381 personer har sökt assistansersättning för andningshjälp

FörsäkringskassanAv 217 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 42 procent assistansersättning. Av de 58 procent som fick avslag var orsaken allt från att de inte tillhörde LSS personkrets, att de inte kom över 20 timmarsgränsen eller att andningshjälpen var en åtgärd enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

Rapporten – Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov är en del i ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan att följa upp antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp sedan lagändringen den 1 november 2019, slutredovisning av uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2021.

Totalt 381 personer har gjort nyansökan eller sökt fler timmar

Mellan 1 nov 2019–30 juni 2020 fattade Försäkringskassan 381 beslut om assistansersättning där ansökan inkluderar andningshjälp, 217 var nyansökan och 164 ansökan om fler timmar. Mer än hälften av ansökningarna gäller behov av tillsyn eller övervakning kopplat till andningen. Ungefär var tredje ansökan gäller hjälp med hostmaskin, andningsmaskin, slemsugning eller hjälp med inhalation.

Av 217 nyansökningar fick 92 assistansersättning beviljad

Här ingår både när personen får andningshjälpen bedömd som grundläggande eller andra personliga behov. I 71 beslut efter nyansökan bedömdes andning som ett grundläggande behov. Av de ledde 51 till beviljad assistansersättning och 20 fick avslag därför att de grundläggande behoven inte översteg 20 timmar per vecka.

138 av 164 ansökningar fick fler timmar beviljat

Av de som ansökte om fler timmar för bland annat behov av andningshjälp fick 84 procent eller 138 personer beslut om fler timmar. För majoriteten av dessa har andningshjälp bedömts vara andra personliga behov.

Var tionde bedömdes ej till höra LSS personkrets

Ungefär var tionde person, de flesta under 6 år, som gjort en nyansökan har inte bedömts tillhöra LSS personkrets, då bedömer inte Försäkringskassan om andningshjälpen är ett grundläggande behov.

I vart femte beslut var andningshjälpen en åtgärd enligt hälso- och sjukvårdslagen

Majoriteten av dessa beslut gäller vuxna vilket enligt Försäkringskassan kan tyda på att hälso- och sjukvården gör olika bedömningar för barn och vuxna om en åtgärd kan ske som egenvård, vilket kan förklaras med att för barn är förälder ansvarig för egenvården.

Runt hälften bedömdes inte ha grundläggande behov

I ungefär hälften av besluten vid nyansökan har andningshjälp inte bedömts vara ett grundläggande behov därför att en eller båda av de särskilda förutsättningarna inte är uppfyllda, dvs att det finns en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna eller att det kan finnas en risk för personens hälsa, ytterst den enskildes liv, om hjälpinsatserna inte ges.

Majoriteten av de som sökt är barn och unga..

Barn och unga 0–19 år står för 57 procent av nyansökningarna om assistansersättning för andningshjälp. Barn bedömdes också ha grundläggande behov i större omfattning än vuxna. Resultaten bekräftar enligt Försäkringskassan att det fanns fler barn än vuxna som inte hade sitt behov av andningshjälp tillgodosett.

Men fler vuxna beviljades assistansersättning

Att vuxna oftare beviljas assistansersättning kan bero på bero på att Försäkringskassan gör avdrag för föräldraansvar hos barn och att barn oftare inte bedöms tillhöra personkretsen till LSS.

Personer med andningshjälp beviljas mer timmar än genomsnittet

När hjälp med andning bedömts vara grundläggande behov beviljades i genomsnitt 171 assistanstimmar/vecka, varav 55 timmar för det grundläggande behovet hjälp med andning. Motsvarande siffra för personer där hjälp med andning inte bedömts vara ett grundläggande behov var i genomsnitt 109 timmar/vecka.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Rapport – Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov

Skicka sidan till: