Maj Karlsson, Vänsterpartiet - ”Ovärdigt en rödgrön regering”

Maj KarlssonVänsterpartiets krav att avskaffa skrivningen att Försäkringskassan ska bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar fick vid en omröstning den 27 oktober stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Regeringen och Moderaterna röstade emot. Centern avstod från att rösta.

Tog upp frågan i Socialutskottet

När Vänsterpartiet tog upp frågan i Socialutskottet krävde de att utskottet skulle uppmana regeringen att stryka skrivningen ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”.
- Regeringens utformning av regleringsbrevet till Försäkringskassan förbigår lagstiftarens avsikt och sätter gällande lagstiftning ur spel. Vi ville se till att regeringen ändrar sig så att människor får den assistans de har rätt till.
Vilka partier stödde er?
- De partier som ställde sig bakom vårt initiativ var L,KD och SD. Moderaterna och regeringen röstade ner initiativet. C lämnade innan omröstningen. Varför vet jag inte. Jag är mycket besviken eftersom förslaget hade gjort verklig skillnad. Nu är även moderaterna skyldiga till att människor förlorar sin assistans. Det är skrämmande att vi idag vet att högerpartiet KD bryr sig mer om funktionsnedsatta än vad regeringen gör. Det hade varit en mycket viktig signal till regeringen att utskottet agerar.

Ovärdigt en rödgrön regering

Maj Karlsson är mycket besviken på hur regeringen handlat kring personlig assistans.
I början av mandatperioden slog de stolt fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva ett värdigt liv.
- Att de månaderna efter gick till attack mot den rättighetslagstiftning som möjliggör det, tycker jag minst sagt är magstarkt. Det är ovärdigt en rödgrön regering. Dessa frågor handlar om allas lika rättigheter och Vänsterpartiet kommer fortsätta ta striden för att lagstiftning efterlevs och att människors rättigheter tillgodoses.
Tror du regeringen bestämt sig för att kostnaderna ska skäras ner?
- Visst är det ett ensidigt fokus på att skära ner kostnader. När regeringen går så långt som att ändra regleringsbrevet till Försäkringskassan och uppmanar att minska timmarna och därmed de facto kringgå en rättighetslagstiftning är syftet glasklart.

LSS-utredningen måste förändras

Maj Karlsson säger att Vänsterpartiet inte förhandlat om direktiven till LSS-utredningen förutom en del som gäller att utreda en oberoende statlig myndighet för juridisk hjälp och stöd till de med rätt till LSS. Annars anser hon att LSS - utredningens ensidiga fokus på kostnader får oacceptabla konsekvenser.
- Regeringen måste sluta jonglera med sin ideologiska hållning och erkänna LSS som en rättighetsreform. Vi vill att utredningen fokuserar på en skärpning av lagstiftningen.
Sedan 2009 har tre större domar i Högsta Förvaltningsdomstolen begränsat rätten till assistansersättning. Domen om integritetsnära behov 2009, domen om det femte grundläggande behovet 2015 och domen om egenvård 2012 som började tillämpas i år.
- Jag var helt säker på att regeringen hade som ambition att åtgärda det. Vi har länge krävt en utredning som ser över domarna och skärper lagstiftningen så att den uppfyller sitt syfte. Detta drev vi redan under den borgerliga regeringsperioden.
Maj Karlsson säger sig dock vara nöjd med att regeringen tagit med vinstfrågan.
- Jag anser att det är ett hot mot rättighetslagstiftningen att man kan tjäna pengar på den.

Förhandlade med regeringen om schablonbeloppet

Samtidigt godkände Vänsterpartiet regeringens budget där schablonbeloppet höjs med bara 1,05 %. Maj Karlsson säger att de var så långt de kom i förhandlingarna med regeringen. Hon säger dock att den låga uppräkningen tillsammans med alla andra beslut man fattat kring assistansen gör henne orolig.
- Jag ställer mig frågande till om regeringen gjort en ordentlig konsekvensanalys av sina förslag. Att regeringen vill minska kostnaderna och är beredda att göra det på bekostnad av människors lagstadgade rättigheter är dessvärre ganska klart.
Hade Vänsterpartiet någon diskussion med regeringen om detta?
- Ja, vi hade mycket diskussioner. Därför kan jag kan säga att jag är glad att vi satt med i förhandlingarna och att schablonen är en budgetfråga. Det är tack vare Vänsterpartiet som den ligger på den nivå den ligger. Vi hade gärna nått längre men kom till den här nivån. Ett problem här är att det finns vinstdrivande riskkapitalbolag inom rättighetslagstiftningen, vilket gör att detta blir svårt att hantera.
Hur ser du på att regeringen vill ändra lagen så att det går att ha flera olika schablonbelopp?
- Vänsterpartiet har bidragit till att förslaget ska vara kostnadsneutralt. Jag tror att det kan vara bra med olika schablonbelopp om det styrs på det sättet att de mindre bolagen gynnas. Större aktörer har storvinstfördelar som mindre inte har och därför bör man omfördela resurserna.

Förslag om att kunna ändra schablonbeloppet togs bort

Regeringen drog tillbaka förslaget som fanns i en tidigare promemoria om att det inte skulle vara fastställt i lag hur länge schablonbeloppet ska gälla och att detta kunde behövas om det uppstår en ”krissituation”. Maj Karlsson säger att Vänsterpartiet var drivande i att detta togs bort.
- Det är en av anledningarna till att jag är väldigt glad att vi satt med i förhandlingarna. Vi drev på för att den delen skulle tas bort.

Kort minne hos allianspartierna

Maj Karlsson är glad att media nu uppmärksammar de människor som drabbas så att alla får se hur orimlig situationen är.
- Jag tror att det tillsammans med funktionshinderrörelsens arbete har bidragit till att Åsa Regnér nu i alla fall har aviserat en översyn av domen om egenvård. Vi fortsätter bevaka detta eftersom det fortfarande är väldigt oklart vad översynen konkret betyder.
Hur ser du på den våg av missnöje i brukarrörelsen som finns mot regeringen?
- Det är mycket bra. Det gläder mig också att allt fler som inte själva är berörda nu börjar reagera. Det tror jag är helt nödvändigt för att åstadkomma förändring. Sen kan jag tycka att minnet ibland är lite kort när det kommer till allianspartierna som faktiskt är en bidragande orsak till att debatten vridits i en riktning bort från rättighetslagstiftning till ett fokus på kostnader och fusk, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2016-10-28

Skicka sidan till: