Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent

OBS! Informationen i artikeln är från 2010 och det har skett förändringar/lagändringar sedan dess! Bland annat kan inte assistenter utanför EES-området anställas anant än i unadntagsfall.

Hur går det till om man vill anställa en person från ett annat land som personlig assistent och den personen ska arbeta i Sverige? Förutom arbetet att ordna en bostad finns det ett regelverk. Enligt Susan Lindh, beslutsfattare på Migrationsverket är reglerna olika beroende på om personen kommer från ett EES-land eller ett annat land. Villkoren är dock lika oavsett om assistenten anställs av ett privat företag/kooperativ, kommunen eller direkt av den assistansberättigade.
Arbetstagaren omfattas alltid av det svenska socialförsäkringssystemet men kan ansöka om särskild inkomstskatt, SINK om arbetet inte varar mer än sex månader.

Att anställa en person från ett EES- land

EES/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattar EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. En person med medborgarskap i ett EES-land och med giltigt pass eller nationellt ID- kort kan resa in i Sverige och börja arbeta omedelbart som personlig assistent enligt Susan Lindh.
- En EES-medborgare som är arbetstagare har automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte söka uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Om vistelsen varar längre än tre månader ska arbetstagaren ansöka om registrering av sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Ansökan kan ske per post, elektroniskt eller vid personligt besök hos något av Migrationsverkets kontor.
Registrering av uppehållsrätt är avgiftsfritt och görs av arbetstagaren på Migrationsverkets blankett nr 140011 med bifogad kopia av pass eller id-kort samt ett av arbetsgivaren underskrivet anställningsbevis med anställningstid och anställningsform. Arbetsgivaren ska där uppge namn, adress, organisationsnummer och telefonnummer till en kontaktperson berättar Susan Lindh.
- På anställningsbeviset ska det också stå hur många timmar per vecka anställningen omfattar och vad arbetsuppgifterna innebär.
Hur länge kan arbetstagaren arbeta i Sverige?
-Det finns ingen begränsning, registreringsbeviset gäller så länge en EES-medborgare är bosatt i Sverige. När arbetstagaren vistats med uppehållsrätt i Sverige i fem år utan längre avbrott får han/hon automatiskt permanent uppehållsrätt. Arbetstagaren kan då ansöka om ett intyg för permanent uppehållsrätt hos Migrationsverket på blankett142011.
Behöver tjänsten annonseras?
-Nej, inte när det gäller EES-medborgare och det finns inte heller krav på remiss till facklig organisation, minimilön eller att man kan försörja sig på lönen, arbetet får dock inte vara av alltför ringa omfattning.
Vad innebär ringa omfattning?
- Det finns ingen exakt gräns, men arbetet ska inte vara av underordnad betydelse.

Villkor för personer som är "varaktigt bosatta" i ett EU- land

En person anses vara "varaktigt bosatt" i ett EU-land (med undantag av Danmark, Irland och Storbritannien) om han/hon inte är medborgare men har uppehållstillstånd i det landet. Om en sådan person har ett giltigt pass kan även han/hon resa in i Sverige och börja arbeta direkt efter inresan i Sverige, det krävs då inget arbetstillstånd, enligt Susan Lindh.
- Däremot måste personen inom tre månader söka ett uppehållstillstånd hos Migrationsverket på blankett 136011 och då kunna visa ett så kallat EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (vilket inte är ett vanligt uppehållstillstånd) i ett annat EES- land som är utfärdat av det landet, bifoga kopia av giltigt pass/nationellt id-kort samt ett anställningsbevis från arbetsgivaren i Sverige.
En ansökan om uppehållstillstånd kan även göras via en svensk utlandsmyndighet före inresan i Sverige, ansökningsavgiften för uppehållstillstånd är 1 000 kronor.
- För att få uppehållstillstånd som arbetstagare får anställningen dock inte heller vara av alltför ringa omfattning, säger Susan Lindh.

Att anställa en person från ett land utanför EES

Om man vill anställa en person med medborgarskap och hemvist utanför EES som personlig assistent krävs det ett däremot arbetstillstånd från första dagen man ska börja arbeta i Sverige, enligt Susan Lindh.
- Det krävs även ett uppehållstillstånd om vistelsen ska vara längre än tre månader. Arbetstagaren ska själv söka tillstånden på blankett 148011. Uppehålls-och arbetstillstånd som söks första gången ska vara beviljade före inresan till Sverige, om personen arbetat tidigare i Sverige kan tillstånden dock sökas efter inresa.
Uppehålls-och arbetstillstånd går att ansöka elektroniskt på Migrationsverkets webb-plats eller vid en svensk utlandsmyndighet, ansökningsavgiften är 2 000 kronor. Till ansökan om uppehålls-och arbetstillstånd ska en kopia av giltigt pass och anställningserbjudandet från arbetsgivaren bifogas, enligt Susan Lindh.
- Arbetsgivaren ska fylla i blankett nr 232011om anställningserbjudandet vilket finns att hämta på Migrationsverkets webbplats.
Hur länge kan personen arbeta i Sverige?
- Uppehålls- och arbetstillstånd ges maximalt två år åt gången. Om anställningen är kortare och tidsbegränsad får arbetstagaren tillstånd enbart för arbetsperioden, därefter kan han/hon söka om förlängning.
Om arbetstagaren haft uppehållstillstånd för arbete i fyra år kan han/hon därefter få permanent uppehållstillstånd, enligt Susan Lindh.
- Den som fått permanent uppehållstillstånd behöver därefter inte ha arbetstillstånd.

Fackligt yttrande och annonsering krävs för att anställa arbetstagare från länder utanför EES

Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor arbetstagare från länder utanför EES får inte vara sämre än de villkor som finns i svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket/branschen. Detta gäller enligt Susan Lindh oavsett om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal eller inte.
- Det finns krav i Utlänningsförordningen på att den berörda fackliga organisationen, vilket är Kommunal när det gäller personliga assistenter, ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren för arbetstagare från länder utanför EES. Arbetet ska även vara av sådan omfattning att lönen gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig utan att behöva försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Den lägsta godtagbara nivån för försörjning är idag 13 000 kronor i månaden före skatt.
Behöver tjänsten annonseras?
- Ja, bosatta inom EES och Schweiz måste få kännedom om vakanser på den svenska arbetsmarknaden, det är innebörden i det så kallade Gemenskapsföreträdet. Arbetsgivaren i Sverige måste annonsera den lediga anställningen i exempelvis Arbetsförmedlingens platsbank och därigenom göra den synlig i den europeiska platsportalen EURES i minst 10 dagar. Därefter är det dock arbetsgivaren som avgör vem som ska anställas, även om det finns sökande från andra EES-länder, säger Susan Lindh.

Arbetstagaren kan välja att betala särskild inkomstskatt, SINK

Den som har tillstånd att arbeta i Sverige omfattas av arbetsbaserade socialförmåner som sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning enligt 3 kap 4 och 5 §§ i Socialförsäkringslagen , (Se även faktablad från socialdepartementet)
En arbetstagare kan också, om han/hon arbetar i Sverige i högst sex månader, välja att betala särskild inkomstskatt, SINK, där skattesatsen är 25 %, avdrag från skatten får då inte göras för några andra kostnader. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag på lön, förmåner, kostnadsersättningar, pensioner och traktamenten.
Om arbetstagaren betalar enligt den allmänna inkomstskattelagen tillämpas samma regler som för den som bor i Sverige, dock medges grundavdrag och allmänna avdrag endast om de sammanlagda inkomsterna uteslutande eller så gott som uteslutande förvärvats i Sverige. Se Information från Skatteverket om särskild inkomstskatt, SINK och ansökningsblankett på Skatteverket

Susan Lindh intervjuades av Kenneth Westberg 2010-09-18

Vidare läsning

Information från Migrationsverket

Ansökan om registrering av uppehållsrätt blankett nr 140011

Ansökan om uppehållstillstånd för person som är varaktigt bosatt i EU/EES-land Blankett 136011

Ansökan om permanent uppehållstillstånd blankett142011

Ansökan om Uppehålls-och arbetstillstånd, blankett 148011

Ansökan där arbetsgivaren beskriver anställningserbjudandet blankett nr 232011

Information från Skatteverket om särskild inkomstskatt, SINK

Ansökan om Särskild inkomstskatt, SINK blankett på Skatteverket

EU- länder: Belgien, Bulgarien, Cypern (grekcypriotiska delen), Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Övriga EES-länder: Norge, Island, Liechtenstein

OBS! Schweiz har en särställning, om du anställer en person som är medborgare i Schweiz och denne ska stanna längre än tre månader i Sverige ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, dock ej arbetstillstånd. För ansökan behöver han eller hon ett anställningsbevis från ditt företag.


Skicka sidan till: