Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"

Kollektivavtalens hantering av Arbetstidslagen, ATL, och samarbetet med arbetsgivarna fungerar bra, tycker Lena Retzius, ombudsman på Kommunal. Hon är dock kritisk till att lön inte ges under kompensationsledighet. Att Försäkringskassan kan anmäla brott mot ATL är hon däremot positiv till.

Om hur ATL fungerar idag

Det var starka protester när EU-direktivet om ATL började tillämpas den 1 januari 2007. Lena Retzius tycker att det ibland framställdes som om det var Kommunals fel att ATL skulle implementeras.
- Arbetstidsreglerna har funnits sedan 1996 men vi låtsades helt enkelt inte om de tidigare. I mina ögon håller vi fortfarande en låg profil, vi springer inte runt med blåslampa och kollar, utan agerar främst när någon anmäler.
Ansvaret ligger alltid på arbetsgivaren säger Lena Retzius som just nu har två fall på sitt bord med personer som arbetat stora mängder tid. Sedan det getts möjlighet till avvikelser i kollektivavtalen, tycker hon dock att problemen lagt sig.
- Det känns som att det fungerar bra mellan parterna idag, och att det går att hitta lösningar.
KFO och KFS menar att det faktum att jourtiden är inbakad i den totala arbetstiden gör att assistenter tvingas arbeta deltid?

- Ja, det blir ett sorts moment 22 här. Problemet är att biståndsbesluten på Försäkringskassan styr över kollektivavtalen. Biståndsbedömarna borde tänka på att inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar.

Dispens från dygns- och veckovilan

EG-direktivet säger att veckovilan ska vara minst 24 timmar, och dygnsvilan 11 timmar, vilket inte kan avtalas bort. Kommunal har dock i flera centrala kollektivavtal gått med på att dygnsvilan kan bli nio timmar, säger Lena Retzius.
- Under förutsättning att det finns särskilda skäl vid varje enskilt tillfälle, assistenten kanske måste stanna på sitt arbete om han inte får avlösning. På samma sätt kan veckovilan vara 24 timmar istället för 36 om något oförutsett händer.
Kan dygnsvilan vara lägre än 9 timmar?
- Ja, förutsatt att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av elva timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden, vilken kan vara så lång som 12 månader i vissa lokala avtal. Om det händer något oförutsett, kan det alltså hända att du inte får någon dygnsvila alls, men du måste alltid kompenseras med ledig tid efteråt.

Regler vid tjänsteresor och förtätning av tid i begränsningsperioderna

När den assistansberättigade gör en resa ska schemat vara uppgjort innan enligt Lena Retzius, assistenten kan då ha en större mängd arbetstid en kortare period förutsatt att de får dygnsvila.
- Man kanske förtätar schemat så att man bara behöver ha med två istället för tre assistenter, ofta är en anhörig med och hoppar in och är anställd just då.
Begränsningsperioden som arbetstimmarna kan fördelas inom, kan i kollektivavtalen vara förlängd till sex eller tolv månader.
- Det ger större möjligheter att förtäta tiden vid en resa, för att hålla omkostnaderna nere.
Hur mycket kan man fördela på sex månader, kan man låta bli att arbeta under vissa veckor?
- Nej, det handlar om speciella händelser exempelvis vid en resa. Grunden är alltid 40 timmars ordinarie veckoarbetstid där schemat läggs efter den verksamhet som bedrivs. Det borde inte vara noll behov ena veckan och dubbelt nästa, eftersom det handlar om konstanta behov.
I avtal mellan det lokala facket och en arbetsgivare kan avtal göras om begränsningsperioder upp till ett år där arbetstid och jourtid kan förtätas under vissa tidsperioder.
- De lokala avtalen tecknas mellan Kommunals lokalombudsmän och företaget, dock med kontinuerlig dialog med förbundet centralt under hela processen.

Lön borde ges under kompensationsledighet

Assistenten har rätt är till kompensationsledighet som ska motsvara det han/hon arbetat för mycket plus vanlig dygnsvila. Det kan innebära löneavdrag för en månadsanställd assistent om inte det totala antalet arbetstimmar utförs, detta är Lena Retzius mycket kritisk mot.
- Vi anser att lön ska ges under kompensationsledigheten om dygnsvilan brutits. Detta har vi fått igenom med arbetsgivarorganisationer som har mer mansdominerade yrkesgrupper, vilket jag tycker ger lite jämställdhetsperspektiv.

Om Försäkringskassans nya roll att anmäla om ATL inte följs

Lena Retzius är positiv till att Försäkringskassan i sin nya vägledning säger sig kunna anmäla överträdelser av ATL till Arbetsmiljöverket. Hon ser det som särskilt viktigt när anordnaren saknar kollektivavtal, men samtidigt måste Försäkringskassan vara medveten om undantagen i kollektivavtalen menar hon.
- Vid undantag kan assistenten ibland arbeta mer än 40 timmar per vecka. Även om det är ovanligt kan vi ge dispens för mer än 200 övertidstimmar per år om den totala veckoarbetstiden inklusive övertid och jourtid inte överstiger 48 timmar.
Finns det en risk att Försäkringskassan inte är medveten om detta?
- De borde höra arbetsmarknadens parter innan de gör en anmälan, annars kommer Arbetsmiljöverket att kontakta oss för att höra hur det ligger till, säger Lena Retzius.

Lagen om arbetstid i husligt arbete

Lena Retzius är kritisk till att arbetstidsreglerna i "lagen om arbetstid i husligt arbete" skiljer sig från ATL. Där är den högsta arbetstiden inklusive övertid på 52 timmar per vecka och dygnsvilan är inte obligatorisk. Hon tror dock inte att assistansberättigade i någon större utsträckning byter till att vara egna arbetsgivare för att slippa ATL.
- Ett tag talades det om strömhopp dit men det har vi inte märkt.
När det gäller "lagen om arbetstid i husligt arbete", så kan Försäkringskassan nu återkräva assistansersättning om en assistent jobbat mer än tillåtet..
- Det är väl alldeles utmärkt, säger Lena Retzius.

Lena Retzius intervjuades av Kenneth Westberg 2009-02-11


Skicka sidan till: