IVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in”

Suzana BrandtIVO kontaktar inte kunderna hos en anordnare de drar in tillståndet för, men det går att kontakta IVO för att få veta om en anordnare utreds eller saknar tillstånd, säger Suzana Brandt.

Idag kan anordnare utan tillstånd anlitas

Sedan HFD–domen 6518–17 feb 2019 kan assistansersättning betalas ut till en assistansberättigad som anlitat en assistansanordnare som saknar tillstånd från IVO, säger Suzana Brandt.
– Det finns inte någon regel som förbjuder den assistansberättigade att betala ut assistansersättningen till en anordnare som saknar tillstånd.
Vet ni hur vanligt detta är?
– Den informationen har inte IVO, Försäkringskassan och kommunerna är de utbetalande myndigheterna. Försäkringskassan har skickat in en hemställan till regeringen om lagändring i Socialförsäkringsbalken för att kunna stoppa utbetalningar till assistansberättigade som anlitar anordnare utan tillstånd. Någon lagändring är dock ännu inte genomförd.

Men IVO kan polisanmäla en sådan anordnare…

Det är dock förbjudet för en assistansanordnare att bedriva assistans efter att IVO har återkallat tillståndet (om inte domstolen har beviljat inhibition eller ändrat beslutet), säger Suzana Brandt.
– Om en anordnare som fått sitt tillstånd återkallat trots detta anordnar personlig assistans bedriver assistansanordnaren en olovlig verksamhet och IVO kan då göra en polisanmälan. Därefter är det polisen som utreder om anordnaren har begått ett brott. Leder polisens utredning till åtal prövas saken i domstol som avgör bevisfrågan och påföljden.
Kan ni anmäla ett företag som aldrig haft tillstånd och som betalas av en assistansberättigad för att sköta assistansen?
Jo, IVO skulle kunna polisanmäla även en sådan verksamhet om det kommer till vår kännedom.
Vad bedömer du att en sådan anmälan skulle kunna leda till?
– Det är en fråga för Polismyndigheten att besvara.

Kan upplysa om en anordnare utreds

IVO kontaktar inte de assistansberättigade vars anordnare fått sitt tillstånd återkallat, det ligger utanför IVO:s ansvar, säger Suzana Brandt.
– Den kontakten sköts av Försäkringskassan och kommunerna efter att IVO meddelat dem att tillståndet är återkallat. Ytterst är det kommunen som är ansvarig för att enskilda får den assistans som den har rätt till.
Assistansberättigade kan däremot fråga IVO om en viss anordnare har tillstånd, säger Suzana Brandt.
– Det går även bra att få information från IVO om vilka tillsynsbeslut som har fattats på just den anordnaren eller om det finns några pågående tillsynsärenden.

Risker för den assistansberättigade

Vilka risker kan det då finnas för assistansberättigade som anlitar ett företag som förlorat tillståndet. Suzana Brandt:
– En återkallelse om tillstånd görs i syfte att skydda brukare från kvalitetsbrister i insatsen. En assistansberättigad som anlitar en anordnare som IVO har bedömt som olämplig riskerar därmed framförallt att inte få en god omsorg. Mer konkreta risker är svårt att uttala sig om då dessa är beroende av återkallelsegrunden, vilket kan vara allvarlig ekonomisk misskötsamhet, att arbetsrättsliga regler inte följts, då allvarliga kvalitetsbrister har uppdagats med mera, säger Suzana Brandt.

Suzana Brandt intervjuades av Kenneth Westberg 2020-09-17
Skicka sidan till: