Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”

Eva NordqvistTrots att justitierådet Thomas Bull i HFD sagt att deras dom inte sade något om väntetid eller beredskap ändrar inte Försäkringskassan sitt ställningstagande. HFD:s uttalande att det särskilda stöd som den funktionsnedsatte behöver i någon mening ska vara kvalificerat för att ge rätt till personlig assistans menar Eva Nordqvist inte ger något val.
HFD:s generella uttalande gör det tydligt att det är så här lagen måste tolkas.

Domen börjar tillämpas direkt

Försäkringskassans tillämpning av HFD-domen 2017 ref. 27 som kom den 13 juni har nu börjat efter att Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om domen kom den 27 oktober, säger Eva Nordqvist.
– Försäkringskassan är skyldig att tillämpa gällande lagstiftning och följa HFD–domar direkt. Den ändrade tillämpningen slår därför direkt igenom i nya beslut. Ett beslut där en försäkrad tidigare har beviljats assistansersättning gäller däremot till dess att det omprövas.

Domen får svåröverskådliga konsekvenser

Försäkringskassan varnade tidigare regeringen i ett brev för konsekvenserna av HFD-domen. Enligt Eva Nordqvist gjordes det eftersom domen kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för enskilda personer, kommun och staten. Bland annat kan väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov inte längre beviljas. Det kan tex innebära att vissa assistansberättigade inte kan bo kvar i sina lägenheter eller att anhöriga måste ge mer stöd på nätterna till barn med assistansersättning.
Vi inte har några möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen.
Var ni tvungna att tolka domen så hårt som ni gjorde?
– Ja, vi anser att HFD är mycket tydliga i sin slutsats. Lagstiftaren, det vill säga regering och riksdag, får ta ställning till om lagstiftningen är i linje med intentionerna i LSS.

Tolkning står fast, trots uttalande från domare i HFD

Thomas Bull, justitieråd i HFD som var med och dömde i den aktuella domen, säger att HFD–domen inte hade med väntetid och beredskap att göra att göra, och att HFD inte uttalat sig om detta. Försäkringskassan ändrar dock inte sin tolkning säger Eva Nordqvist.
Det är riktigt att HFD inte uttalar sig specifikt om s.k. beredskap och väntetid. Men HFD drar den generella slutsatsen att inte alla personliga behov ger rätt till personlig assistans. HFD säger att det särskilda stöd som den funktionsnedsatte behöver i någon mening ska vara kvalificerat för att ge rätt till personlig assistans och att insatsen ska ha en direkt och konkret koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet. Utifrån det resonemanget gör Försäkringskassan ställningstagandet att det inte är kvalificerad hjälp när en assistent endast väntar utan att utöva tillsyn över den enskilde. Det blir som alltid i slutänden domstolarna och HFD som får bedöma om Försäkringskassans tolkning i det rättsliga ställningstagandet är korrekt.
Men med tanke på vad Thomas Bull sagt, har ni inte tolkat domen för hårt?
– Nej, genom HFD:s tydliga generella uttalande står det klart att det är så här lagen måste tolkas.
Finns det en press från regeringen gentemot Försäkringskassan att tolka HFD-domar restriktivt, så att antalet assistanstimmar ska minska?
– Definitivt inte.

Vill att regeringen snabbutreder frågan

Försäkringskassan vill nu att regeringen snabbutreder domens effekter. Det räcker inte med att vänta in LSS-utredningen, säger Eva Nordqvist.
– Domen kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för enskilda personer, kommun och staten. Eftersom Försäkringskassan inte har några möjligheter att mildra dessa konsekvenser behöver regeringen agera.
På vilket sätt ska regeringen utreda frågan?
– Det är så klart regeringens sak att bedöma. Vi skrev till regeringen för att de ska känna till konsekvenserna och tydliggöra att vi önskar att de tar detta vidare.

Stoppar inte de nya hårdare bedömningarna

Ansvarige minister Åsa Regnér har nu sagt att regeringen snabbutreder HFD-domen pga att följderna inte är acceptabla, och att de hoppas kunna lägga ett förslag med lagändring i LSS till riksdagen till våren.
Är det inte möjligt för er avvakta med de hårdare bedömningarna i väntan på detta?
– Nej, vi måste alltid tillämpa gällande rätt och kan alltså inte avvakta. Den ändrade tillämpningen kommer direkt slå igenom de beslut som nu omprövas, säger Eva Nordqvist.

Eva Nordqvist intervjuades av Kenneth Westberg 2017-11-09

Skicka sidan till: