidigare samt att de barn som redan hade personlig assistans att kunna beviljas fler timmar vid ett nytt beslut. Jag kan konstatera att så verkar det inte ha blivit. Har svårt att se hur den intentionen skulle uppfyllas om tanken var dubbla föräldraavdrag.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

5. Vilka åtgärder vill du se kring det schabloniserade föräldraavdraget och när bör de genomföras?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna

Vi socialdemokrater har ställt oss bakom det utskottsinitiativ som Centerpartiet har tagit, om att nollställa eller minimera det schabloniserade föräldraavdraget och om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till förtydligande av hur
avdraget bör göras. Det borde göras omedelbart. Tyvärr ställde inte regeringspartierna och Sverigedemokraterna sig bakom initiativet.
/Karin Sundin, Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
För Vänsterpartiet är det viktigaste att problemet åtgärdas omgående så att inte fler barn i behov av assistans drabbas. Regeringen bör ge tydligare direktiv till Försäkringskassan, något de fortfarande inte gjort trots att det är över ett år sedan lagändringarna infördes. Det kan även göras genom ändring av förordningen eller lagstiftningen.
/Nadja Awad, Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Vi ställde oss bakom Centerns utskottsinitiativ om saken. Där var förslagen att dels tillkännage för regeringen att det schabloniserade föräldraavdraget bör nollställas alternativt minimeras i förordningen om assistansersättning och dels tillkännage för regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag till förtydligande avseende det schabloniserade föräldraavdraget i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta utskottsinitiativ gick ju inte vidare för beredning, eftersom inget parti på regeringssidan ställde sig bakom det. Vi lämnade också in en motion i höstas där förslaget till beslut på detta område var att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att skyndsamt vidta åtgärder mot de nyligen uppkomna försämringarna i tillgången till personlig assistans, bland annat vad gäller barns tillgång till personlig assistans och vad gäller vilka som bedöms komma i fråga för personlig assistans, och tillkännager detta för regeringen.” Hela motionen finns här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/forstarkt-personlig-assistans_hb021882/

Vi vill att regeringen vidtar åtgärder så snart som möjligt. Nu kommer ju vår motion tillsammans med ett par andra motioner som berör området behandlas i riksdagen med debatt och beslut 14 mars, men exakt vad som kommer ut av den behandlingen är inte så klart. Regeringspartierna måste ju ställa sig bakom något partis yrkanden eller ta ett eget initiativ för att det ska hända något.
/Ulrika Westerlund, Socialutskottet

logga Liberalerna
Liberalerna
Det schablonerade föräldraavdraget regleras i förordning vilket är enklare att ändra än om det t ex reglerades i lag så det är en möjlig väg att gå om ingen förändring sker. En annan är att avvakta rättspraxis, det tar dock troligen längre tid.
/Malin Danielsson, Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
I början av december lämnade jag in ett utskottsinitiativ till Socialutskottet med två tydliga punkter om tillkännagivanden till regeringen:
1. Det schabloniserade föräldraavdraget bör nollställas alternativt minimeras i förordningen om assistansersättning (tills en ny lag är på plats).
2. En översyn av lagstiftningen behöver göras skyndsamt med förslag på hur författningstexten kan förtydligas.
Tyvärr bordlade Tidöpartierna mitt förslag i två månader för att sedan rösta ner det i utskottet den 30 januari. Nu pågår istället beredning av de motioner ifrån allmänna motionstiden som berör området, men yrkandena i dessa motioner är tyvärr inte särskilt tydligt formulerade. Jag kommer dock att fortsatt arbeta för en översyn av lagen och en nollställning/minimering av schablonen tills en ny lag är på plats.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Se svar fråga 4. Det är viktigt med långsiktiga och stabila lösningar som medför förutsägbarhet och trygghet för de personer som har beviljats personlig assistans.
/Malin Höglund, Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna
Vi kristdemokrater är inte nöjda med utvecklingen i denna fråga och vill komma tillrätta med den. Redan nu på torsdagen har socialutskottet bjudit in socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall för en diskussion och för att höra vad regeringen avser göra. Dessutom vill vi ha en snabbare process och vi bryter ut de motioner som tar upp detta, i ett snabbspår, allt för att komma tillrätta med situationen.
/Dan Hovskär, Socialutskottet
logga sd
Sverige-
demokraterna
Jag vill se, och arbetar just nu, för en skyndsam ändring i förordningen som motsvarar lagens syfte. Vi tog initiativ att tidigarelägga ett betänkande utifrån de förslag som fanns sedan allmänna motionstiden samt att kalla ministern till utskottet för att höra regeringens syn på frågan. Så det är skyndsam hantering som gäller men också viktigt att det denna gång blir rätt.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

6. Bör regering/riksdag avvakta med åtgärder kring det schabloniserade föräldraavdraget tills Försäkringskassan svarat på regeringsuppdraget i regleringsbrevet till den 2 september 2024?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna
Nej. Det finns redan underlag framtaget, både av Försäkringskassan och av ISF, som med all önskvärd tydlighet visar att Försäkringskassans uttolkning av det schabloniserade föräldraavdraget inte överensstämmer med intentionen bakom den
lagförändring som riksdagen beslutat om. Att regeringen ger Försäkringskassan mer tid för att följa upp och analysera effekterna av feltolkade beslut innebär att fler felaktiga beslut kommer att hinna fattas under tiden. Fler barn kommer att få färre assistanstimmar än det var meningen att de skulle få enligt den nya lagstiftningen.
/Karin Sundin, Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Regeringen har alla möjligheter att agera tidigare än så, Vänsterpartiet menar att problemet bör åtgärdas snarast möjligast.
/Nadja Awad, Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej, vi anser att det nu genom bland annat Försäkringskassans besök hos utskottet är tydligt hur de tolkar lagen och därför kommer att fortsätta att göra sina bedömningar baserade på den tolkningen. Det är uppenbart att en lagändring eller annat förtydligande behövs.
/Ulrika Westerlund, Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Regering och riksdag bör analysera situationen redan under våren och överväga åtgärder. Det är inte enbart Försäkringskassan som hanterar lagstiftningen utan även kommunerna vilket gör frågan mer komplex och därför kommer inte regeringsuppdraget att ge en heltäckande bild utan flera parametrar behöver vägas in, exempelvis den kammarrättsdom som nyligen kom.
/Malin Danielsson, Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det finns absolut ingen anledning för regeringen att fördröja den här frågan ytterligare, men tyvärr verkar det vara deras intention. Socialtjänstministern gav det här uppdraget strax efter att mitt utskottsinitiativ hade lämnats in och jag uppfattar att det var ett sätt ifrån ministerns sida att slippa ett tillkännagivande ifrån riksdagen genom att skjuta frågan framför sig. Nu hoppas jag att ministern dragit öronen åt sig av den kritik som redan framkommit och självmant lägger fram ett förslag om att se över lagstiftningen å det snaraste.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Frågan om det schabloniserade föräldraavdraget hör samman med hela det samlade arbetet som pågår i regeringskansliet att fortsätta arbetet med målsättningen om att få ett statligt huvudmannaskap på plats och konkreta åtgärder mot den framväxande välfärdsbrottsligheten. Beslut kring personlig assistans ska vara rättssäkra och långsiktigt hållbara. Då duger det inte med de oklarheter som den tidigare regeringen skapat kring föräldraavdraget. Det är bättre att få på plats ett system som fungerar än att man driver fram något snabbt.
/Malin Höglund, Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna
Nej, det är därför vi redan på torsdag på socialutskottet kallat socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall för att höra vad regeringen avser göra i detta akuta läge. Vi Kristdemokrater vill se en snabb förändring.
/Dan Hovskär, Socialutskottet
logga sd
Sverige-
demokraterna
Absolut inte, det är mer brådskande än så.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

7. Är det något du vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna
Det djupt olyckligt att regeringen inte agerar skyndsamt för att komma tillrätta med de problem som Försäkringskassans uttolkning av det schabloniserade föräldraavdraget nu ger upphov till. Den här frågan borde inte vara ett politiskt problem. Problemet är att barn med rätt till assistans och deras familjer fortfarande har för dåliga förutsättningar för att skapa sig en bra vardag.
/Karin Sundin, Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Samtidigt som Försäkringskassan ska kritiseras för tolkningarna vad gäller föräldraansvaret, styrs den som vilken myndighet som helst av regeringen. Att regeringen och SD drar ut på frågan och inte är tydliga med om det överhuvudtaget kommer agera är det största problemet.
/Nadja Awad, Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna
-
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Frågan om att rätta till den felaktiga uttolkningen av föräldraavdraget har redan tagit alldeles för lång tid. Försäkringskassan skrev i sin rapport den 23 oktober att ”Av lagtexten framgår tydligt att avdragen ska göras utifrån hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning. Om lagstiftarens intention var något annat än detta torde det därmed krävas ytterligare lagändringar.” Tydligare än så kan det ju inte bli att lagstiftningen behöver ses över, men det har redan gått fyra månader utan att regeringen tagit något sådant initiativ. Det är anmärkningsvärt, men ifrån min sida så kommer jag att fortsätta driva på tills en förändring är genomförd.
/Christofer Bergenblock, Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Moderaternas utgångspunkt är alltid människan när vi utformar politik. När det handlar om personlig assistans innebär det att lagar och regelverk ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest, så som de assistansberättigade, ska få det. Vi värnar om assistansreformens långsiktiga kvalitet, hållbarhet, rättssäkerhet och legitimitet.
/Malin Höglund, Socialutskottet

logga Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna

Nu vill vi se förändring i frågan, detta är inte en acceptabel utveckling! Även om Kristdemokraterna accepterade dåvarande regeringens förslag, var vi inte helt övertygade att schablonavdrag (föräldraavdrag) skulle vara bättre än individuella bedömningar. Dock var syftet att det skulle göra tillämpningen förenklad och att förutsägbarheten skulle öka med en schablon. Vi menar att det är viktigt att följa utvecklingen kring lagändringarna, och de bedömningar som myndigheten nu gör av barns rätt till personlig assistans.
Vi menar att det vid särskilda eller synnerliga skäl ska finnas en möjlighet att frångå en fastställd schablon för föräldraavdrag, vi vill också att föräldraavdrag inte bör göras för barn i ålder 12-17 år samt att avräkningen av schablonen för föräldraavdraget bör göras efter att det totala antalet assistansberättigade timmar (grundläggande behov plus övriga behov) har blivit fastställt. Vi har inte haft anledning att ompröva denna hållning.
/Dan Hovskär, Socialutskottet
logga sd
Sverige-
demokraterna
Vi befarade att det var såhär det skulle bli och ansåg att det skulle vara bättre att skriva att schablonen bör dras av efter att det totala antalet assistansberättigade timmar har blivit fastställt. Flera remissinstanser varnade för samma sak men tidigare regering valde att ignorera detta. Dåvarande socialminister var fullt medveten om hur texten omformulerades efter att utredningen lagt sitt förslag på bordet. Den text som nu verkar vara den avgörande faktorn till hur lagen tolkas.
/Carina Ståhl Herrstedt, Socialutskottet

Partirepresentanter som tillfrågats

logga Centerpartiet
Center­partiet
Christofer Bergenblock
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Nadja Awad
Socialutskottet

logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Ulrika
Westerlund

Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Malin Danielsson
Socialutskottet
Moderate Party - Wikipedia
Moderaterna
Malin Höglund
Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Dan Hovskär
Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Ståhl Herrstedt
Socialutskottet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Karin Sundin
Socialutskottet

Skicka sidan till: