Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”

Ola HäggÖkade kostnader och en frustration över att inte kunna ge de välfärdstjänster som förväntas. Det är resultatet för kommunen när alltfler förlorar sin assistansersättning. Kommunen beviljar inte heller i nuläget personlig assistans till dessa personer, säger socialdemokraten Ola Hägg.
Det är väldigt oklart vilken typ av välfärd som lagstiftaren vill erbjuda de som inte anses berättigade till personlig assistans.

Nynäshamns kommun har tagit emot runt sex personer som förlorat sin assistansersättning, berättar Ola Hägg. Det har i sin tur inneburit en ökad arbetsbelastning på handläggarna.
– Det finns en frustration kring att inte kunna erbjuda välfärdstjänster närmare förväntningarna på densamma. Det har också inneburit ökade kostnader.
Hur stora extra kostnader har ni fått?
– Ca 7 miljoner på årsbasis. Den slutliga summan kommer att bero på vilka lösningar vi kan ta fram.
Hur vanligt är det att de får personlig assistans beviljad av kommunen efteråt?
– Det är inte vanligt och är då oftast en tidsbegränsad insats i väntan på omprövning/överklagan av försäkringskassans beslut.
Beviljar inte kommunen personlig assistans till de som tidigare haft assistansersättning?
– Som socialnämnden förstått det så är det många domar nu som prövats av kammarrätten som pekar på att lagen om personlig assistans inte längre är tillämplig här. Då skulle det vara fel om kommunen skulle överpröva kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolens beslut kring om lagstiftningen är tillämplig.
Vilka kommunala insatser har dessa personer fått istället?
– Det är som ett pussel med ett paket av tjänster som ledsagarservice, hemtjänst och daglig verksamhet. Alternativet till det är gruppboende. Det är den förståelse vi har kring utfallet av domar.
Hur har livet förändrats för dessa människor?
– Några är mer nöjda än tidigare, andra är mycket kritiska till de alternativ som erbjuds.

Oklart vad kommunen ska ge istället

Sedan 2008 har det kommit flera domar i HFD som begränsat rätten till assistansersättning. 2009 kom domen om att bara integritetsnära delar av grundläggande behov ska räknas som grund för att få assistansersättning. 2015 kom domen om att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning. 2016 började Försäkringskassan tillämpa domen om att egenvård inte ska räknas som grundläggande behov. På frågan vad han tycker om att Försäkringskassan skärpt bedömningen av assistansersättning säger Ola Hägg att det skapat en stor oklarhet.
– Det är just nu väldigt oklart vilken typ av välfärd som lagstiftaren vill erbjuda de som inte anses berättigade till personlig assistans. De nya domar som kommit saknar helt hänvisning till vad som ska erbjudas istället för att uppfylla lagstiftarens förväntningar på kommunen.

Skrivit motion till partikongressen

Socialdemokraterna i Kalmar län har kritiserat regeringen för att de inte ingriper mot de förändrade bedömningarna. Ola Hägg säger att han tillsammans med Tuva Lund, socialdemokratisk Ordförande i Socialnämnden i Botkyrka kommun, uppvaktat Socialutskottet för att försöka få klarhet kring vad de anser att välfärden ska innehålla.
– Vi har tillsammans med Lennart Axelsson och Catharina Bråkenhielm från Socialutskottet uppvaktat den lokala försäkringskassan för att få höra deras version. Det vi kunde konstatera var att den mening i regleringsbrevet om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar som det hänvisas till hade en mindre betydelse i försäkringskassans nya bedömningssätt.
Ola hägg har även tillsammans med Arbetarekommunen i Nynäshamn skickat brev till partistyrelsen i frågan. Han har också skickat motion till Socialdemokraternas partikongress i april.
– Det har varit i samma anda som från Socialdemokraterna i Kalmar län. Vi vill verka för en förändring som säkerställer att intentionerna i lagstiftningen kring personlig assistans vidmakthålls och att eventuella förändringar sker över tid och i samklang med brukare, kommuner, regioner och staten. Att bara skjuta över kostnader mellan huvudmän löser inte det etiska dilemmat.

Måste definiera vad samhället ska erbjuda

Det är av största vikt att vi tillsammans definierar vad som är samhällserbjudandet till de som är inom denna målgrupp och hur det ansvaret ska genomföras, säger Ola Hägg.
– Tillämpningen av LSS med fördelningen mellan Försäkringskassan och kommunerna är inte bra som den nu är utformad med en slags gränsdragning i tider istället för att se till hela människans behov av ett värdigt liv.

Ola Hägg intervjuades av Kenneth Westberg 2017–02–02

Skicka sidan till: