Att vistas i och anställa assistenter i andra länder

OBS! Informationen i artikeln är från 2010 och det har skett förändringar/lagändringar sedan dess! Bland annat kan inte assistenter utanför EES-området anställas anant än i unadntagsfall.

Det går att behålla assistansersättningen i ett år vid vistelse i ett EES-land, men inte om man arbetar där. Vid vistelse i ett land utanför EES får man däremot behålla sin assistansersättning i sex månader oavsett om man arbetar i landet eller inte.
Enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, går det även att anställa assistenter i det land man tillfälligt vistas, genom att köpa assistans via lokala företag eller anställa personer lokalt via sin svenska assistansanordnare eller själv som egen arbetsgivare.
Mikael Sindahl, Skatteverket och Joakim Oscarsson, Kommunal berättar vad som gäller för assistenter som anställs vid utlandsvistelser

Assistansersättning tolv månader i ett EES-land, men inte vid arbete

EES/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattar EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. En assistansberättigad som är bosatt I Sverige och som har rätt till assistansersättning kan behålla den upp till ett år vid vistelse i ett EES-land. Om personen däremot arbetar i ett EES-land har han/hon inte rätt till svensk assistansersättning säger Tomas Sundberg.
- Assistansersättning är en bosättningsbaserad förmån enligt 3 kap. 1 och 2 §§ i Socialförsäkringslagen. Inom EES-området är huvudprincipen att det är arbetslandets socialförsäkringar som styr, vilket regleras i förordningarna 883/2004 och 987/2009 som trädde i kraft 1 maj 2010. Om man arbetar i ett EES land och behöver personlig assistans får man alltså ansöka om stöd och hjälp enligt det landets bestämmelser på det sociala området.

Assistansersättning sex månader i ett icke EES-land

Vid vistelse i ett icke EES-land har en assistansberättigad som är bosatt I Sverige rätt till assistansersättning i enbart sex månader, å andra sidan görs det då ingen skillnad på om personen arbetar i det landet berättar Tomas Sundberg.
- Om man vid utresan från Sverige avser att vistas och arbeta i ett icke EES-land högst sex månader kan man behålla assistansersättningen under den tiden.

Vid regelbundet flyttande mellan Sverige och annat land

Vid all vistelse utomlands är den assistansberättigade enligt Tomas Sundberg fortfarande skyldig att lämna in räkning och tidsredovisning för assistenterna varje månad. Om personen har förhöjd assistansersättning eller väljer att själv vara arbetsgivare för sina assistenter ska kostnaderna för assistansen redovisas på samma sätt som i Sverige.
- Den assistansberättigade bör även anmäla sin utlandsvistelse för att det ska vara möjligt för Försäkringskassan att kontakta personen.
På frågan om vad som gäller om en person regelbundet vistas i ett annat land menar Tomas Sundberg att det inte finns ett entydigt svar på när man har rätt till assistansersättning från Sverige.
- Det går inte att säga generellt. Vi gör en bedömning i det enskilda ärendet om personen ska anses vara bosatt i Sverige eller inte. Vi utgår dock från skrivningarna i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2000:1) om bosättnings- och arbetsbaserad försäkring.

  • "En person som vistas regelbundet utomlands sammanlagt mer än halva året bör inte anses vara bosatt i Sverige även om varje vistelse kan antas vara kortare än ett år"
  • "Den som på grund av arbetsförhållanden vistas regelbundet utomlands mer än halva året bör anses vara bosatt i Sverige. En förutsättning är att han eller hon inte har starkare anknytning till något annat land. Detta kan vara fallet när någon regelbundet arbetar mer än sex månader i följd per år i ett och samma land"
  • "Vid bedömningen av utlandsvistelsens längd bör hänsyn inte tas till att en person kan komma att göra tillfälliga besök i Sverige som kan medföra att utlandsvistelsen blir kortare än ett år"
    Källa: Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 200:1)

Vissa får behålla assistansersättningen trots längre utlandsvistelse

Det finns undantag där man trots längre utlandsvistelse anses vara bosatt i Sverige och har rätt att behålla sin assistansersättning. Följande grupper har undantag vid utlandsvistelse enligt 2 kap. 2-6 §§ i Socialförsäkringslagen:

  • Statligt anställda som sänds utomlands för att arbeta för statens räkning, diplomater m.fl., Dessa anses vara bosatta i Sverige under hela utsändningstiden.
  • Biståndsarbetare m.fl. - Personer bosatta i Sverige, som arbetar utomlands och är anställda av ett svenskt trossamfund, organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet.
  • Utlandsstuderande m.fl. - Personer bosatta i Sverige, som studerar utomlands på en studiestödsberättigad utbildning. Gäller även doktorander med utbildningsbidrag.
  • Medföljande make/maka eller barn under 18 år till ovanstående tre kategorier.

Möjligt anställa assistenter via utländska företag

Vid vistelse utomlands kan den assistansberättigade antingen ta med sig assistenter från Sverige eller anställa assistenter i vistelselandet eller både och enligt Tomas Sundberg. Den assistansberättigade bör dock informera Skatteverket i Sverige om han/hon avser att köpa assistans eller anställa personliga assistenter i det landet. Om den assistansberättigade väljer att köpa assistans från ett företag i vistelselandet ska han eller hon kunna visa underlag på köpet och vilket belopp som använts till köp av assistans, den del av assistansersättningen som inte använts till köp av assistans ska återbetalas till Försäkringskassan.
- Det är alltid viktigt att assistansersättningen används till kostnader för personlig assistans, och att huvuddelen av ersättningen går till löne- och lönebikostnader för assistenterna. Det (assistans)företag som anlitas ska därför vara registrerat hos respektive lands skattemyndighet.
Hur ser du på att lönerna kan vara mycket lägre i vissa länder och att ett företag då kan göra en stor vinst vid köp av assistans för hela assistansersättningen?
- Utifrån gällande regelverk är det en fråga som Försäkringskassan inte kan ha någon synpunkt på.

Svenska assistenter kan skatta i verksamhetslandet om vistelsen varar längre än sex månader

Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket, säger att det inte är någon skillnad för assistenternas beskattning om de är anställda av ett assistansföretag eller direkt av den assistansberättigade. Den centrala frågan är istället om assistenterna är obegränsat skattskyldiga i Sverige eller inte.
- Om assistenterna är bosatta i Sverige vid utresan är de obegränsat skattskyldiga i Sverige och ska betala svensk inkomstskatt även på de löner de får under vistelsen utomlands.
Det finns dock undantag, enligt den så kallade sexmånadersregeln kan den anställde bli skattebefriad i Sverige om han/hon ansöker om detta enligt Mikael Sindahl.
- Förutsättningarna för sexmånadersregeln är i korthet att den anställde vistas utomlands minst sex månader och att hela inkomsten då beskattas i verksamhetslandet. Läs mer i Broschyren SKV 339 Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands
Reglerna om socialförsäkring och socialavgifter är dock inte kopplade till skattereglerna enligt Mikael Sindahl.
- Här är huvudregeln att om assistenterna har sin anställning hos anordnaren eller brukaren innan utresan sker och avsikten är att arbetet utomlands ska pågå högst ett år ligger de anställda kvar i den svenska socialförsäkringen och arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Vid arbete i ett EU/EES-land är tiden två år.
Det är viktigt att då kontakta Försäkringskassan om intyg som visar att personen är fortsatt försäkrad i Sverige.
- Andra tider kan gälla enligt särskild konvention som Sverige har slutit med några länder, säger Mikael Sindahl.

Om assistenter anställs lokalt i annat land gäller hemlandets skatteregler

När assistenterna lokalanställs utomlands och inte är bosatta i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige gäller inte svenska skatteregler och assistenterna blir därför inte beskattade i Sverige. Om assistenter anställs lokalt i annat land gäller också det landets regler om socialavgifter enligt Mikael Sindahl.
- Ja, assistenter som anställs lokalt i ett annat land omfattas inte av svenska skatteregler eller svensk socialförsäkring. I sådana fall måste den svenska arbetsgivaren ta reda på vilka regler som gäller i anställningslandet.

Kollektivavtal gäller inte när assistenter lokalanställs på utlandsvistelse

Om assistenterna lokalanställs utomlands och inte är bosatta i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige behöver de inte heller anställas på kollektivavtal även om assistansföretaget har det för sina anställda i Sverige enligt Joakim Oscarsson, ombudsman på Kommunal.
- Då kan vi inte hävda kollektivavtal.
Är det upp till arbetsgivaren om de anställs via kollektivavtal i vistelselandet?
- Ja, det kan man säga. Vi kan inte hävda våra avtal, liksom Ericsson inte kan använda sitt svenska avtal i exempelvis Spanien, säger Joakim Oscarsson.

Tomas Sundberg, Mikael Sindahl och Joakim Oscarsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-09-20

Vidare läsning

Socialförsäkringslagen

Broschyren SKV 339 Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 200:1) om bosättnings- och arbetsbaserad försäkring.

EU:s samordningsbestämmelser inom socialförsäkringsområdet regleras sedan 1 maj 2010 i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning nr 987/2009.

EU- länder:
Belgien, Bulgarien, Cypern (grekcypriotiska delen), Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.
Övriga EES-länder: Norge, Island, Liechtenstein

Skicka sidan till: