Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”

Tuva LundAnledningen till att man införde LSS det var för att vi ville åstadkomma något, och bygga ett bättre samhälle, säger den socialdemokratiska kommunal- och landstingspolitikerna Tuva Lund. Hon är kritisk mot regeringens direktiv till LSS-utredningen och är själv övertygad om att kostnadsökningarna är ”naturliga”.
– Det handlar om att kunna hantera kostnaderna och jobba tillsammans för en lösning.

Kritisk till fokus på kostnader

Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun, är kritisk till att fokus för funktionshinderpolitiken för den socialdemokratiska regeringen hamnat på kostnaderna istället för på vad de vill uppnå.
– LSS infördes inte för att minska eller höja några kostnader utan för att människor som varit dåligt behandlade av samhället skulle få leva ett värdigt och bra liv som samhällsmedborgare. De hade tidigare haft svårigheter att hävda sin rätt och få den plats i samhället som borde vara deras.

Naturliga orsaker till kostnadsökningar

Tuva Lund, som också är 2:e vice ordförande i Sjukvårdsstyrelsen Söder, Stockholms läns landsting, ger inte mycket för argumentet att kostnadsökningarna beror på fusk. Hon är helt övertygad att det finns ”fullt naturliga orsaker” till kostnadsökningarna och jämför med äldreomsorgen där kostnadsökningen, som hon säger, ”är enorm”.
– Men den förstår alla eftersom fler blir äldre: forskningen går framåt vilket bland annat leder till bättre mediciner, vilket i sin tur gör att vi lever längre – vilket ju faktiskt är en framgång! På ett liknande sätt är jag övertygad om att även kostnadsökningen inom LSS-verksamheterna är naturlig. Det handlar om att kunna hantera kostnaderna och jobba tillsammans för en lösning. Dessutom har Sverige aldrig varit rikare än vad det är idag om man tittar på tillväxten och hela landets samlade förmögenhet.

Fel ingång till LSS-utredningen

I samma termer kritiserar hon direktiven till LSS-utredningen. Den borde inte ha det fokus på kostnader som den fått utan mer vara en utvärdering om samhället uppnått de mål med LSS som det var tänkt.
– Anledningen till att man införde LSS det var för att vi ville åstadkomma något. Det var en del i att bygga ett bättre samhälle och uppnå ökad självständighet för våra medborgare. Frågan nu är: har vi uppnått de målen? Vilka svårigheter har vi?
Idag ser alltför många politiken ur ett kortsiktigt perspektiv säger hon.
– Man tänker på nästa års budget, men glömmer ställa sig frågan ”vad får vi?”. Man bortser från att vi ska ha ett samhälle med jämlikhet och demokrati, där personer med funktionsnedsättningar ska få leva ett liv som andra.

Vill se statlig huvudman

Något som hon däremot tror kostar pengar är dålig samordning mellan kommuner, landsting och stat.
– Många hamnar mellan stolarna därför att stat, landsting och kommunerna inte lyckas samordna sig. På den punkten behöver vi skärpa till oss. Gränserna mellan huvudmännen är konstruerade. Vi måste samverka bättre och försöka lösa det på bästa sätt istället för titta på gränser och ”revir”, och undvika att ta ansvar.
Hur kan du som kommun- och landstingspolitiker agera konkret i samordningsfrågorna?
– Förhållningssätt är viktigt, att vara öppen och tillgänglig för dialog och visa att man vill ha en fördjupad samverkan. Att se till att hålla gemensamma överenskommelser och följa upp att det sker förändringar som är positiva utifrån medborgarens fokus.
Vad anser du själv om det delade huvudmannaskapet?
– Jag tror att det är bättre med ett samlat huvudmannaskap. När jag lyssnat in funkisrörelsen känns det som de flesta tycker att staten är den naturliga huvudmannen för assistansen. Men det här är en fråga som vi behöver lyfta och diskutera och det är bra att den finns med i utredningen.

Regeringen borde agera mot domarna

Tuva Lund håller med Socialdemokraterna i Kalmar län som kritiserat regeringen för att de inte ingriper mot de förändrade bedömningarna som Försäkringskassan gör på grund av prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Domarna gäller dels att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning, dels att egenvård inte ska räknas som grundläggande behov. Hon säger att hon förstår att Försäkringskassan följer lagen men att man nu måste ingripa politiskt.
– Det finns inga politiska beslut bakom utan det är en juridisk domstol som har bestämt att bedömningen ska vara annorlunda än tidigare. Jag skulle önska att man politiskt kunde hitta ett sätt att bromsa försäkringskassans omprövningar. Åtminstone tills LSS-utredningen är klar, så att de frågorna kan hanteras i samband med de förslag som utredningen presenterar.

Vill bromsa försäkringskassans omprövningar

I en intervju på Assistanskoll säger Socialnämndens Ordförande i Nynäshamns kommun, Ola Hägg, att de aldrig beviljar personlig assistans till någon som förlorat sin assistansersättning, p.g.a. domar i kammarrätter/HFD.
Hur ser du på det?
Det är därför det skulle vara bra att hitta ett sätt att bromsa försäkringskassans omprövningar. Men det är bra att regeringen bestämt sig för att snabbutreda frågan om egenvård.

Underskott på 16,5 miljoner

Enligt Tuva Lund visar årsredovisningen för nämnden verksamheten personlig assistans i Botkyrka kommun ett underskott på 16,5 miljoner kronor. Däremot vet hon inte exakt hur stor del av summan som beror på försäkringskassans omprövningar.
– Men det är så klart en del av det. I Botkyrka är det behovet som ska styra och i de absolut flesta fallen har kommunen matchat upp med personlig assistans när någon hamnat under 20 timmar för grundläggande behov och förlorat sin assistansersättning på Försäkringskassan. Men i vissa fall, där de grundläggande behovet har blivit bedömt till några enstaka timmar, så har kommunen till exempel beviljat boendestödjare.

Positiv till regeringens omformulering i regleringsbrevet

Tuva Lund är positiv till att regeringen ändrade formuleringen i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan, från att de skulle ”verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” till att de ska ”motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen".
– Det är klart att allt brottsligt utnyttjande av våra gemensamma resurser är fel. Dessa resurser ska komma medborgarna till hands. Det är viktigt att säkerställa det. Om det finns företag som håller på med brottsligt fuskande av resurser som ska gå till personer med personligassistans så ska de lagföras, säger Tuva Lund.

Tuva Lund intervjuades av Erik Tillander 2017-02-24

Skicka sidan till: