Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”

Guy Lööv
Guy Lööv Foto: Saga Berlin

Regeringen hoppas få fram uppgifter om hur många assistanstimmar kommunerna beviljat personer som förlorat sin assistansersättning. De som enligt ISF: s slutrapport inte hade något kommunalt stöd efteråt ryms däremot inte i uppdraget.
Samtidigt är det oklart om Socialstyrelsen kommer att granska att vissa kommuner betalar ut lägre timbelopp jämfört med assistansersättningen.

Huvudsyftet med uppdraget till Socialstyrelsen är enligt Guy Lööv att få ökade kunskaper om personlig assistans som beviljas av kommunerna. I uppdraget nämns:

  • I vilken utsträckning personer beviljas personlig assistans av kommunerna och i vilken omfattning personer får ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.
  • Hur antalet kommunalt beviljade assistanstimmar skiljer sig från antalet indragna timmar från Försäkringskassan för de personer som fått sin assistansersättning indragen samt, i den mån det är möjligt att få fram, orsaker till eventuella skillnader.
  • Hur kommunalt beviljad assistans utformas i olika kommuner (likheter och olikheter).
  • Vilka riktlinjer kommuner ha för personlig assistans, hur de riktlinjerna eventuellt avgränsas och hur detta skiljer sig åt mellan kommunerna.
  • I vilken omfattning personer med kommunalt beviljad assistans väljer privata utförare.
  • Hur antalet beviljade timmar fördelar sig mellan grundläggande och andra personliga behov.
  • I vilken utsträckning beslut om antal timmar i kommunalt beviljad assistans överklagas, samt förekomst av anmälningar enligt lex Sarah och annan tillsyn.

– Socialstyrelsen har givetvis möjlighet att ta fram andra uppgifter som kan öka kunskapen om den assistans som beviljas enligt LSS, säger Guy Lööv.
Ska svaret på detta uppdrag ses som underlag till
den större utredning om personlig assistans som regeringen planerar till hösten?
– Det för tidigt att tala om vad som ska ingå i den kommande utredningen om LSS.

Socialstyrelsen skulle kunna visa det ISF-rapporten inte visade

ISF: s slutrapport om assistansbedömningarna som kom i oktober i fjol visade att ca 70 % av de som tidigare förlorat sin assistansersättning hade kommunalt beviljad assistans året efter. Den visade däremot inte hur många timmar kommunerna beviljar de som förlorat sin assistansersättning, vilket ledde till stark kritik från brukarrörelsen. Guy Lööv vet inte ännu om Socialstyrelsen kan få fram de uppgifterna.
– Vi får avvakta svar från Socialstyrelsen om vad som är möjligt att få fram. De ska samråda med Inspektionen för socialförsäkringen i frågan. Om det går att få fram så är eventuella orsaker till skillnader också av intresse.
Vad skulle det kunna leda till om det visar sig att kommunerna beviljar mycket färre assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning?
– Det kan jag inte svara på nu.

De som inte fick några insatser alls…

ISF: s slutrapport om assistansbedömningarna visade också att uppåt 40 % av de som får avslag på nyansökan och ca 20 % av de som förlorat sin assistansersättning inte har någon insats alls från kommunen året efter.
Kan Socialstyrelsens uppdrag ge klarhet åt vad som hänt dessa personer?
– Det är inte en del av uppdraget. Syftet med detta uppdrag är att få ökade kunskaper om insatsen personlig assistans.
Vill regeringen ta reda mer om vad som hänt dessa personer?
– Det kan jag inte svara på nu.

Oklart om kommunernas timbelopp ska granskas

Socialstyrelsen ska granskai vilken omfattning personer får ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Assistanskoll frågar Guy Lööv om detta innebär granskning av hur stora timbelopp kommunerna betalar när de beviljar assistans.
– Det är inget som specifikt anges i uppdraget, det finns dock inget hinder för Socialstyrelsen att tolka in det i uppdraget.
Ser du problem med att kommuner gör som Leksands kommun och betalar ut timbelopp som är betydligt lägre än assistansersättningens schablonbelopp? Kan det ge problem att välja utförare eller att få goda levnadsvillkor?
– Lagstiftningen är och har alltid varit utformad så att det kan skilja. Det är även känt inom assistansersättningen att det finns stora skillnader i kostnader mellan olika anordnare både när det gäller löner och övriga kostnader. Det kan vara ett problem men regeringen kan inte med den utformning som ersättningen har i dag detaljstyra lönerna och de övriga kostnaderna för alla anordnare.

Kommunala riktlinjer ska granskas

Socialstyrelsen ska även granska kommunernas riktlinjer för personlig assistans.
– Det kan det bidra till ökade kunskaper om hur insatsen personlig assistans ges i kommunerna och hur eventuella skillnader se ut, säger Guy Lööv.
I rapporten Kommunala riktlinjer - till hjälp eller stjälp? (2007) kritiserade Länsstyrelserna kommunala riktlinjer som tex innebar att LSS-insatser alltid tidsbegränsades. I en intervju på Assistanskoll kritiserade Länsstyrelsen Gotlands län attträdgårdsskötsel inte fick får utföras av kommunens assistenter.
Vilka riktlinjer får kommunerna ha för insatsen personlig assistans?
– Det går inte att ge ett enkelt svar på frågan eftersom det ytterst är domstolarna som tolkar lagen, men generellt sett ska riktlinjer inte utformas så att de begränsar enskilda personers rättigheter, utöver vad som anges i lagen. I lagen anges att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov och utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv, säger Guy Lööv.

Guy Lööv intervjuades av Kenneth Westberg 2015-02-11

Skicka sidan till: