Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"

Den låga uppräkningen av schablonbeloppet beror enligt socialdepartementet på en förväntad låg löneutveckling. Det av Kommunal/Vårdföretagarna nämnda besparingsförslaget från slutbetänkandet bereds just nu på departementet.
Socialdepartementet öppnar däremot för en översyn av frågan om assistansberättigade som köper assistans ska få ersättning vid sjukhusvistelse och till assistenters uppsägningslöner när brukaren avlider. Ledande folkpartister uttalar redan idag stöd för en sådan förändring.

"Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"

Kommunal och Vårdföretagarna - "Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet" 2009-10-12
Vårdföretagarna begärde den 2 oktober omförhandling av kollektivavtalet för personliga assistenter eftersom de anser att kostnaderna inte täcks. Kommunal anser däremot att Vårdföretagarna borde kunna klara det sista året. Båda är dock överens om att den låga uppräkningen av schablonbeloppet innebär att regeringen genomfört ett av LSS-kommitténs besparingsförslag samt att regeringen snarast bör ändra Förordningen för assistansersättning så att ersättning betalas ut när en brukare hamnar på sjukhus eller till assistenters uppsägningslöner när en brukare avlider.

förnekar att ett besparingsförslag från slutbetänkandet genomförts

Schablonbeloppet för Assistansersättning 2010 räknades upp med 2 procent jämfört med en uppräkning på 4,2 procent 2009. Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister tillbakavisar dock att den, jämfört med tidigare år, låga uppräkningen av schablonbeloppet innebär att en besparing från LSS-kommitténs slutbetänkande genomförts.
- Vi har använt samma modell för uppräkningen som för tidigare år. Bakgrunden till att assistansersättningens timbelopp räknats upp från 247 till 252 kr är ekonomiska beräkningar i budgetpropositionen. Avtalsrörelsen 2010 förväntas resultera i historiskt låga löneökningar på grund av det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget.
Anser du att löneökningarna i kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal var för stora?
- Den frågan bör ställas till parterna som slöt avtalet.

Regeringen utreder LSS-kommitténs föreslagna besparingar i schablonbeloppet

Kommunal och Vårdföretagarna sade i en intervju att den låga uppräkningen av schablonbeloppet ger intrycket av att ett besparingsförslag i LSS-kommitténs slutbetänkande (sid 518) genomförts. Nämligen förslaget att höjningen av schablonbeloppet ska minskas två kr/år under tre års tid, för att kompensera att den del av schablonen som inte avser lönekostnader tidigare ansågs ha höjts för mycket jämfört med nettoprisindex. Enligt Henrik Kjellberg återstår det att ta ställning till den föreslagna besparingen.
- LSS-kommitténs betänkande är för närvarande under beredning i regeringskansliet, i dagsläget kan jag inte svara på om det här aktuella förslaget kommer att genomföras.

Frågan om assistansersättning vid uppsägningslöner och sjukhusvistelse ska ses över

Enligt Henrik Kjellberg ska socialdepartementet titta närmare på frågan om även assistansberättigade som köper assistans ska få assistansersättning vid sjukhusvistelse och till assistenters uppsägningslöner när brukaren avlider.
- Vi har blivit uppmärksammade på skillnaderna och har kommit fram till att det kan finnas skäl att titta närmare på detta och analysera konsekvenserna för de assistansberättigade och deras personliga assistenter.
Försäkringskassans hållning är att enbart assistansberättigade som är egna arbetsgivare har rätt till assistansersättning under uppsägningstid eller sjukhusvistelse. Enligt Försäkringskassan grundas detta i tolkningen av 6 § förordningen (1993:1 091) om assistansersättning och en kammarrättsdom. (Kammarrätten i Göteborg 2005-06-30 i mål nr 876-05). Arbetsgivarorganisationerna, Kommunal och IfA - Intressegruppen för assistansberättigade anser att detta snarast bör ändras. Tidigare i år lämnade de över en uppmaning till regeringen att ändra 6 § i förordningen om assistansersättning, en uppmaning som Henrik Kjellberg tog emot.
- När vår analys är klar kan vi bättre avgöra om det behövs förordningsändringar eller andra initiativ till regeländringar.
När kan det tas ett beslut?
- Jag kan inte ge några närmare tidsramar för det idag, säger Henrik Kjellberg.

Folkpartister i LSS-kommittén och Socialutskottet stödjer ändring i Förordningen för Assistansersättning

Både Linnea Darell, folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén och Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet anser att alla assistansberättigade bör ha tryggheten att få assistansersättning vid sjukhusvistelse för en tid som motsvarar uppsägningstid, normalt fyra veckor. Linnea Darell säger att LSS-kommitténs föreslog en ännu längre tidsperiod.
- I LSS-kommittén föreslog vi att alla skulle ha rätt till att ha kvar sin assistans under sex månader vid sjukhusvistelse. Det är inte rimligt att assistenterna ska sägas upp om den assistansberättigade hamnar på sjukhus.
Maria Lundqvist Brömster anser att regeringen bör ändra Förordningen för Assistansersättning så att alla assistansberättigade får rätt till assistansersättning vid sjukhusvistelse och till uppsägningslöner när den assistansberättigade avlider.
- Ja, även IfA- Intressegruppen för assistansberättigade har uttalat sig för den lösningen, jag stödjer en sådan förändring, säger Maria Lundqvist Brömster.


Henrik Kjellberg, Linnea Darell och Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2009-10-25


Skicka sidan till: