Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Bild på riksdagenÅrets motioner berör både utvidgad rätt till personlig assistans och bekämpande av fusk. Nedan korta sammanfattningar av riksdagsmotionerna.

Utvidgad rätt till personlig assistans

Kristdemokraterna vill införa ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans, där de som idag har kommunala assistansbeslut flyttas över och omfattas av omprövningsstoppet. De vill utöver att genomföra utredningen ”Stärkt personlig assistans” även att alla grundläggande behov ska ses som assistansgrunnande i sin helhet. De vill se över avdraget för makeansvaret i assistans och utreda om föräldraansvar för en förälder med funktionsnedsättning ska vara grundläggande behov. De vill utreda om personer över 65 år ska kunna beviljas personlig assistans. De vill ändra begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” till ”väsentligt ändrade behov”. De vill höja schablonbeloppet med 2,2 % istället för 1,5 %. Omprövningar ska bara göras om behov förändras. De vill ha en översyn av rättssäkerheten kring Försäkringskassans återkrav av assistansersättning.

Liberalerna vill införa ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans. Det bör införas omprövningsstopp även i kommunerna. Indelningen i behov, grundläggande behov, integritetsnära och ”god kännedom” bör ersättas med en bedömning av helhetsbehovet i jämförelse med att kunna leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Det bör införas en LSS-inspektion som dels tillvaratar den enskildes rättigheter gentemot myndigheter och dels undersöker fusk/kriminalitet hos utförarna.

Sverigedemokraterna vill att LSS personkrets ska utgå från behov och inte diagnoser. De vill ha ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans. Omprövningar ska bara göras om behov förändras. Dagens omprövningsstopp bör även gälla kommunala assistansbeslut och timbeloppet i kommunal assistans ska vara samma som assistansersättningen. Rätten till assistans vid sjukhusvistelse bör utökas. De vill genomföra utredningen ”Stärkt personlig assistans” och även att alla grundläggande behov ska ses som assistansgrunnande i sin helhet. De vill att timbeloppet höjs med samma nivå som löneutvecklingen.

Moderaten Lars Beckman kritiserar de kraftiga neddragningarna inom LSS/personlig assistans och att så få nybeviljas assistansersättning. Han vill värna LSS och rätten att välja utförare.


Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Socialdemokraterna Paula Holmqvist och Jörgen Hellman kritiserar att kommunerna fått ta för stort ansvar för personlig assistans och vill ha ett större nationellt helhetsansvar för den personliga assistansen

Moderaten Ann-Sofie Lifvenhage kritiserar skillnader i bedömningar mellan olika kommuner och vill införa ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans.


65-årsgränsen

Liberalerna är kritiska till att personer över 65 år som får en funktionsnedsättning inte kan söka personlig assistans och att assistansanvändare över 65 år inte kan söka fler timmar.


Rättssäkerhet i bedömningarna

Moderaterna vill införa ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans. De säger att förslagen i ”Stärkt rätt till personlig assistans” ska förslag gås igenom noggrant och tas tillvara på ett konstruktivt och långsiktigt hållbart sätt. De vill utreda hur barnets bästa kan tydliggöras i LSS. De vill ha ett system där anordnare som ger assistans med dålig kvalitet ska få lägre assistansersättning. De vill införa ett standardiserat arbetsgivarintyg för att förhindra fiktiva anställningar. De vill ha starkare ägar- och ledningsprövning i tillståndsplikten. De vill utreda om dagens system för återkrav av assistansersättning är rimligt.

Moderaterna Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg kritiserar att det finns en otydlighet i bedömningarna av assistansersättning tex med vad som är ”väsentligt ändrade förhållanden”. De vill att det skapas en tydlighet om vad som gäller vid omprövningar och ansökan om fler timmar.

Moderaten Lotta Olsson vill att kvaliteten i assistansbesluten och kompetensen hos dem som fattar besluten förbättras, både i ursprungliga beslut, omprövningar av beslut samt överklagade beslut.


Kontroll av assistansersättning, stoppa fusk

Moderaten Boriana Åberg vill skärpa straffen för assistansbedrägerier, ge Försäkringskassan befogenhet att kontrollera de personliga assistenternas kvalifikationer, arbetsinsatser och övriga förehavanden, stoppa alla utbetalningar till assistansbolag som inte är godkända av IVO och stoppa alla arbetstillstånd via Migrationsverket för personliga assistenter.

Moderaten Edward Riedl vill allmänt se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättning.

Moderaten Ann-Sofie Lifvenhage upprörs över att åklagaren Björn Rosenlöf, sagt att hälften av alla assistansutbetalningar kan vara rent fusk. Hon vill bekämpa fusk och kriminalitet i assistansersättningen genom en granskning av professionella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system som har inbyggd kontrollfunktion.

Kristdemokraterna vill utöka informationsutbytet mellan statliga myndigheter, kommuner och regioner och utreda om sekretessregler som finns kan tas bort. Alla utbetalningar från myndigheter bör gå via ett och samma konto. Det behövs skärpningar i reglerna för arbetskraftsinvandring.

Moderaterna vill utreda ett stopp för arbetskraftsinvandring i yrket personlig assistent.


Lista över motionerna

Utvidgad rätt till personlig assistans

En funktionshinderspolitik att lita på
Motion 2021/22:4165 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Liberal funktionsrättspolitik
Motion 2021/22:3978 av Lina Nordquist m.fl. (L)

En värdig funktionsrättspolitik
Motion 2021/22:3806 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

LSS och rätten att välja utförare
Motion 2021/22:3600 av Lars Beckman (M)


Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Gör personlig assistans inom LSS mer jämlik
Motion 2021/22:977 av Paula Holmqvist och Jörgen Hellman (båda S)

Statligt övertagande av LSS
Motion 2021/22:3140 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)


Rättssäkerhet i bedömningarna

Bedömningssystemet för personer med funktionsvariation måste förenklas
Motion 2021/22:1377 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (M)

En långsiktigt hållbar personlig assistans
Motion 2021/22:3364 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Ärenden om att bevilja personlig assistans
Motion 2021/22:2644 av Lotta Olsson (M)


65-årsgränsen

Politik för årsrika
Motion 2021/22:3980 av Barbro Westerholm m.fl. (L)


Kontroll av assistansersättning, stoppa fusk

Stoppa bedrägerierna med assistansersättning
Motion 2021/22:1487 av Boriana Åberg (M)

Kontroll i fråga om assistansersättning
Motion 2021/22:540 av Edward Riedl (M)

Hinder för fusk med assistansersättningar
Motion 2021/22:117 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Välfärdsbrottslighet
Motion 2021/22:4184 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Arbetskraftsinvandring
Motion 2021/22:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)


Skicka sidan till: