Lars Lööw, statlig utredare – ”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ”

Lars Lööw
Lars Lööw

Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Han ser inga möjligheter för att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna genomföras.

Utredningen Statligt huvudmannaskap för personlig assistans tillsattes i september förra året och ska vara klar 1 mars 2023. Utredaren Lars Lööw berättar att det just nu arbetar fyra personer i sekretariatet.
– Huvudsekreteraren Martin Johansson är en erfaren utredare, tjänstledig från Statskontoret. Den pensionerade ekonomen Peter Sjöqvist har erfarenhet av bl.a. det kommunala utjämningssystemet. Ekonomen Lena Birkelöf, är tjänstledig från Försäkringskassan. Juristen Thomas Agdalen har tidigare varit sekreterare i flera utredningar om LSS och personlig assistans. Slutligen är det ytterligare en jurist på väg in i sekretariatet.
Hur tycker du att arbetet gått hittills?
– Det är fortfarande tidigt i utredningen men vi har kommit igång bra och har en bra plan för hur vi ska klara av uppgiften. Men mycket arbete återstår.

Kommunalt huvudmannaskap kommer inte vara ett alternativ

I direktiven till utredningen sägs att utredningen ska överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. Inom funktionsrättsrörelsen har det funnits en rädsla för att dörren här ska öppnas för ett kommunalt huvudmannaskap. Lars Lööw säger dock att direktiven är tydliga i att uppdraget är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Utredningen har visserligen ett utrymme att föreslå ett alternativ, men det är inte aktuellt, säger Lars Lööw.
– Jag bedömer att det inte finns utrymme med våra resurser att på bredden utreda något alternativ till statligt huvudmannaskap. Det beror dels på hur vi använder resurserna i utredningen på bästa sätt, dels på att en del alternativ utretts tidigare.
Hur ser du på kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ?
– Det finns så vitt jag bedömer inte någon möjlighet att sådant förslag skulle komma att genomföras. Jag tror ändå att vi med det underlag som vi ändå av nödvändighet kommer ta fram ska kunna bedöma både för och nackdelar med olika alternativ.

Gräns för att beviljas personlig assistans

Utredningen ska föreslå hur den nedre gränsen för att beviljas personlig assistans ska utformas i ett system med statligt huvudmannaskap. Här är frågan om det ska bli en ny gräns med ett lägre antal timmar grundläggande behov per vecka eller ett helt nytt system.
– Jag kan säga att vi tittar på det nu, bl.a. med utgångspunkt i hur kommuner gjort eller gör idag, men det återstår en del arbete, säger Lars Lööw.

Samarbete med expertgruppen

Lars Lööw berättar att det varit ett möte med sakkunniga och experter i utredningen inklusive funktionsrättsrörelsens representanter. Assistanskoll frågar hur han tror att samarbetet kommer att bli med funktionsrättsrörelsen.
– Jag räknar med att träffa fler representanter från funktionsrättsrörelsen och andra berörda i andra sammanhang också, bl.a. vid en hearing vi planerar att genomföra. Jag är säker på att det kommer bli ett bra samarbete men det är inte säkert att alla i gruppen kommer tycka likadant i alla frågor.
Vilka frågor skulle det kunna bli olika åsikter om?
Det är svårt att förutse men jag förutsätter att med lite olika intressen och perspektiv mellan kommuner och staten kan det säkert komma att dras lite olika slutsatser. Men jag hoppas självklart att vi lyckas samlas så mycket som möjligt. Det känns viktigt för att vi ska kunna få ett system som blir hållbart och långsiktigt.

Försäkringskassans förslag om tilläggsdirektiv

Försäkringskassan sade nyligen att de vill att utredningen ska få tilläggsdirektiv att utreda omprövningar av personlig assistans och begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden”. Detta är dock inget Lars Lööw kan kommentera.
– Det är inget som Försäkringskassan eller regeringen diskuterat med mig. Så det är inte en fråga jag funderar över.

Socialutskottet tog ställning för tilläggsdirektiv

En majoritet i riksdagens socialutskott (KD, L, C, V, MP och SD) har den 3 mars röstat för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utarbeta förslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.
Har du någon kommentar till det?
– Nej egentligen inte. Jag behöver nog sätta mig in mer i vad det skulle kunna innebära och ha en dialog med regeringen om det kan leda till en förändring av vårt direktiv.
Är det något du vill tillägga?
– Inte mer än att det är mycket arbete kvar och inget är klart förrän det är klart, säger Lars Lööw.

Lars Lööw intervjuades av Kenneth Westberg 2022-03-03


Skicka sidan till: