Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans”

Sophie KarlssonExpressens ledarskribent Anna Dahlberg ger en ensidig och onyanserad bild av personlig assistans, säger Sophie Karlsson. Hon är även mycket kritisk till åklagaren Björn Rosenlöf som, också i Expressen, sagt att minst 50 % av all utbetald assistansersättning beror på fusk.
Det verkar vara tyckande utan faktabaserad grund.

Ger en onyanserad bild

Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen, skrev nyligen krönikan Varför låter regeringen brukarimporten pågå? Sophie Karlsson anser att Anna Dahlberg använder kriminaliteten som ett skäl för att kräva inskränkningar av rättigheterna i personlig assistans
– Jag anser att det ger en ensidig och onyanserad bild av personlig assistans och att det är illa att hon upprepade gånger väljer att attackera assistansreformen. Det är viktigt att lyfta problem som behöver åtgärdas, men den personliga assistansen gör en så enorm skillnad för många personers liv.

All kriminalitet ska bekämpas

Anna Dahlberg använder (liksom den myndighetsgemensamma NUC-rapporten OLLE) begreppet brukarimport när hon beskriver ett skeende där en person kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare som personlig assistent. Personen har sedan tex ett barn med funktionsnedsättning i hemlandet, som kan komma till Sverige via anhöriginvandring. ”Brukarimporten” sker tillsammans med olika typer av kriminalitet fortsätter Anna Dahlberg. Sophie Karlsson svarar att all kriminalitet ska bekämpas.
– All kriminalitet ska beivras. Kriminalitet inom den personliga assistansen påverkar hela den personliga assistansen och försämrar för oss alla.
Vad anser du om begreppet ”brukarimport”?
– Begreppet som sådant är nedvärderande för assistansanvändare. Jag har förståelse för att människor ser chansen att leva ett annat liv med mycket större möjligheter med stöd av personlig assistans och att de gärna tar den chansen. Personlig assistans borde finnas över hela världen. Däremot var det inte tanken att vårt system skulle användas på det sättet och det är inte bra när människor och systemet utnyttjas.

”Förstår inte konsekvenserna”

I slutet av krönikan skriver Anna Dahlberg följande: Annat kan få ta lite mer tid, exempelvis att begränsa anhörigassistansen liksom möjligheten för nyanlända att få tillgång till assistansersättningen, införa sekretesslättnader och att ge Försäkringskassan muskler att kunna göra återkommande kontroller av såväl bolagen som assistansbehovet.
Hur ser du på att dessa krav ställs i slutet av krönikan?

– Jag tycker att hon uttalar sig om sådant hon saknar kunskap om och inte förstår konsekvenserna av. Vi som har personlig assistans vet redan att assistansbehoven skärskådas in på varenda minut, idag nekas drygt 8 av 10 som söker assistansersättning. Någon ytterligare granskning av det behövs inte, snarare borde behovsbedömningen ske på ett annat sätt, mindre detaljerad.

Begränsar mänskliga rättigheter

Anna Dahlberg säger att nyanlända inte ska ha tillgång till assistansersättning. Det skulle kunna innebära att gå ifrån dagens rätt till socialförsäkringsförmåner som tex personlig assistans baserat på att en person är bosatt i landet. Sophie Karlsson menar att detta vore att begränsa mänskliga rättigheter.
– Jag anser att människor i vårt land ska behandlas lika och att frånta vissa rätten strider mot de rättigheter som vi skrivit under på.

”Cyniskt ekonomiskt tänk”

I slutet av krönikan talar Anna Dahlberg om LSS utredningen och säger följande: Ytterst behöver reformen som sådan ses över förutsättningslöst. Att LSS–utredningen från januari 2019 skickades ut på remiss först i somras, och med viktiga förslag strukna, är ännu en underlåtenhetssynd från regeringens sida. Sophie Karlsson regerar kraftigt.
– De förslag som strukits var inte ”viktiga” utan horribelt dåliga förslag som indragen rätt till assistans för barn och personer med behov av ingående kunskap och en schablon där assistans för andra personliga behov begränsas till 15 timmar i veckan. LSS–utredningen speglar ett cyniskt ekonomiskt tänk och återspeglar inte den positiva och stärkande människosyn som annars präglar mycket i vårt samhälle. Den pågående utredningen ”Stärkt assistans” har en mycket bättre grund att stå på och kan leda till förbättringar som LSS–utredningen inte kan.

”Utgår från att det är tyckande”

Björn Rosenlöf, åklagare på Ekobrottsmyndigheten har, strax efter Anna Dahlbergs krönika, sagt i en debattartikel i Expressen att han skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning. Sophie Karlsson säger att hon blev mycket upprörd och bestört över uttalandet.
– Det är verkligen inte min bild av personlig assistans och jag har varit verksam inom assistans i över 20 år, då borde jag stött på många som begår felaktigheter, vilket jag inte har. Jag utgår från att han inte har någon faktabaserad grund utan att det handlar om tyckande, vilket är olyckligt. Jag kan förstå att åklagare som arbetar specifikt med kriminalitet i personlig assistans kan få en skev bild av omfattningen och att det färgar hans uppfattning, men det kan omöjligt vara så många kriminella som han påstår.

”Förklaringarna håller inte”

Björn Rosenlöf säger också att ingen egentligen vet hur stor omfattningen av fusk är men att han bygger sin bedömning på diskussioner med Försäkringskassan, och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare samt att antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare ökat med över 90 procent sedan 1994. Som jämförelse kan sägas att regeringens egen utredare Stig Svensson med bakgrund på Skatteverket bedömde 2018 att fusket inom personlig assistans ligger mellan 2 och 6 % och att det inte är fusk som driver kostnadsutvecklingen utan hur rättighetslagstiftningen är skriven. Sophie Karlsson tycker inte Björn Rosenlöfs förklaringar håller.
– Vad jag vet har inte heller Försäkringskassan hävdat att det finns så många felaktigheter och vi för en kontinuerlig dialog med dem. Att Björn Rosenlöf som åklagare kommer i kontakt med brotten kan ju som sagt ge honom en bild som inte är korrekt, men han borde veta att de brott han utreder bara utgör en bråkdel av all personlig assistans som utförs. Att timmar och assistansanvändare ökat har goda förklaringar, vilket även beskrivits av tex Försäkringskassan i olika rapporter.

Borde vara stolta över assistansreformen

Personlig assistans är något som vi alla ska vara stolta över, den visar en solidaritet och en människosyn som Sophie Karlsson beskriver som den enda rätta.
– Vi ska också stå upp för den personliga assistansen och den trygghet som den innebär för samtliga medborgare att i alla lägen kunna leva ett liv med självbestämmande oavsett funktionalitet. Men vi ska samtidigt enas och slå ut de oegentligheter och kriminaliteten som den personliga assistansen utsätts för, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2020-09-30

Skicka sidan till: