Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"

Folkpartiet motionerade nyligen om att grundläggande behov ska definieras tydligare i § 9a i LSS. Detta för att stoppa Försäkringskassans uppdelning av grundläggande behov i integritetskänsliga delar.
Enligt Maria Lundqvist Brömster kommer Folkpartiet att fortsätta att arbeta med frågan inom alliansen.

Lagstiftning behövs för att upphäva regeringsrättsdomen

Maria Lundqvist BrömsterSedan 2007 förlorar ett ökande antal personer sin assistansersättning, enligt uppgifter från Försäkringskassan var antalet 146 personer 2009 och 143 personer första halvåret 2010 och ökningen antas fortsätta. Maria Lundqvist Brömster anser att regeringsrättsdomen 5321-07 som kom förra året och som bekräftar Försäkringskassans hållning helt har omkullkastat lagens intentioner.
- Jag tycker att LSS-lagen är tydlig i både lagtext och förarbeten om att hela det grundläggande behovet ska räknas, men det är tydligen ingen självklarhet. Vårt gemensamma tillkännagivande i Socialutskottet i våras räcker uppenbarligen inte eftersom det finns en regeringsrättsdom som säger att grundläggande behov kan delas upp i integritetskänsliga delar.
Försäkringskassan säger att ett förtydligande måste göras i § 9a om de ska backa, vilket nu lett till att Folkpartiet motionerar om just detta.
- Vi måste gå tillbaka till intentionen i lagstiftningen, vi menar att matsituationen och påklädningssituationen är grundläggande behov som ska räknas i sin helhet.
2007 startade Försäkringskassan de nya bedömningarna vilket då annonserades i ett internmeddelande, Maria Lundqvist Brömster minns när det hände.
- Jag minns att jag satt på tåget när det första reportaget kring matsituationen kom, efter det hade vi ett samtal med kassan och det kändes som att vi var överens om intentionerna i lagstiftningen, men vi skulle tydligen ha satt ner foten tydligare.
Hade Försäkringskassan kunnat backa då?
- Ja det borde man kunnat göra, men samtidigt är det praxis för en myndighet att låta förvaltningsdomstolarna avgöra frågor som denna för att få riktlinjer att arbeta efter.

Förändrade bedömningar kan komma tidigast 2012 även om Socialutskottet beslutar om lagändring

De riksdagsmotioner om assistans som lades i oktober kommer att behandlas i Socialutskottet under våren, någon gång ijanuari 2011 presenteras datumen när motionerna behandlas. Om arbetet i Socialutskottet skulle leda till förslag om ändring i lagstiftningen dröjer det dock innan en lagändring kan bli verklighet säger Maria Lundqvist Brömster.
- Det viktigaste nu är att få detta i rullning, det är bara att konstatera att grundläggande behov tillsvidare bedöms efter regeringsrättens dom.

Målet är en gemensam syn inom alliansen

När Folkpartiet lade en liknande motion våren 2010 resulterade det i ett tillkännagivande om behovsbedömningar från Socialutskottet, med en gemensam skrivning som alla partier ställde sig bakom. Maria Lundqvist Brömster säger sig också nu vilja hitta en gemensam hållning inom alliansen.
Kan ni göra upp med oppositionen utan att vara överens i alliansen?
- Nej, så arbetar vi inte, vi kommer först överens inom alliansen för att därefter se om vi kan göra skrivningar som också oppositionen accepterar.
Hur ser du på att en grupp socialdemokrater motionerat om att personer över 65 år ska kunna nyansöka om personlig assistans?
- Det är inte aktuellt idag. Jag kan förstå detta utifrån ett åldersdiskrimineringsperspektiv, men vi vill inte röra åldergränser eller personkretsar innan vi först säkrat att dagens bedömningar sker enligt lagens intentioner. Åldersdiskrimineringsutredningen remissbehandlas dessutom nu.

Rätt att arbeta och vara förälder ska skrivas in i LSS

Folkpartiet kräver även ändringar i LSS så att rätt till arbete och att vara förälder förtydligas. Maria Lundqvist Brömster anser att de punkterna står mycket tydligt angivna i FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därför behöver föras in i lagstiftningen.
- Barnperspektivet har visserligen förstärkts i LSS men det rör främst bedömningar av barn som söker assistans, barnets bästa handlar också om barnets rätt till sin förälder. Jag hör exempelvis ensamstående mammor med funktionsnedsättningar beskriva att de har svårt att kunna umgås med sina barn.

20-timmarsgränsen i praktiken redan ändrad

Nyligen föreslog Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, att de som har kommunala LSS-beslut på personlig assistans ska föras över till Försäkringskassan och få statlig assistansersättning.Maria Lundqvist Brömster har med intresse tagit del av detta.
- Vi vill förstatliga assistansen, det var också LSS-kommitténs förslag. Stig Orustfjords argumentation är intressant men jag kan inte säga mer nu.
Alternativet för den här gruppen är ju den föreslagna LSS-insatsen personlig service med boendestöd …
- Ja, många remissinstanser var negativa till den, medan vissa grupper som synskadade var positiva. Den får i vilket fall inte bli en sorts hemtjänst och vi vill ta bort det föreslagna taket på 40 timmar/vecka.
Kan 20-timmarsgränsen för att få assistansersättning behöva sänkas?
- Den kom dit för att de med grava funktionsnedsättningarna skulle omfattas av assistansen. Nu när kassan dragit ner på timmar vilket inneburit att flera hamnat under 20-timmarsgränsen trots att behovet tidigare bedömts som större, kan jag tycka att tanken med gränsen satts lite ur spel. Men någon ställning i frågan har inte tagits.

Om bedömningsinstrumentet och aktiv tid

Lennart Jansson, projektledare för utvecklandet av behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans säger att instrumentet enbart ska räkna den aktiva tiden och därefter ska handläggaren lägga till mer tid vilket Lennart Jansson anser ska definieras i lagstiftningen. Maria Lundqvist Brömster säger att det är viktigt att instrumentet i första hand ses som brukarens redskap att definiera sina behov.
- Det är viktigt att ta beslut på hur man ska se på tiden mellan aktiv tid för att få en helhetsbedömning.
Den har ofta ingått i assistansen hittills..
- Ja och jag kan tycka att det är en självklarhet utifrån individens möjlighet att leva på lika villkor, men jag vill inte uttala mig mer förrän jag sett hur instrumentet ser ut.
Det har framförts oro om att boendeservicelösningar kan återkomma om assistans bara beviljas för aktiva tidsperioder…
- Isåfall går det åt fel håll dvs motinstitutionalisering, sådana signaler är en viktig markering som vi behöver ta till oss.
Enligt arbetsgivarföreningen KFO har Försäkringskassan börjat förlägga jour på dagtid mellan vanliga assistanstimmar, hur ser du på det?
- Det känner jag inte till, men om det stämmer kan det skapa en otrygghet för brukaren och samtidigt ge svårigheter för personalen att arbeta under vettiga villkor. Det är nog jobbigt när man ersätter assistanstid på natten med jourtid, jag fick ett mail idag från en kvinna med dubbelassistans och respirator som känner otryggheteftersom en assistent fått jour på natten, säger Maria Lundqvist Brömster.

Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-20

Vidare läsning

Folkpartiets motion "Assistansersättning och FN"

Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"

Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Tiden tills instrumentet ska vara klart har förlängts till 31 augusti 2011"

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"

Socialutskottets tillkännagivande om behovsbedömningar i maj 2010

Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"


Skicka sidan till: