Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"

Bergs kommun i Jämtland får allt större kostnader för personlig assistans I takt med att Försäkringskassan tar bort assistansersättningen för alltfler. Detta gör att exempelvis hemtjänsten nu skärs ner. Det pågår en kostnadsövervältring från stat till kommun som enligt Helen Rikardsson även leder till en urholkning av "goda levnadsvillkor" i LSS.

Två har fått sin assistansersättning helt indragen

På en befolkning på 7 300 personer i Bergs kommun finns idag 25 personer med personlig assistans, tre har assistans enbart via kommunen. Flera har drabbats hårt av Försäkringskassans förändrade assistansbedömningar enligt Helen Rikardsson.
- Två har mist sin assistansersättning helt, varav en i november 2011 som nu har kommunal assistans på 35 tim/vecka till en kostnad av 486 000 kr/år. Personen var tidigare beviljad 54 tim/vecka, men vid omprövningen ansågs denne ha enbart behov av 14 timmar i grundläggande behov och hamnade under Försäkringskassans 20-timarsgräns.

Sex har fått assistansersättningen kraftigt nerdragen

Ytterligare sex personer har fått sin assistans kraftfullt neddragen av Försäkringskassan berättar Helen Rikardsson.
- En person fick en så pass stor neddragning att denne via sin gode man bedömde att det inte längre fungerade att bo kvar i sin lägenhet. Personen ansökte om särskilt boende enligt SoL och bor i dag på ett äldreboende.

Kommunen täcker upp kostnader

Försäkringskassans neddragningar har gjort att kommunen tvingats gå in och täcka upp med beslut om både tillfällig utökning och permanent utökning av assistans.
- Det betyder att kommunen betalar de 20 första timmarna, sjuklöner, utökning vid tex semesterresor till den privata utföraren och dessutom utökade timmar som Försäkringskassan bedömt inte längre föreligger, säger Helen Rikardsson.

Utgifter för assistans har ökat 52 %

Kommunens kostnad för personlig assistans har ökat med 52 % sedan 2009 enligt Helen Rikardsson som anser att det pågår en kostnadsövervältring från stat till kommun.
- Kostnaderna för år 2012 ligger på 17 miljoner mot budgeterade 13 miljoner. Två miljoner beror på tillfällig utökning och permanent utökning av personlig assistans. Resterande två miljoner beror bland annat på för låg uppräkning av schablonbeloppet och att personalen inom kommunen ligger på högre löner än vad regeringen tror.

Ger assistans till personer som fått avslag från Försäkringskassan

Kommunen beviljar även assistans som inte ens gått igenom i en första ansökan till Försäkringskassan.
- Vi har en person med 24 timmar kommunal assistans/dygn till en kostnad av 2.4 miljoner kr/år. Personen fick avslag vid ansökan om assistansersättning från Försäkringskassan men har flera olika behov och behövde det här stödet för att kunna bo i egen lägenhet, kommunen bedömde att personen var för ung att bo i gruppboende.

Kommunen kan inte hålla samma nivå som fanns tidigare

Möjligheten att få assistans via kommunen har i grunden inte förändrats säger Helen Rikardsson. Det är däremot svårare att få assistans i samma omfattning som tidigare, i likhet som från försäkringskassan.
- Det går inte att fortsätta bedöma enligt tidigare modell eftersom våra kostnader då blir astronomiska, vi tvingas också att i större utsträckning titta på individens förmåga utifrån moment och sekunder.

Tvister med jurister

Neddragningarna har också betytt att kommunen nu har tvister med jurister hos privata assistansutförare.
- Deras inställning är att kommunen självklart har det yttersta ansvaret och skall agera utifrån utförarens intentioner, dvs enbart besluta om utökad kommunal assistans i samma omfattning som Försäkringskassan tidigare beviljat.

Tvingas skära ner i hemtjänsten

Kommunchefen Ralf Westlund sade i en intervju SVT-Rapport att han inte utesluter att kommunen på grund av ökade kostnader för assistans kan behöva ta till så drastiska åtgärder som att stänga en skola. Helen Rikardsson tvingas nu dra ner på annan verksamhet för att balansera kostnaderna och exempelvis hemtjänsten får mindre pengar att röra sig med.
- Konsekvensen är att äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen får en lägre budgettilldelning som i sin tur medför stora svårigheter i de verksamheterna.

Goda levnadsvillkor i LSS urholkas

De personer som fått indragen eller minskad assistansersättning ingår i alla tre personkretsarna i LSS, så det går inte att se något specifikt mönster enligt Helen Rikardsson. Hon tror att Försäkringskassans striktare uppföljningsregler kommer att leda till fler neddragningar och att fler förlorar sin assistans.
- Konsekvensen för enskilda individer är att de får leva i ständig påminnelse om att den beviljade assistansen kan komma att försvinna inom en tvåårsperiod, eftersom omprövningar ska ske vartannat år.
Försäkringskassans bedömningsinstrument innebär enligt Helen Rikardsson att en individs liv och vardag indelas i moment och sekunder.
- Jag är övertygad om att lagstiftarens intentioner med personlig assistans var att ge människor möjlighet att leva och verka som andra utan att få sitt liv indelat i fack. Jag anser att assistans som LSS insats urholkas och kommer att mista sin ställning som definition på goda livsvillkor, säger Helen Rikardsson.

Helen Rikardsson intervjuades av Kenneth Westberg 2012-12-10

Skicka sidan till: