Nordica Assistans bemöter Försäkringskassan

Assistanskoll intervjuade nyligen Försäkringskassan efter att de stoppat utbetalningar av assistansersättning till Nordica assistans. Nedan bemöter Nordicas verksamhetschef Amina Kadra, Försäkringskassan.

En artikel har publicerats på Assistanskoll där vi på Nordica önskar bemöta den information som framkommer i artikeln.

Vi tycker att betalningsstoppet är väldigt beklagligt hanterat av Försäkringskassan. De har tagit ett eget beslut i att stoppa utbetalningarna och det som har meddelats vara grunden till detta är dels ett totalt återkrav på 10 miljoner kronor dels att det skulle vara så att Nordica Assistans använt sig av så kallade skenanställningar när det gäller arbetstillstånd.

Ett stopp av utbetalning av assistansersättning är ett förvaltningsbeslut vilket rimligen borde ha kommunicerats med oss innan ett beslut fattades. Detta för att vi skulle ges möjlighet att bemöta somliga av de uppgifter som framkommit och ges möjlighet att föra en dialog med myndigheten i fråga. Det stämmer att Försäkringskassan har gjort en anmälan till IVO med anledning av ovanstående punkter, men i dagsläget har Försäkringskassan själva tagit beslutet att stoppa utbetalningar utan att invänta den utredning som IVO kommer att göra. I allt detta är det våra kunder som drabbas hårdast. Vi har fortsatt tillstånd att bedriva assistansen och är öppna för att IVO gör en granskning då de grunder som Försäkringskassan uppger endast är misstankar. Vi på Nordica har en kommunikation med IVO och inväntar deras utredning.

Det finns i dagsläget ingen fordran på Nordica, det som Försäkringskassan har krävt återbetalning på är inbetalt i tid. Vi vill belysa att återkrav kan bero på många olika saker och inte är något som är att likställa med fusk i en assistans. Återkrav är något som drabbar alla assistansanordnare, stora som små och Assistanskoll har själva haft en artikel med statistik om detta tidigare. I artikeln nämns HFD 2019 ref.21 vilket är en dom som klargör hur Försäkringskassans stopp av utbetalningar skall hanteras och denna dom är ej fattad mot Nordica Assistans som företag utan är en vägledande dom fattad mot ett annat företag sedan tidigare.

Gällande de så kallade skenanställningarna så har vi själva vid ett flertal tillfällen försökt att kontakta Enhetschef Erik Holmberg på Migrationsverket för att få information om vad det är som anses vara felaktigt i våra ansökningar som har gjorts. Vi har inte fått återkoppling vid något av dessa tillfällen. I det som skrivs i media kan informationen lätt tolkas som att vi på Nordica Assistans medvetet skulle ha arbetat med att göra skenanställningar vilket är helt felaktigt. Det stämmer att vi har sökt arbetstillstånd för vissa personer, men detta har gjorts helt enligt vad lagen säger och vi har, precis som sej bör, både fått avslag på vissa ansökningar men även fått beviljade tillstånd från Migrationsverket.

Vi på Nordica tar helt avstånd från all typ av assistansfusk och ser positivt på att det görs flera kontroller för att förhindra olika typer av fusk inom branschen. Vi anser att det är positivt både att Kommuner, Försäkringskassan och IVO är uppmärksamma kring eventuella oegentligheter i branschen, och anser också att det behöver komma till ett nytt regelverk kring assistans där samtliga delar behöver ses över i sin helhet. Det blir svårare och svårare att bedriva assistans trots att man följer alla lagar och regler som finns.

Amin Kadra, verksamhetschef, Nordica Assistans

Skicka sidan till: