Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater vill stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

 • Vänsterpartiet säger att assistansersättning är en samhällsekonomiskt kostnadseffektiv insats som borde utökas till fler personer. De kritiserar regeringen för att vilja sänka kostnaderna och kräver att de domar i HFD som begränsat rätten till assistansersättning ska ses över och att intentionerna med lagstiftningen ska gälla.

 • Liberalerna vill ha nya direktiv till LSS-utredningen som inte talar om att minska kostnaderna utan om att utveckla personlig assistans genom att tex föräldraskap och arbete ska vara grundläggande behov. Assistansersättningen behöver höjas och assistans ska kunna beviljas utifrån behov av hjälp med egenvård eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

 • Kristdemokraterna säger i sin budget (sid 96) att assistansersättningen bör höjas med 2,2 % och att det krävs en lagändring för att stoppa de begränsningar som skett av assistansersättningen de senaste åren.

 • Sverigedemokraterna vill att alla inte ska tvåårsomprövas, att ersättningen för personlig assistans ska vara lika i alla kommuner, att man ska få ha med sina assistenter i daglig verksamhet och att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver i form av personlig assistans.

 • Moderaten Lars Beckman vill att neddragningarna i personlig assistans ska stoppas, att intentionerna i LSS återinförs genom en återgång till hur bedömningarna var tidigare.

 • Socialdemokraterna Adnan Dibrani och Jennie Nilsson vill att regeringen verkar för att de rättigheter som getts genom LSS inte inskränks. De anser att detta skett genom domar i Förvaltningsdomstolarna, vilket de anser går emot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsvariation.

 • Socialdemokraten Lars Mejern Larsson vill ha en tydligare lagstiftning i LSS så att effekterna av de begränsande domarna tas bort. Han verkar samtidigt anse att sittande regeringen arbetar för detta.

 • Moderaten Gunilla Nordgren vill att den assistans som beviljas i kommunerna ska övertas av Försäkringskassan. Detta för att minska dubbelutredningar och för att bedömningarna ska bli mer lika och rättvisa.

 • Centerpartiet vill att personer med kommunalt beviljad assistans ska för större rätt att välja utförare, att tvåårsomprövningarna avskaffas för personer med oförändrad funktionsnedsättning och en översyn av hur familjer med barn med behov av avancerad vård i hemmet garanteras assistans.

 • Socialdemokraterna Laila Naraghi och Anders Österberg vill att Sverige antar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. De anser att personer med funktionsnedsättning, trots behov idag nekas rätt till stöd av tex personlig assistans.

 • Miljöpartisten Carl Schlyter vill att Sverige antar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. De anser att personer med funktionsnedsättning, trots behov idag nekas rätt till stöd av tex personlig assistans.

 • Liberalen Bengt Eliasson vill att Sverige antar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Han säger att personlig assistans dragits in vilket drabbat enskilda personer och familjer.

 • Moderaten Edward Riedl vill skärpa kontrollen av assistansersättning för att motverka fusk och kriminalitet.

 • Centerpartisten Staffan Danielsson vill se krafttag mot kriminalitet inom assistansersättning, tex genom att se över sekretesslagstiftning om den är ett hinder för att avslöja fusk.

Lista över motionerna

Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

Rättigheter för människor med funktionsnedsättning
Socialutskottet Motion 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Funktionsrätt för alla
Socialutskottet Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Funktionshinderspolitik
Socialutskottet Motion 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

LSS och rätten att välja utförare
Socialutskottet Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialutskottet Motion 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialutskottet Motion 2017/18:720 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning
Socialutskottet Motion 2017/18:2983 av Gunilla Nordgren (M)


FN-konventionen

Anta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag
Socialutskottet Motion 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (S)

Gör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag
Socialutskottet Motion 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Socialutskottet Motion 2017/18:223 av Bengt Eliasson (L)


Tvåårsomprövningarna

Funktionshindersfrågor
Socialutskottet Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C)

Kontroll av assistansersättning

Kontroll i fråga om assistansersättning
Socialutskottet Motion 2017/18:2874 av Edward Riedl (M)

Krafttag mot de som bedrar välfärden
Socialutskottet Motion 2017/18:265 av Staffan Danielsson (C)


Skicka sidan till: