Motion till riksdagen 2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldrar, närstående och anhöriga även fortsättningsvis ska få vara assistenter åt sina anhöriga eller barn.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sondmatning via sond i buken ska betraktas som ett grundläggande behov.

Motivering

Allt fler vittnar om att det vid ansökan till Försäkringskassan om assistansersättning för funktionshinder blir svårare och svårare att få beviljat det antal timmar som den funktionshindrade anses vara i behov av.

Den senaste tiden har media uppmärksammat ett antal fall med personer som fuskar med assistansersättning. Dessa personer är brottslingar som ska polisanmälas. Smutskastningen i massmedia har dock inneburit svårigheter när det gäller trovärdighet i bedömningen från Försäkringskassans handläggare.

I samhällsdebatten görs det gällande att föräldrar inte ska få vara assistenter åt sina barn. Det anser vi vara fel. Det är oerhört arbetsamt både fysiskt och psykiskt att vara förälder/närstående till en person med funktionshinder. Ofta innebär det att flera olika utomstående assistenter arbetar med individen. För många personer med funktionsnedsättning är det betydelsefullt att ha en anhörig/närstående/förälder som assistent. Det ger en ökad trygghet.

Att mata via en gastrostomi (slang/hål i magsäcken) antingen för hand eller med en matspruta/matpump bedöms allt mer sällan av Försäkringskassan som ett grundläggande behov. Det gör dock matning via munnen. Bedömningarna varierar också i olika delar av landet. Detta skapar en känsla av otrygghet, rättsosäkerhet och orättvisa. Det bör vara självklart att assistans skall innefatta matning via sond genom bukväggen in i magsäcken. Sondmatning bör i fortsättningen vara ett grundläggande behov.

Stockholm den 3 oktober 2012

Annelie Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

Ann Arleklo (S)

Bo Bernhardsson (S)

Christer Adelsbo (S)

Hillevi Larsson (S)

Kent Härstedt (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Nilsson (S)

Leif Jakobsson (S)

Marie Granlund (S)

Morgan Johansson (S)

Skicka sidan till: