Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ” HFD-domen leder troligtvis till att Försäkringskassan stramar åt beviljandet av förhöjt timbelopp”

Jessica Gustavsson
Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå

Det räcker inte längre att ha mycket assistans på OB-tid för att få förhöjt timbelopp. Efter en ny HFD-dom måste särskilda behov beräknas och redovisas. Jessica Gustavsson anser dock att fler borde få förhöjt timbelopp och att det vore mer träffsäkert än en generell höjning av schablonbeloppet.
Det skulle motivera kvalitetshöjande åtgärder och gynna både assistansanvändare och assistenter.

”Kan leda till att Försäkringskassan stramar åt”

I mål nr 733-22 (11 maj) underkände Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) en bedömning av Försäkringskassan om att godkänna förhöjt timbelopp enbart för att en knapp majoritet av assistanstimmarna låg på obekväm arbetstid. Enligt HFD krävs det nu i varje enskilt fall att det görs en bedömning dels av om det föreligger särskilda behov, dels om dessa i så fall medför ökade kostnader som ger rätt till förhöjt timbelopp.
– Det måste framgå av kostnadsberäkningen hur lönekostnaderna och övriga kostnader beräknats och en utredning som visar underlaget för beräkningen, säger Jessica Gustavsson, advokat specialiserad på LSS.
Tror du att det blir svårare att beviljas förhöjt timbelopp nu?
Jag tänker att HFD önskar en slags åtstramning, i vart fall att Försäkringskassan kommer tolka domen så. Isåfall ser jag att Försäkringskassan vill minska kostnaden för förhöjt timbelopp vilket innebär att det framöver blir märkbart svårare att beviljas detta.

Mer administrationskostnader

Jessica Gustavsson säger att domen samtidigt leder till ökade administrationskostnader hos Försäkringskassan. Utredningen måste göras mer omfattande vilket innebär att dokumentation, beslut, behov av möte/samtal med den försäkrade, ökar i omfattning.
– Det staten vinner på att färre personer med assistansersättning beviljas förhöjt timbelopp, lär staten förlora på ökade administrationskostnader.

Vad innebär förhöjt timbelopp?

Om det finns ”särskilda skäl” kan enligt SFB 51 kap § 11 2 stycket en försäkrad efter ansökan få förhöjt timbelopp som är högst 12 procent högre än schablonbeloppet som idag ligger på 324,50 kr.
I Försäkringskassans vägledning (sid 150-154) sägs det att särskilda skäl kan vara krav på speciell kompetens hos de personliga assistenterna, behov av regelbunden handledning/utbildning eller behov av mycket bredvidgående vid nyanställningar. Det kan även vara att en stor del av assistanstimmarna ligger på obekväm arbetstid.

Allmänna ombudet drev ärendet

Det var det Allmänna ombudet för Socialförsäkringen som drev ärendet mot Försäkringskassan. Jessica Gustavsson anser att den försäkrade som i den aktuella domen ”råkade ut för” det Allmänna ombudets intresse för frågan förhöjt timbelopp inte hade någon möjlighet att vinna, efter att HFD avgjort själva prejudikatfrågan.
– Försäkringskassans ansökningsblankett och tillgänglig information i övrigt gav den försäkrade intrycket av att det var tillräckligt att bara konstatera att en stor del av assistansen utförs på obekväm arbetstid, och att ingen särskild beräkning av kostnaderna som översteg schablonbeloppet därför var nödvändig.

Borde fått chans visa underlag

Jessica Gustavsson anser att den försäkrade borde fått chansen att visa upp ett tydligare underlag för sin ansökan.
– Det framstår inte som att HFD vidtagit någon processledning enligt 8 § Förvaltningsprocesslagen, där den försäkrade hade kunnat redovisa kostnaderna. Möjligheterna att åberopa bevis i HFD är begränsad till om det finns särskilda skäl.

”51% för OB-tid spräcker inte schablonen”

Personen i domen hade 174 tim /vecka varav 90 (eller 51 %) låg på OB-tid, Jessica Gustavsson säger att enligt de beräkningar hon gjort och efter att ha talat med anordnare ”spräcker” inte detta schablonen om man jämför med normalvärden på timlön och administrationskostnader.
– Personen skulle alltså inte ha rätt till förhöjt timbelopp enbart utifrån OB-kostnaderna. Men om de personliga assistenterna utöver detta behöver högre timlöner eller särskilda hanledningsinsatser/utbildningsinsatser är det tänkbart att utfallet blir ett annat.

Finns ofta andra behov samtidigt

Jessica Gustavsson tror att många av de som historiskt haft rätt till förhöjt timbelopp enbart utifrån omfattande OB-tillägg troligtvis också har andra kostnader såsom kostnader för regelbunden handledning eller utbildning för assistenterna.
– Även om OB-tillägget inte ensamt ”spräcker” schablonen tänker jag att många kommer att kunna visa att de särskilda behoven är sådana att kostnaderna totalt sett övergår schablon.

Vill se ett mer generöst beviljande

Assistansbranschen och funktionsrättsrörelsen har länge påtalat att schablonbeloppet under många år räknats upp för lite. Ett mer generöst beviljande av förhöjt timbelopp kan vara ett bättre och billigare sätt att lösa situationen än att höja schablonbeloppet kraftigt, säger Jessica Gustavsson.
– Då skulle Försäkringskassans administrationskostnader hållas nere genom det standardiserade förfarandet samtidigt som inte alla assistansberättigade kan få del av ett högre timbelopp, utan de med behov.
Hur mycket anser du att schablonbeloppet ska räknas upp om fler beviljas förhöjt timbelopp?
Jag tänker att brukarrörelsen och arbetsgivarorganisationerna har bättre svar på denna frågan utifrån sina erfarenheter i det praktiska arbetet samt med att få respektive ge assistans.

Skulle gynna kvalitetshöjande åtgärder

Ett mer generöst beviljande av förhöjt timbelopp kan vara mer träffsäkert och gynna seriösa anordnare som satsar på kvalitet, fortsätter Jessica Gustavsson.
– Det är rimligt att det blir mer träffsäkert om den som kan redovisa kvalitetshöjande kostnader också är säker på att den får dessa kostnader ersatta av Försäkringskassan genom förhöjt timbelopp. Ett sådant system motiverar kvalitetshöjande åtgärder och gynnar den enskilde assistansanvändaren såväl som assistenterna. Om regelverket är för begränsat eller oförutsebart kommer tvärtom färre våga satsa på sådant, säger Jessica Gustavsson.

Jessica Gustavsson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-06-08

Vidare läsning

HFDs dom i mäl 733-22 om krav på redovisning av kostnader vid förhöjt timbelopp


Skicka sidan till: