Idag kommer utredningen om statligt huvudmannaskap

Idag KL 13 lämnar Lars Lööw sitt slutbetänkande till regeringen om statligt huvudmannskap för personlig assistans. Se Presskonferensen på riksdagens Youtubekanal. Lars Lööw har dock redan uttalat sig på DN-Debatt.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar emot slutbetänkandet och samband med överlämningen hålls en pressträff med utredaren Lars Lööw och Camilla Waltersson Grönvall.

Artikel på DN-debatt

Igår skrev utredaren Lars Lööw en artikel på DN-debatt där han säger att staten bör ta över hela ansvaret för personlig assistans och att dagens kommunala assistansbeslut bör flyttas över till Försäkringskassan under ett års tid med start 1 januari 2026. Kommunerna ska dock fortfarande vara anordnare av personlig assistans. Han föreslår att dagens 20-timmarsgräns tas bort och att Försäkringskassan som ensam huvudman ska tillämpa samma kvalifikation och praxis som kommunerna gör i dag.
– Försäkringskassan ska bedöma både kvalitativa och kvantitativa aspekter i en individs behov av stöd. Det vill säga att myndig­heten ska ta hänsyn till individens samlade behov av stöd och se detta som en helhet, säger Lars Lööw på DN-Debatt.

Vill stärka självbestämmandet

Lars Lööw föreslår även att själv­bestämmandet i personlig assistans ska definieras i lag. Den enskilde ska inom vissa givna ramar bestämma vad assistansen ska användas till, vem som ska utföra den och när, var och hur den ska ut­föras.
– Syftet med förslaget är att stärka den enskilde och skapa bättre förutsättningar för insyn och uppföljning av den assistans som utförs men också ge ansvariga myndigheter mandat att agera på brister i självbestämmandet, säger Lars Lööw på DN-Debatt.

Vidare läsning

DN-Debatt "Staten bör ta över hela ansvaret för personlig assistans"

Pressmeddelande från regeringen


Skicka sidan till: