Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås

En 66-årsgräns år 2023, en 67- årsgräns år 2026. I samband med att den allmänna pensionsåldern höjs bör även åldersgränsen i LSS höjas enligt en promemoria från en arbetsgrupp på Socialdepartementet.

I departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2 (sid 205) föreslås det att åldersgränsen för när man är berättigad att söka LSS-insatser, tex personlig assistans, ska höjas i två steg.

Höjning 1 januari 2023 och 1 januari 2026

1 januari 2023 föreslås det att åldersgränsen höjs från 65 till 66 år. 1 januari 2026 sätts åldersgränsen efter en riktålder som beräknas varje år.(se sid 140 i promemorian) Riktåldern beräknas första gången 2020 och börjar tillämpas sex år senare dvs, 2026 och antas då bli 67 år.

Om du fyllt 65 år innan höjningen

Den som fyllt 65 år strax innan 66-årsgränsen införs 1 januari 2023 ska däremot inte kunna söka en LSS-insats igen. Den som uppnått den rådande 65-årsgränsen under 2022 ska fortsätta att omfattas av denna även efter det att åldersgränsen har höjts till 66 år 2023, sägs det i departementspromemorian (sid 205).

Vidare läsning

Departementspromemoria: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Läs mer om hur Riktålder beräknas av Pensionsmyndigheten

Skicka sidan till: