Försäkringskassans regleringsbrev 2017

I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 ersätter regeringen formuleringen "verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" till "motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen."
Regeringen ger inga förslag för att ändra följderna av de domar som begränsat rätten till assistansersättning. Istället tillsätts utredningar som ska undersöka domarnas följder. Detta framgår av ett Pressmeddelande från regeringen.

Brukarorganisationer kritiska

RBU säger i en kommentar att det är mycket små skillnader mellan det nya och det gamla regleringsbrevet. Det är inget förtydligande menar RBU, utan en ganska luddig upprepning av det gamla regleringsbrevet. Det är kritiska till regeringen bara föreslår nya utredningar av domarnas effekter.
– Krisen är här och nu, det hjälper inte drabbade familjer att myndigheter får i uppdrag att analysera effekten av olika domar, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Skillnaden mellan regleringsbreven

I regleringsbrevet för 2017 står det:

"Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen."

I regleringsbrevet för 2016 stod det:

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

Nya utredningar om domarnas effekter med mera

  • Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av de domar som rör det femte grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Försäkringskassans ska analysera skäl för avslag och indragningar av assistansersättning. Socialstyrelsen ska se hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser enligt LSS. Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2017.
  • Socialstyrelsen ska kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar med behov av egenvårdsinsatser. De ska undersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen rörande egenvård. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2017.
  • Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska analysera om Försäkringskassan bör få en skyldighet att anmäla till kommunen vid indragen assistansersättning. Socialstyrelsen ska analysera om kommunen bör få en skyldighet att, när en sådan anmälan mottagits, ta kontakt med den enskilde för en utredning enligt LSS. Uppdragen ska redovisas senast 1 september 2017.
  • Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska kartlägga och analysera marknaden för assistansanordnare, marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i marknads- och konkurrensförhållande. Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2017.
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska redovisa en handlingsplan för utvecklandet av tillståndsgivning och tillsyn av assistansanordnare. IVO ska redovisa vidtagna åtgärder och resultat under året. Handlingsplanen ska redovisas senast 28 april 2017 och en samlad redovisning senast 28 februari 2018.
  • Regeringen lämnar ett lagförslag på remiss som syftar till att ge bättre flexibilitet för enskilda som har beviljats ett högre belopp än schablonbeloppet. Remissvaren ska lämnas senast 13 februari 2017.


Vidare läsning

Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2017

Pressmeddelande från regeringen

Mer information från regeringen

SR Ekot - Kritik mot regeringens nya mål

Skicka sidan till: