SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris

SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona Covid 19, bland annat för att kunna prioritera mellan olika behov. Personer med assistans ska då, om det behövs, kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. STIL och FUB protesterar kraftigt mot SKR:s krav.

SKR har i en hemställan till regeringen krävt ändringar i nuvarande regelverk för att kommunerna ska kunna hantera effekter av coronaviruset. Detta ska gälla vid extraordinära händelser i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vill kunna upphäva gynnande beslut

SKR:s vill att Socialtjänsten ska kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut i SoL och LSS. De vill att Socialtjänsten får samma möjligheter som hälso- och sjukvården att vid behov kunna prioritera så att individer som är i störst behov av stöd och insatser som bedöms som mest prioriterade ska kunna ges företräde.

Personlig assistans kan ersättas med boende

SKR:s skriver i sin hemställan till regeringen:
beslut enligt LSS eller socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, om personlig assistans kan av olika skäl – kommunens eller ett privat företags personal insjuknar (eller vågar av rädsla för smitta inte längre hantera en brukare på grund av bristande skyddsutrustning) – behöva verkställas som ett SoL-beslut utifrån att kommunen behöver få välja om brukaren ska få sin insats i hemmiljö eller på ett boende.

Vill friskrivas från sanktioner från IVO

SKR vill att verkställandet kan behöva kunna ta en paus eller flyttas fram i tid, i syfte att minska risk för smitta. Det ska då inte krävas att kommunen rapporterar detta till IVO som ett gynnande beslut som har avbrutits eller ej påbörjats. SKR vill här att avgifter inte ska kunna utkrävas för beslut som tas under pandemin.

Kritik från STIL

STIL Ordförande Jonas Franksson säger att det är fullständigt oacceptabelt att SKR vill kunna ändra gynnande beslut och till exempel kunna bestämma att en person som behöver personlig assistans istället ska kunna flytta till ett boende. När coronakrisen är över är risken stor att ändringen kommer vara kvar i LSS. Det är ett mycket oroväckande framtidsscenario, menar Jonas Franksson.
– I kristider prövas ett samhälle och då får vi inte börja tumma på mänskliga rättigheter. Rätten att inte tvingas in på institution är helt central i modern funktionshinderpolitik. Alla samhällsaktörer är pressade nu – och just därför är det extra viktigt att samhället står stadigt på sitt demokratiska fundament, säger Jonas Franksson.

Kritik från FUB

Förslag om rätt att ändra gynnande beslut urholkar rättigheterna i LSS om förutsebarhet och rättssäkerhet säger FUB. En paragraf i LSS som säger att kommunen kan prioritera vem som får stöd skulle enligt FUB kunna användas långt efter att den pågående pandemin är över för att motivera prioriteringar som är helt i strid med intentionerna i LSS.

Vidare läsning

SKR:s hemställan till regeringen om behov av regeländringar för socialtjänsten med anledningen av det nya coronaviruset

STIL – Oacceptabelt att kommunerna ska kunna ändra på beslut om personlig assistans

Hejaolika – FUB och STIL varnar för att krisen används för att införa oacceptabla försämringar

IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - Vilka begränsningar är det rimligt att vi måste utstå?

Skicka sidan till: