Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring

Lena HallengrenDet blir ingen lagändring där kommunerna kan upphäva SoL och LSS-beslut i en Coronakris, säger socialminister Lena Hallengren. Regeringen har även skickat ett brev till SKR med detta budskap. Detta efter att SKR, Sveriges kommuner och regioner, för andra gången krävt en lagändring så att SoL- och LSS-beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist.

Att ändra lagen är inte lösningen

Lena Hallengren säger sig förstå att det är en pressad situation för kommunerna just nu, men lösningen på problemen är inte att ändra i lagen säger hon.
– Många av Sveriges kommuner befinner sig i ett extremt pressat läge just nu. Vi vet också att man då tvingas göra jättesvåra prioriteringar och att det kan innebära risker för kvaliteten i verksamheterna. Jag ser dock inte att dessa risker kan avhjälpas genom att vi ändrar i lagen, säger Lena Hallengren.
Hur ska situationen hanteras?
– Regeringen har skjutit till stora ekonomiska resurser och det är också möjligt för kommunerna att i efterhand ansöka om ersättning för extraordinära utgifter med anledning av covid-19. Pengar ska inte vara ett problem i hanteringen av denna kris.

Brev från regeringen till SKR:

Regeringen skickade ett brev till SKR den 4 maj med bland annat beskedet att det inte är aktuellt att ändra lagstiftningen. Det sägs tex:

I nuläget bedömer jag dock inte att det är lämpligt med genomgripande förändringar av lagstiftningen inom socialtjänstens område.

I förvaltningslagen (2017:900) regleras under vilka förutsättningar som en myndighet har möjlighet att ändra ett gynnande beslut. Dessa bestämmelser gäller även inom socialtjänstens område. Jag anser inte att det är lämpligt att därutöver införa en särskild bestämmelse i lagstiftningen på socialtjänstens område.

SKR föreslog konkret lagändring

I en ny hemställan den 24 april till regeringen gav SKR förslag till en konkret lagändring som ger kommuner möjlighet att bland annat inte verkställa gynnande beslut i SoL och LSS och kunna prioritera under en Coronaepidemi. SKR föreslog även att det skulle sättas en tidsgräns för när lagen skulle gälla.

Socialministern avvisade även tidigare hemställan

Den 23 mars gjorde SKR en första hemställan till regeringen att göra lagändringar så att kommunerna skulle kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut i SoL och LSS vid en Coronakris med stor personalbrist eller spridning av smitta. Socialminister Lena Hallengren avvisade även då SKR:s krav och sade att man behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2020-05-05

Vidare läsning

Brev från regeringen till SKR den 4 maj 2020

Protester från funktionsrättsrörelsen mot SKR:s krav på lagändring

STIL – Nya förslag från SKR inskränker rättigheter

Jonas Franksson, Ordförande i STIL.
Om personalbristen beror på att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning till olika verksamheter är det mer rimligt att ta bort utbildningskraven än att prioritera bort våra rättigheter. Och vad gäller smittorisk så måste kommunerna precis som alla andra istället se till att det finns skyddsutrustning och hygienrutiner.

Funktionsrätt Sverige – Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Elisabeth Wallenius
Coronapandemin har varit ett faktum under en längre tid. Vården har i ett tidigt skede mobiliserat för att klara den svåra situationen. Men var har motsvarande mobilisering funnits för att förebygga den förväntade krisen inom kommunal vård och omsorg.

Unga rörelsehindrade – Svar på SKR:s hemställan om lagändring

Att acceptera ett sådant förslag vore att allvarligt äventyra rättssäkerheten för alla individer som berörs av den föreslagna lagen. Den kontrollfunktion som är tänkt att säkerställa en grundläggande del av Sveriges demokrati försvinner då och är fortsatt satt ur spel så länge lagen gäller och sex månader därefter, under tiden för inrapportering.

DHR - Vi är inte i krig

Vi föreslår andra åtgärder, som exempelvis snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill arbeta i vård/omsorg vid personalbrist. Vi vet nämligen historiskt att inskränkningar av rättigheter under kris kan resultera i generella försämringar som sedan blir svåra att vrida tillbaka när krisen är över.

Artikel 19 som verktyg – Beslut i LSS och SoL måste fortsätta – stoppa SKRs förslag

Med SKRs förslag skulle rättigheternas genomförande utsättas för större osäkerhet. Dessutom skulle det starkaste kontrollsystemet av verkställighet av gynnande beslut sättas ur spel i praktiken, säger Ola Linder, jurist Independent Living Institute.

FUB – Nya förslag från SKR utan hänsyn till rättighetslagen LSS

Vi vänder oss däremot mot SKR:s förslag om införande av en gemensam prioriteringslag som ger kommunerna möjlighet att göra avsteg från socialtjänstlagen och LSS.


Vidare läsning

SKRs hemställan till regeringen den 24 april

Skicka sidan till: