Veronica Söderholm, Försäkringskassan – ”Vi vet inte längre hur schablonbeloppet bör fördelas på olika kostnadsslag”

Bild på FörsäkringskassanFörsäkringskassan tar bort de allmänna råden om hur mycket som ska gå till tex löner/lönebikostnader eller assistansomkostnader. Samtidigt kan ett beviljat högre timbelopp, för de som har efterskottsbetalning, nu fördelas över en avstämningsperiod.

Råd om hur assistansersättningen fördelas på olika kostnader avskaffas

Tidigare lämnade Försäkringskassan varje år ett förslag till nytt schablonbelopp till regeringen. Efter att 5 § första stycket i förordningen om assistansersättning ändrades 1 januari 2016 regleras uppräkning av schablonbeloppet i förordningen. Enligt förordningen räknas schablonbeloppet upp med 1,5 procent. Detta gör att Försäkringskassan nu avskaffar sina allmänna råd till 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken. Veronica Söderholm är verksamhetsutvecklare på avdelningen för funktionsnedsättning.
– Försäkringskassan vet inte längre hur schablonbeloppet bör fördelas på olika kostnadsslag, utan endast schablonbeloppets storlek och uppräkning i procent. Denna procentsats för uppräkning kan och har också ändrats. Det framgår varken av förarbeten eller annat hur beloppet har beräknats eller vad den årliga uppräkningen innefattar.
Har Försäkringskassan någon åsikt idag om hur stor del av assistansersättningen som bör gå till de olika kostnadsslagen?
Nej, vi menar att det numera saknas ett tydligt faktaunderlag för att bedöma hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på olika kostnader.
Bör någon annan och i så fall vem ge
regler eller rekommendationer för hur schablonbeloppet kan fördelas på olika kostnader vid bedömning av förhöjda kostnader?
– Även om Försäkringskassan fortfarande anser att det finns behov av en sådan modell förutsätter den kännedom om hur schablonbeloppet har beräknats, vilket vi inte har. Vi menar att en motsvarighet till de allmänna råden skulle kunna införas i lag eller förordning.
Assistanskoll kommer att fortsätta att använda kostnadsslagen i sin jämförelsetjänst, hur ser du på det?
– Vi har inga synpunkter på att ni använder kostnadsslagen och procentsatser så länge det tydligt framgår att Försäkringskassan har upphävt de allmänna råden till 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken.

Kostnader som inte betalats ut tidigare under avstämningsperioden kan nu betalas ut vid slutavstämningen

1 oktober infördes, efter ett tidigare beslut av regeringen, paragraf 7 a § i Förordningen om assistansersättning. En assistansberättigad som beviljats ersättning med högre belopp än schablonbeloppet och som har utbetalning i efterskott kan få ersättning för godkända kostnader som överstigit schablonbeloppet med mer än 12 procent för månaden om kostnaderna under någon annan månad i avstämningsperioden varit lägre än det högsta möjliga beloppet. Försäkringskassan gör här en slutlig avstämning i slutet av varje beviljandeperiod. Veronica Söderholm:
– Vid avstämningen jämförs utbetald assistansersättning med de godkända kostnaderna för att avgöra om ytterligare assistansersättning ska betalas ut för avstämningsperioden..
Gör ni förändringar i vilka kostnader som godkänns?
Nej, precis som tidigare är det enbart kostnader för assistans som kan ersättas med assistansersättning, säger Veronica Söderholm.

Veronica Söderholm intervjuades av Kenneth Westberg 2018–10–10

Vidare läsning

Se Försäkringskassan i en video förklara förändringar i Förordningen för assistansersättning och avskaffandet av allmänna råd för kostnadsslagen


Skicka sidan till: