"nuvarande lagstiftning hinder för mindre integritetskränkande bedömningar"

Bild på FörsäkringskassanNuvarande lagstiftning och regelverk är ett hinder för att göra assistansbedömningar mindre närgångna och integritetskränkande, säger Försäkringskassan i en rapport till regeringen. De säger att man istället skulle kunna utgå fullt ut från ICF i assistansbedömningarna.

Försäkringskassan har i Regeringsuppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättning haft i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för handläggare för att göra bedömningar och beslut mer begripliga och minska integritetsintrånget. Bakgrunden är att enskilda upplevt assistansbedömningarna alltför närgångna, integritetskränkande och svåra att förstå.

Nuvarande lagstiftning är ett hinder

Försäkringskassan säger i sitt svar till regeringen att nuvarande lagstiftning är ett hinder för att fullt ut komma till rätta med problemen. Dagens regelverk speciellt för hur grundläggande behov ska bedömas kräver att Försäkringskassan gör ingående och omfattande prövningar. För att få mindre integritetskänsliga bedömningar måste konstruktionen av assistansersättningen förändras skriver Försäkringskassan.

ICF skulle kunna vara grund för en ny lagstiftning

Om WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, fullt ut skulle vara utgångspunkt för vad som ger rätt till personlig assistans behöver en översyn av lagstiftningen göras, säger Försäkringskassan. Idag stämmer inte innebörden av begreppen i LSS-lagstiftningen överens med de begrepp som används i ICF.

"Personlig vård" skulle kunna ersätta personlig hygien, måltider och av/påklädning

Försäkringskassan skriver att ICF:s begrepp personlig vård skulle kunna användas istället för begreppen personlig hygien, måltider och att klä av och på sig. Beskrivningen i ICF av en aktivitet omfattar dock fler moment än i gällande lagstiftning och praxis för grundläggande behov. I personlig vård i ICF ingår även att sköta sin hälsa, att se till sin säkerhet och aktiviteter som att tvätta sig, sköta toalettbehov och att sköta kroppen. Om man använder begreppen från ICF skulle bedömningen kunna bli mer transparent om vad som ingår i begreppet, både för enskilda och andra aktörer runt personen, skriver Försäkringskassan.

Vad göra inom nuvarande lagstiftning?

Försäkringskassan beskriver också vad de anser kan göras inom nuvarande lagstiftning.

  • Stärka kompetensen hos försäkringsutredarna om att utreda behov av mycket privat och integritetskänslig karaktär, tex genom att förbättra bemötandet och säkerställa objektivitet hos handläggaren.
  • Ge ökat stöd för att involvera den enskilde och anpassa handläggningen utifrån hens situation, till exempel genom ökad kunskap om vad olika funktionsnedsättningar innebär och om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
  • Ge ökat stöd för att dokumentera utredning av behov, bedömningar och beslut på ett begripligt och transparent sätt tex genom att formulera sig på ett sätt som inte upplevs integritetskränkande.

Vidare läsning

Svar från Försäkringskassan på uppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättningen S2021/07149

WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionhinder och hälsa, ICF

Skicka sidan till: