Krönika

Vibeke Marøy Melstrøm

Vibeke Marøy Melstrøm

Vibeke Marøy Melstrøm, Generalsekretær i Uloba
- Independent living Norge. Medlem av BPA-utvalget

Läs artikeln översatt till svenska i Google translate

Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge

Uloba og norske funksjonshemmede står nå i en avgjørende kamp om fremtidens assistanse.

Den norske assistanseordningen anno 2021 fungerer ikke som den skal. Det har vi nå en sjanse til å endre på. Sammenlignet med både mandatet fra den norske regjeringen om BPA (Borgerstyrte personlige assistanse) og hvordan funksjonshemmede selv utviklet ordningen i Norge, er dagens Borgerstyrte personlige assistanse langt unna likestillingsverktøyet vi funksjonshemmede trenger. Med rettighetsfestingen i 2015 ble BPA hjemlet i det norske helselovverket, og forvaltningsansvaret gitt den enkelte kommune. Slik har tanken om at ordningen skal bidra til likestilling og selvbestemmelse i våre liv, forsvunnet mer og mer.

BPA-flyktninger

Resultatet er at alt for få får BPA innvilget i sin kommune, og de som får det, ofte får for få timer. Funksjonshemmede blir BPA-flyktninger når vi må flytte til andre kommuner for å få assistansen vi trenger. I stedet for én helhetlig ordning som kan brukes gjennom hele livet, har vi i dag et mangfold av ulike instanser og ordninger som ikke snakker sammen, og som gjør det vanskelig for oss å få hverdagen til å henge sammen. Vi trenger derfor en BPA-ordning som bygger på våre menneskerettigheter, slik de er nedfelt i FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD). En ordning som ikke har en alders- og timegrense på BPA, for eksempel slik man ser i dag: Man må gjerne ha et behov på over 25 eller 32 timer i enkelte kommuner, for å få innvilget vedtak.

Ett liv – én ordning

Vi trenger også en ordning vi kan bruke hele livet, som barn, ungdom, student, voksen og eldre. På fritid, i utdanning, arbeidsliv og familieliv. Der det ikke er kommunen som bestemmer om du får BPA, eller blander seg borti hvem som skal være dine assistenter og hvilken kompetanse de må ha. Vi trenger en ordning som gir oss reelt ansvar for vårt eget liv. Dette har vi kommunisert til politikerne i flere sittende regjeringer.

I desember 2021 leverte derfor et statlig nedsatt utvalg en offentlig utredning, en NOU, om BPA-ordningen i Norge. Utvalget kalles BPA-utvalget og bestod av 13 personer inkludert utvalgslederen. Utredningen skulle inneholde et forslag til hvordan BPA må forvaltes i fremtiden for å bli en ordning som sikrer likestilling og et normalt liv for oss funksjonshemmede med assistansebehov.

Men utvalget kom ikke til enighet etter to års utredningsarbeid. Flertallet stilte seg ikke bak det som til slutt ble beskrevet som utvalgets NOU og forslag til BPA. Dette forslaget ville gitt en ordning som fortsatt ville ligge i kommunal forvaltning og som fortsatt vil ligge i helselovverket. Rammene ville bli noe utvidet, men i stor grad ville vi funksjonshemmede ha den samme mangelen på reell valgfrihet, menneskerettigheter og selvbestemmelse som før.

Vårens viktigste kamp

Derfor laget fire funksjonshemmede i utvalget, våre representanter i et utvalg som skulle utrede et av våre viktigste verktøy for å leve et normalt, likestilt liv, et eget forslag til en ny, egen lov om BPA. Vi trenger en egen lov om BPA som sikrer oss grunnlaget vi trenger og som ikke gir makten over vårt liv til det såkalte hjelpeapparatet og helseprofesjonene. I Norge er begge lovforslagene til NOU-en nå på høring, og vi går inn i den viktigste kampen om BPA trolig på flere tiår. Vi må vise frem, for funksjonshemmede, for politikerne og for allmennheten at vårt forslag er det som vil gi oss den BPA vi trenger.

Regjeringen han forpliktet seg til CRPD

Parallelt med dette legger vi også press på den norske regjeringen for endelig å få inkorporert FN-konvensjonen for funksjonshemmede, CRPD, i det norske lovverket. I februar ovverrakte vi 27.000 underskrifter til den norske Kultur- og likestillingsministeren for å ta CRPD inn i norsk lov. Vi har bygget vår BPA på fundamentet menneskerettighetene utgjør, og holder derfor presset oppe på begge disse kampsakene.

Vibeke Marøy Melstrøm 2022-05-26

Länkar

Synes du at vi fortjener en egen BPA-lov i Norge? Vi er snart svært takknemlig for din signatur på oppropet: Det handler om å leve – Uloba – Signer Oppropet Bedre BPA nå

Dissens til NOU 2021: 11 Alternativt lovforslag til lov om BPA

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

NOU, Norges offentliga utredninger: Selvstyrt er velstyrt- Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)


Skicka sidan till: